Bergoglio verdraait de Schrift om zijn valse barmhartigheid te promoten

L'Osservatore Romano
Bergoglio preekt in de Casa Santa Marta kapel. Foto: L’Osservatore Romano

Op 17 maart 2015 zei Bergoglio in zijn preek het volgende:

Een man, een vrouw, die zich slecht voelt in zijn hart, bedroefd, die zoveel fouten heeft gemaakt in het leven, voelt op een gegeven moment de wateren bewegen, het is de Heilige Geest die iets beweegt, of hij hoort een woord, o ‘Ik zou willen gaan!’… en hij krijgt moed en gaat. En hoeveel keer, vandaag, vindt hij in de christelijke gemeenschappen de deuren gesloten: ‘Maar je kunt niet, je kunt niet. Je hebt een fout gemaakt en je kunt niet. Als je wil komen, kom naar de Mis op zondag, maar blijf daar, en doe niets anders.’ En datgene wat de Heilige Geest bewerkt in de harten van deze personen, vernietigen de christenen met de mentaliteit van de dokters van de wet.

Dit maakt mij ontevreden,” zegt Bergoglio direct. Hij ging verder: “De Kerk heeft haar deuren altijd open; zij is het huis van Jezus en Jezus is daar verwelkomend. Maar niet enkel verwelkomend, hij gaat mensen zoeken en vinden net zoals hij deze mens vond. En als mensen gewond zijn, wat doet Jezus? Wijst hij ze terecht omdat ze gewond zijn? Nee, hij komt en draagt ze op zijn schouders. En dit wordt genoemd ‘barmhartigheid’. En wanneer God zijn volk terechtwijst -“Ik wil barmhartigheid, geen offers!”- dan spreekt hij hierover.”

Deze preek geeft op een subtiele manier weer hoe Bergoglio de zonde wil gaan vergoelijken.

De woorden van Bergoglio slaan namelijk op het ontvangen van de H. Communie. De man of vrouw die fouten gemaakt heeft zijn diegenen die gescheiden en hertrouwd zijn. Ze willen naar de Eucharistie gaan, omdat hun ziel naar Jezus hunkert. Echter, de Leer van Jezus Christus zegt duidelijk dat wie zijn partner verstoot en een ander huwt echtbreuk pleegt en dus het 6de gebod overtreedt. Daarbij verkeert die persoon in staat van doodzonde. Vandaar dat ze ook niet toegelaten worden tot de Communie. Bergoglio beweert nu dat de Heilige Geest hen ertoe aanspoort om naar de Communie te gaan, en dat de ‘dokters van de wet’, namelijk alle vorige pausen, bisschoppen en kardinalen die de Leer van Jezus volgen, dat vernietigen, door het niet toe te laten. Bergoglio gaat verder en zegt dat deze mensen slechts gewond zijn (let erop hoe hij het woord zonde verdraait in ‘gewond zijn’!) en dat Jezus de gewonde mensen niet terechtwijst, maar ze op zijn schouders neemt en dit wordt volgens hem ‘barmhartigheid’ genoemd. Dus zich bekeren van de zonde is nu niet meer nodig, Jezus ‘verwelkomt toch alle zondaars, of ze nu spijt hebben of niet!

Mensen die gescheiden en hertrouwd zijn leven in staat van doodzonde. Zolang ze niet scheiden van hun tweede partner en ofwel terug alleen gaan wonen, ofwel zich verzoenen met hun enige ware echtgenoot/echtgenote, blijven ze in staat van doodzonde, zelfs als ze zouden gebiecht hebben. Wat baat het om je zonde te biechten, maar te volharden in die zonde? Bergoglio noemt zonde niet meer zonde, maar ‘gewond zijn’. Dit is de manier waarop de zonde zal vergoelijkt worden.

Jezus wijst de mensen wel degelijk terecht. Om Jezus’ barmhartigheid te ondervinden dient men zich te bekeren en het zondig leven achterwege te laten: Jezus zei: ‘Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden’ (Matteüs 4,17). Toen men voor hem een vrouw bracht die echtbreuk had gepleegd en men haar wilde stenigen, zei Jezus dat wie zonder zonde is de eerste steen mocht werpen. Ze dropen af en op het einde zei Jezus: ‘Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Nee Heer, niemand’, antwoordde ze. Waarop Jezus zei: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer’ (Joh. 8,10-11).

Bergoglio verkondigt dus opnieuw klaar en duidelijk de ketterij van valse barmhartigheid, door mensen aan te moedigen te volharden in hun zonde van echtbreuk. Dan zegt Bergoglio nog dat God spreekt over deze barmhartigheid als Hij zegt “Ik wil barmhartigheid, geen offers!”. Dit Schriftwoord komt uit Hosea.

Matteüs 12, 5-8: ‘Of hebt u niet gelezen in de wet dat op sabbat de priesters in de tempel de sabbat ontheiligen en toch onschuldig zijn?  Ik zeg u, hier is meer dan de tempel. Als u begrepen had wat dit zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offer, zou u geen onschuldigen veroordeeld hebben.Want de Mensenzoon is Heer van de sabbat.’

Hosea 6,4-10: ‘Wat moet Ik met u beginnen, Efraïm? Wat moet Ik met u beginnen, Juda? Uw liefde is als de ochtendnevel, als de dauw die vroeg in de ochtend verdwijnt.  Daarom heb Ik op hen ingeslagen door de profeten, heb Ik hen afgeslacht met mijn woorden: mijn oordeel brak door als het licht. Want barmhartigheid wil Ik, en geen offer, en meer dan brandoffers, wil Ik kennis van God. Zij hebben net als Adam het verbond geschonden, zo zijn zij Mij ontrouw geworden. Gilead is een stad van boosdoeners, met bloedsporen besmeurd als een loerende dievenbende is het priestergilde: zij moorden op de weg naar Sichem, schandelijk is hun gedrag.  Het zijn afschuwelijke dingen die Ik in het huis van Israël zie: Ik zie hoe Efraïm ontucht pleegt en Israël zich verontreinigt.’

M.a.w. God wenste dat de mensen zich bekeerden en zich verzoenden met elkaar én met God, want hun offers konden Hem niet behagen juist vanwege hun zonden.

Bergoglio haalt dus aan wat God zei in een heel andere context, om zijn ketterse visie over barmhartigheid te promoten. Dit is de Schrift verdraaien om zonde te vergoelijken.

Hij liet al vaker blijken dat hij deze zonde wil vergoelijken. Een oude kennis van hem gaf onlangs aan dat hij zwoer dat hij de ‘onrechtvaardige ban’ op Communie voor hertrouwde gescheidenen zou opheffen. Als Bergoglio er in slaagt om deze zonde te vergoelijken, door de Communie voor zulke mensen goed te keuren tijdens de Synode in oktober, dan zet dit de deur wagenwijd open voor de vergoelijking van alle andere zonden.

http://www.news.va/en/news/mass-at-santa-marta-dont-close-that-door

https://fromrome.wordpress.com/2015/03/17/pope-francis-twists-scripture-to-promote-heresy-of-false-mercy/


Lezen we ook wat Jezus ons zei het Boek der Waarheid:

25 februari 2013:

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luid roepen en trots zijn oplossing verkondigen om alle Kerken te verenigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt.

14 maart 2013:

Diegenen onder jullie, die zeggen dat jullie Mijn Leer navolgen, maar die willen dat er wetten gewijzigd worden om daden te vergoelijken die in Mijn ogen zondig zijn, scheer jullie weg uit Mijn Kerk! Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie hebben Mij de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis te betreden. Toch is het dat wat er zal gebeuren. Jullie, en al diegenen die onder jullie die veranderingen eisen die door de seculiere wereld omhelsd worden, zullen voldaan zijn, want de Valse Profeet zal jullie verleiden tot zijn begunstiging en jullie zullen elk moment van zijn kortstondige heerschappij toejuichen. Maar het zal niet Mij, Jezus Christus, zijn die jullie zullen navolgen. Jullie zullen een valse leer volgen, die niet van God komt.

21 april 2013:

De zonde zal zo algemeen aanvaard worden, dat de mensen niet langer zullen bidden of om barmhartigheid zullen vragen, want het zal niet God zijn die zij zullen erkennen. Het zal aan het Beest zijn dat zij hun ziel zullen overgeven, en elke stap van hun tocht zal zorgvuldig door de vijanden van God georkestreerd zijn.