‘Team Bergoglio’: de samenzwering om de Katholieke Kerk omver te werpen

533d37f7be

Het “Team Bergoglio” is de naam die Dr. Austen Ivereigh voor een groep kardinalen bedacht in zijn boek: “De Grote Hervormer: Franciscus – en de Totstandbrenging van een Radi­cale Paus”. Deze groep, zegt Ivereigh in zijn boek, heeft samengezwo­ren om middels een stel­selmatig gevoerde lobbying-campagne (an organized vote-canvassing campaign) de uitverkiezing veilig te stellen van Kardinaal Jorge Mario Bergoglio.

De zeven leden van de samenzwering (die geïdentificeerd mogen worden als behorend tot het Modernistische kamp van de Rooms Katholieke Kerk) worden door Dr. Ive­reigh in zijn boek met
harde kaft met name genoemd: Kardinaal Jorge Mario Bergo­glio, Kardinaal Cormac Murphy-O’Connor, Kardinaal God­fried Danneels, Kardinaal Karl Lehman, alsook Kardinaal Walter Kasper, Kardinaal André Armand Vingt-Trois, Kar­dinaal Santos Abril y Castelló, en Kardinaal Christoph Schön­born.

Hiervan hebben twee kardinalen openlijk toegegeven dat ze voor Bergoglio stemden tijdens het conclaaf, namelijk kardinaal Danneels en kardinaal O’Connor.

francis en danneels

Dat de samenzwering, die Dr. Ivereigh heeft ontdekt, ketters is, volgt uit een eenvou­dige opsomming der feiten: ketterse denkers zoeken elkaar op met maar één doel voor ogen, en dat is de gezamenlijke ketterij. Sinds 12 maart 2013 – wat het begin van het conclaaf was – past iedere actie van Paus Franciscus, iedere gedachtewisseling en toe­ spraak, en iedere benoeming of promotie direct of indirect in het kader van de be­vor­dering van de algehele ketterij van het theologisch Modernisme (Zie “De Cate­chis­mus van het Theologisch Modernisme” door Pater Lemius). En geen enkele poging­ werd ondernomen zulks te voorkomen. Opvallend is dat alle leden van het Ber­goglio Team, bijna alle, tot de Raad van Kardinalen werden benoemd. Ieder lid of spe­ler van het Bergoglio Team mocht elk soort ketters geluid uiten zonder dat hij op de ving­ers werd getikt. Katholieke bisschoppen zijn onmiddelijk uit hun functie ontheven na trouw aan het geloof te hebben beleden (denk aan Paraguay); zij die het Heilig Mis­offer prezen of die een correcte opleiding van seminaristen of reli­gieuzen nastreefden, werden uit hun ambt ontzet. De opzet is duidelijk, reëel en boosaardig, met maar één doel.

Het is om die reden dat Aartsbisschop Langa op 1 januari 2015 klaagde dat in Rome ieder onderzoek naar de agenda van de Vrijmetselarij is gestaakt. Om die reden heeft Kardinaal Burke verzet aangetekend en werd hij vandaag gedwongen een verdui­de­lij­king te geven op zijn perfect Katholieke verklaring, terwijl de kardinalen Marx en Ro­drigues-Maradiaga geen strobreed in de weg wordt gelegd bij het spuien van hun kette­rijen.

https://fromrome.wordpress.com/2015/02/10/team-bergoglio-is-a-heretical-conspiracy-to-overthrow-the-church-of-christ/