Bergoglio’s nieuwe draaiboek voor de kerk in de moderne tijd: ‘De naam van God is barmhartigheid’

bergoglioboek

Bergoglio heeft zijn tot nu toe het meest gedetailleerde overzicht gegeven over zijn idee van de rol van de Kerk in de moderne tijd. In een boek-lang interview zegt hij dat de kerk meer Jezus’ voorbeeld moet volgen en “in de duisternis moet treden” waarin veel mensen vandaag leven.

Het boek is het resultaat van een interview tussen Bergoglio en Andrea Tornielli, een Italiaanse journalist en de coördinator van de Vaticaninsider nieuwssite. Het boek wordt in 86 landen gepubliceerd, in ongeveer 20 talen. Het is vanaf dinsdag verkrijgbaar. NCR kreeg op voorhand een kopie in handen van de Engelse versie.

In het boek haalt Bergoglio scherp uit naar de kerkleiders die zijn focus op de ongebreidelde barmhartigheid van God bekritiseerden en die suggereerden dat deze focus de Kerkelijke leer verdoezelt [Deze kerkleiders hebben echter gelijk!]. Bergoglio vergelijkt zulke kritiek met de boze uitlatingen die Jezus ook hoorde van diegenen die enkel gewend zijn om de dingen gepast te zien in hun plaatje van vooropgestelde idealen en rituele zuiverheid in plaats van zich te laten verrassen door de realiteit, door een grotere liefde of een hogere standaard.”

Bergoglio vertelt aan Tornielli dat hij voor het eerst op het idee kwam van een jaar van barmhartigheid nog voordat hij paus was, tijdens een vergadering met theologen, als aartsbisschop van Buenos Aires [Dit bewijst hoe alles wat nu gebeurt al lang op voorhand tot in de puntjes gepland was!]. “Het onderwerp ging over wat de paus zou kunnen doen om de mensen dichter bij elkaar te brengen; we zagen op tegen zoveel problemen waarvoor er geen oplossing leek. Eén van de deelnemers suggereerde een ‘Heilig jaar van vergeving’. Dit idee is me bijgebleven,” aldus Bergoglio.

Wanneer hij spreekt over de rol van de biechtvader zegt Bergoglio dat zelfs wanneer een priester een persoon of een specifieke zonde niet kan absolveren, hij medelijden moet betonen. “Als de biechtvader een persoon niet kan absolveren, moet hij uitleggen waarom, hij moet hem een zegen geven, zelfs zonder het sacrament.”

“De liefde van God bestaat zelfs voor diegenen die niet geneigd zijn om het te ontvangen: die man, vrouw, die jongen of dat meisje – ze zijn allemaal geliefd door God, ze worden gezocht door God, ze zijn in nood van een zegening. Wees teder met deze mensen. Duw hen niet weg. Mensen zijn aan het lijden.”

“Als we hen niet de liefde en de barmhartigheid van God tonen, duwen we hen weg en misschien komen ze nooit meer terug. Dus omarm hen en wees barmhartig, zelfs als je ze niet de absolutie kunt geven. Geef hen toch een zegen.”

Dan spreekt Bergoglio van een nichtje die burgerlijk trouwde met een man die in het verleden getrouwd is geweest en geen nietigverklaring van zijn huwelijk verkreeg. “Deze man was zo religieus dat elke zondag, wanneer hij naar de Mis ging, hij naar de biecht ging en zei tegen de pastoor: ‘Ik weet dat u mij niet de absolutie kunt geven, maar ik heb gezondigd door dit en dat te doen, alstublieft, geef mij een zegening.'” Bergoglio zegt over deze man: “Dit is een religieus volgroeide mens.” [Amai, volgens Bergoglio is deze verstokte zondaar, die in overspel leeft met een  andere vrouw, en die weigert zijn zondige levensstaat de rug toe te keren, een voorbeeldfiguur!]

Dan gaat het verder. Tornielli vraagt aan Bergoglio of er iets is dat een mens moet doen om Gods barmhartigheid te verkrijgen. De journalist refereerde naar de Schotse schrijver Bruce Marshall’s boek ‘To Every Man a Penny (aan elke man een penny), waarin een priester de absolutie wil geven aan een soldaat die ter dood veroordeeld is. Wanneer de soldaat zegt dat hij GEEN spijt heeft van zijn zonden, vraagt de priester: “Maar heb je spijt dat je geen spijt hebt?” De soldaat antwoordt “ja”, en de priester geeft hem de absolutie .

En dan zegt Bergoglio: “Zo werkt het!” [Neen, zo werkt het niet! Het is volstrekt onmogelijk om vergiffenis te krijgen indien men geen oprecht berouw toont over de begane zonden, men kan geen berouw tonen over het feit dat men geen berouw heeft. Dit moet men doen: men toont oprecht berouw over de begane zonden en neemt zich voor om zijn leven te beteren, dan vraagt men vergiffenis aan God door de biecht, en dàn ondervindt men Gods barmhartigheid.]

Bergoglio ging dan verder: “Dit is een goed voorbeeld van hoe ver God gaat om iemands hart binnen te gaan, om die kleine opening te vinden dat Hem toelaat om genade te schenken. Hij wil niemand verloren laten gaan. Zijn barmhartigheid is oneindig groter dan onze zonden, zijn medicijn is oneindig sterker dan onze ziekte die Hij moet genezen.”

Uit de Mechelse Catechismus:

DRIEENDERTIGSTE LES:  De Biecht
409. Wat is de Biecht? De Biecht is het sacrament waardoor de priester de zonden vergeeft die na het Doopsel bedreven worden.
410. Wanneer heeft Jezus Christus de Biecht ingesteld? Jezus Christus heeft de Biecht ingesteld na zijn verrijzenis, toen Hij tot zijn Apostelen zeide: «Ontvangt de heilige Geest; wier zonden gij zult vergeven, hun zijn ze vergeven, en wier zonden gij zult wederhouden, hun zijn ze wederhouden.»
411. Uit hoeveel delen bestaat de Biecht? De Biecht bestaat uit vier delen: het berouw, de belijdenis, de absolutie en de voldoening of penitentie.
412. Wat moeten wij eerst doen als wij te biechten gaan? Als wij te biechten gaan, moeten wij eerst nederig de genade van God afsmeken en zorgvuldig ons geweten onderzoeken.
413. Hoe zullen wij ons geweten onderzoeken? Om ons geweten te onderzoeken zullen wij in ons geheugen nagaan welke zonden wij, sedert onze laatste goede biecht, bedreven hebben tegen de geboden van God en van de heilige Kerk, en tegen de plichten van onze staat.
414. Wat moeten wij doen nadat wij ons geweten onderzocht hebben? Nadat wij ons geweten onderzocht hebben, moeten wij in ons hart een oprecht berouw over onze zonden verwekken.
415. Wanneer hebben wij berouw? Wij hebben berouw, wanneer wij oprecht spijt hebben dat wij God hebben beledigd, met het vast voornemen om in het vervolg niet meer te zondigen.
416. Wanneer hebben wij een volmaakt berouw? Wij hebben een volmaakt berouw, wanneer wij onze zonden verfoeien uit zuivere liefde tot God, namelijk omdat ze mishagen aan God, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig is.
417. Wanneer hebben wij een onvolmaakt berouw? Wij hebben een onvolmaakt berouw, wanneer wij onze zonden verfoeien vooral uit vrees voor de straffen van God of uit schaamte God beledigd te hebben.
418. Welk berouw is voldoende tot de Biecht? Het onvolmaakt berouw is voldoende tot de Biecht, maar het volmaakt berouw is beter.
419. Wat is de uitwerking van het volmaakt berouw? Het volmaakt berouw vergeeft de doodzonden, ook buiten de Biecht, maar men moet de wil hebben om die zonden te biechten.
420. Welke zonden moeten wij biechten? Wij moeten alle doodzonden biechten die wij na een ernstig onderzoek indachtig zijn; wij moeten hun getal en hun soort doen kennen, alsook de omstandigheden die de boosheid van de zonde veranderen.
421. Wat moet degene doen, die bij het biechten vrijwillig een doodzonde heeft verzwegen? Degene die bij het biechten vrijwillig een doodzonde heeft verzwegen, moet zich beschuldigen van heiligschennis en van al de andere doodzonden die hij sedert zijn laatste goede biecht heeft bedreven.
422. Als iemand onvrijwillig een doodzonde vergeet, doet hij dan een goede biecht? Als iemand onvrijwillig een doodzonde vergeet, dan doet hij een goede biecht, en die vergeten doodzonde wordt met de andere zonden vergeven; maar indien hij ze later indachtig wordt, moet hij ze in de volgende biecht belijden.
423. Is men verplicht zijn dagelijkse zonden te biechten? Men is niet verplicht zijn dagelijkse zonden te biechten, maar het is zeer nuttig en raadzaam het te doen.
424. Is het raadzaam dikwijls te biechten te gaan? Het is zeer raadzaam dikwijls te biechten te gaan, want iedere biecht verschaft genaden om te strijden tegen de zonde.
425. Wat is de absolutie? De absolutie is de handeling van de biechtvader, die, door het uitspreken van de sacramentele woorden in naam van Jezus Christus, aan de rouwmoedige biechteling zijn zonden vergeeft.
426. Is de biechtvader gehouden tot het biechtgeheim? De biechtvader is gehouden tot het allerstrengste biechtgeheim, en nooit, zelfs niet om zijn leven te redden, mag hij een zonde uit de biecht op enige wijze openbaren.
427. Wat is de voldoening of penitentie? De voldoening of penitentie is het gebed of het goede werk dat de biechtvader ons oplegt tot herstel van de oneer die wij aan God door de zonden hebben aangedaan, en tot uitboeting van de tijdelijke straffen die wij voor de zonden verschuldigd zijn.
428.Wanneer zult gij uw penitentie volbrengen? Mijn penitentie zal ik volbrengen onmiddellijk na de biecht, of zo spoedig mogelijk.
429. Volstaat de penitentie, ons door de biechtvader opgelegd, altijd om ten volle voor onze zonden te
voldoen? Neen, de penitentie, ons door de biechtvader opgelegd, volstaat niet altijd om ten volle voor onze zonden te voldoen; wij moeten er andere aan toevoegen, zoals bidden, aalmoezen geven, verstervingen doen.
430. Wat is de uitwerking van de Biecht? Ten 1ste de Biecht vergeeft de zonden en de eeuwige straf; ten 2de zij schenkt de heiligmakende genade of vermeerdering ervan; ten 3de zij bezorgt dadelijke genade om niet meer te zondigen en om voor de bedreven zonden te voldoen.

 

http://www.lastampa.it/2016/01/10/vaticaninsider/eng/the-vatican/in-new-interview-francis-pushes-for-a-church-big-on-mercy-tough-on-law-pXZXCalJvvhPEOPjrSswUM/pagina.html

http://ncronline.org/news/vatican/pope-s-personal-encounters-mercy

http://ncronline.org/news/vatican/new-interview-francis-pushes-church-big-mercy-tough-law
http://ncronline.org/news/vatican/francis-explains-who-am-i-judge


Boodschap van Jezus (in het Boek der Waarheid) op 26 januari 2012:

Elke dag worden elk van de Tien Geboden van Mijn Vader verbroken. Toch preekt Mijn Kerk nooit over de ernst van de zonde. Zij zeggen nooit tegen de mensen dat zij naar de hel zullen gaan indien zij een doodzonde begaan en geen berouw betonen. Mijn Hart is diep gewond. Mijn Kerken overal ter wereld preken de waarheid niet. Velen onder Mijn gewijde dienaars geloven zelf niet meer in de hel of het vagevuur. Zij aanvaarden de geboden van Mijn Vader niet. Zij verontschuldigen elke zonde. Zij spreken over de barmhartigheid van Mijn Vader, maar laten het na om de gevolgen uit te leggen wanneer men sterft in staat van doodzonde. Door hun plichten niet te vervullen waartoe zij geroepen zijn, beledigen zij Mij zeer. In vele gevallen zijn zij verantwoordelijk voor het verlies van veel zielen. Word wakker voor de waarheid, jullie allen die beweren te geloven in God, de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, en weet dit: Er is slechts één waarheid. Er kan niet meer dan één waarheid zijn. Al wat niet de waarheid is, is een leugen en komt niet van Mijn Hemelse Vader, God de Almachtige Schepper van alle dingen.

24 april 2012:

Hoewel vele gelovigen Mij blijven vereren, zal dat op hun eigen voorwaarden zijn. Sommigen zullen de nood voelen zich af te zonderen van hun broeders en zusters om de wereld te laten zien hoe geleerd zij wel zijn in spirituele zaken. Zij gebruiken dan hun eigen interpretaties van wat Mijn Barmhartigheid echt wil zeggen. Hoe dikwijls hebben jullie gehoord dat God altijd barmhartig is? Hij is zo barmhartig dat, omdat Hij iedereen bemint, Hij niemand zou veroordelen? Dat Hij nooit een ziel naar de hel zou sturen? Wel, dat is een leugen. Zo veel leugens, waarin ook het bestaan van de hel verworpen wordt, zullen de ondergang van christenen betekenen. Mensen veroordelen zichzelf tot de hel. Ik plaats hen daar niet in. Zij kiezen het zelf door te weigeren zich af te keren van de doodzonde. Noch zullen zij vergeving vragen of berouw tonen. Dat te denken is gevaarlijk en het is de plicht van alle christenen om anderen te waarschuwen voor de gevaren van de hel. Zo velen, inclusief diegenen die hun kinderen het sacrament van het doopsel weigeren, spreken alsof zonden niet langer een rol spelen. De overtuiging dat elke zonde ‘zal’ vergeven worden is niet juist. Elke zonde ‘kan’ vergeven worden, ongeacht hoe zwart de zonde ook is, maar enkel en alleen als de zondaar vergeving vraagt.

25 februari 2013:

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger [de Valse Profeet] luid roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt. De waarheid van Mijn Woord – dat aan jou, Mijn dochter, gegeven wordt – zal hen uiteindelijk langzaam beginnen dagen. Hoe zullen zij huilen van verdriet wanneer zij beseffen dat Ik het ben, Jezus Christus, die – met de zegen van Mijn Vader – aan jullie tot in detail de eindtijdprofetieën openbaart.