Meimaand, Mariamaand

In deze almaar donker wordende tijd voor de Kerk en de wereld, is het goed om zich er eens aan te herinneren dat O.L Vrouw in Fatima in 1917 heeft beloofd dat op het einde haar Onbevlekt Hart zou zegevieren. Wij, als kinderen van Maria, moeten ons dan ook geheel aan haar geven en in de strijd die woedt de middelen aanwenden die zij ons heeft gegeven in de loop der geschiedenis, en die de Kerk heeft goedgekeurd en waar tal van beloften aan verbonden zijn. Als wij ons vastklampen aan Maria, die altijd verbonden is met haar goddelijke Zoon, zullen wij nooit de hoop en de moed verliezen. Mogen wij, door deze devoties, de troostende nabijheid van Maria ervaren in ons leven, zij die, zoals de litanie van Loreto ons leert, de Toevlucht der zondaren, de Hulp der Christenen en Troosteres van de bedroefden is.

1. Bruin scapulier

In 1251 verscheen O.L. Vrouw aan de H. Simon Stock en ze wees hem het scapulier aan als teken van toewijding aan haar. Wie het karmelietenscapulier draagt zal ze met bijzondere genaden helpen ter zaligheid, spoedig verlossen uit het vagevuur en vrijwaren van de Hel. Naderhand werd het karmelietenscapulier aangepast voor leken, in verkleind model, zoals het thans door een priester, meestal bij het doopsel, wordt opgelegd. In 1910 liet Paus Pius X toe dat het stoffen scapulier vervangen werd door een medaille van het scapulier waarop de afbeeldingen van Jezus en Maria staan (nadat men het stoffen scapulier opgelegd kreeg). Het blijft wel aangewezen om het bruine stoffen scapulier te dragen wanneer dit kan.

2. Rozenkrans

In 1917 vroeg O.L.Vrouw aan de herdertjes van Fatima, en aan alle mensen, om dagelijks de Rozenkrans te bidden en daarbij ook het bekende gebed te bidden: “O, mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de Hel. Breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.” Maar de H. Maagd riep bij al haar verschijningen (Lourdes, Fatima, Banneux,…) op tot het bidden van de Rozenkrans.

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden. Mijn kinderen mogen nooit de kracht van Mijn Heilige Rozenkrans vergeten. Deze is zo krachtig dat het de Bedrieger waardeloos maakt. Hij kan jullie of je familie niets doen wanneer jullie deze dagelijks bidden. Alstublieft, vraag Mijn kinderen om vanaf vandaag te beginnen met het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans om niet enkel hun familie maar ook hun gemeenschap te beschermen. De Rozenkrans is het meest krachtige wapen tegen de plannen van de Boze om te vernietigen wat hij kan in deze, zijn laatste, dagen op aarde.  (Boek der Waarheid; O.L.Vrouw op 29 december 2011)

Veel heiligen waren toegewijd aan de Rozenkrans. Zo is er de H. Domincius, die op bevel van O.L.Vrouw deze devotie voor het eerst op bredere manier heeft verspreid. Ook de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort was een vurig promotor van de Rozenkrans. Pater Pio droeg de rozenkrans altijd bij zich. Enkele dagen voor zijn dood, toen hij naar bed ging, zei hij tot de broeders die in zijn kamer waren: “Geef me mijn wapen!” En de broeders vroegen verbaasd: “Waar is het wapen? We zien hier niets!”. Pater Pio antwoordde: “Het is in mijn habijt, die je net hebt opgehangen!” Ze voelden en zeiden: “Pater, er is geen wapen in je habijt! We vinden hier enkel je rozenkrans.” Dan zei hij: “En dat is geen wapen?… Het ware wapen!?” Over de rozenkrans zei hij ook ooit nog: “Met dit wint men de gevechten!”

PADRE PIO DE PIETRELCINA, APÓSTOLO ESTIGMATIZADO DA MISSA GREGORIANA ...

3. Wonderdadige medaille

In 1830 verscheen de H. Maagd in het klooster van Rue du Bac in Parijs aan een zuster, waarbij ze vroeg om een medaille te laten vervaardigen.  “Laat een medaille slaan naar dit model”, zei de H. Maagd, “de personen die ze met vertrouwen dragen, zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen”. Enorm snel heeft de Medaille zich verspreid. De devotie werd door de Kerk goedgekeurd. Talrijke genaden van bekering, van bescherming en van genezing werden verkregen. Opzienbarend was vooral de bekering van de Franse Jood Alphonse Ratisbonne.  De H. Maagd wilde aldus gegroet en aangeroepen worden: “O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN, BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN.”

4. Devotie tot haar Onbevlekt Hart

In 1917 vroeg O.L.Vrouw in Fatima ook dat de mensen zich zouden toewijden aan haar Onbevlekt Moederhart, zoals God dat ook wenste.

Toewijding tot het Onbevlekt Hart (1)

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God onze Heer, wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart. Door U zullen wij tot Christus geleid worden, Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God, en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader. Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde, opdat de wereld zou geloven dat Christus door de Vader gezonden werd om ons Zijn Woord mee te delen, en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn, om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen over heel de wereld tot aan de einden der aarde. Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart zullen wij één volk zijn met Christus, het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven, en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis. Door Hem zullen wij tot de Vader komen, tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen.

Toewijding tot het Onbevlekt Hart (2)

Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde! Uw Onbevlekt Hart was altijd gelijkvormig met de wil van de hemelse Vader. Wij verkiezen u opnieuw tot onze Moeder en Voorspreekster bij de troon van uw goddelijke Zoon. Neem de onherroepelijke toewijding van ons hart aan, dat nooit buiten gevaar is, als wij er zelf over beschikken en dat nergens veiliger geborgen is dan in uw handen. Verkrijg voor ons oprecht berouw over onze zonden en alle genaden, die wij nodig hebben om eens het eeuwig leven te bezitten. Maria, zegen dit huis, waar uw naam geëerd wordt. Eer en roem aan de onbevlekte Maagd Maria, de gezegende onder de vrouwen, de Moeder van onze Heer Jezus Christus, de Koningin des Hemels. Amen.

Op 10 december 1925 verscheen de H. Maagd aan Lucia met aan haar zijde een Jongetje, zwevend in een lichtende wolk. De H. Maagd legde haar hand op de schouder en toonde tegelijkertijd een hart dat ze in de andere hand hield, omgeven met doornen. Op hetzelfde ogenblik zei het Jongetje:

Heb medelijden met het Hart van je Allerheiligste Moeder, dat bedekt is met doornen, waarmee de ondankbare mensen het ieder ogenblik doorboren, met godslasteringen en ondankbaarheid. Troost jij me tenminste en maak mijn belofte bekend: Ik zal allen die gedurende vijf maanden de eerste zaterdag biechten, de H. Communie ontvangen, het Rozenhoedje bidden, Me vijftien minuten gezelschap houden en mediteren over de vijftien mysteries van de Rozenkrans, met de bedoeling Mij te troosten, in het uur van hun dood bijstaan met de nodige genaden voor de redding van hun zielen.

Op 15 februari 1926 verscheen haar het Jezuskind opnieuw en vroeg of zij de godsvrucht tot Zijn Heilige Moeder al had verspreid. Zij zette de moeilijkheden uiteen die de biechtvader ondervond en dat de Moeder Overste bereid was om ze te verspreiden, maar dat de biechtvader had gezegd dat zij alleen niets vermocht. Jezus antwoordde: “Het is waar dat uw Overste alleen niets vermag, maar met Mijn genade kan ze alles.” Ze wees op de moeilijkheid, die sommige mensen ondervonden om op de zaterdag te biechten en ze vroeg ofdat de wekelijkse biecht zou geldig zijn. “Ja, de biecht kan zelfs veel langer geleden zijn, op voorwaarde dat men op het ogenblik dat men Mij ontvangt in staat van genade is en dat men de bedoeling heeft het Onbevlekt Hart van Maria te troosten.”

Lucia vroeg: “Jezus, en zij die vergeten die intentie te vormen?” Jezus antwoordde: “Zij kunnen deze bij de volgende biecht vormen, gebruik makend van de eerste gelegenheid om te biechten.”

Het was dus de uitdrukkelijke wens van Jezus dat het Onbevlekt Hart van Maria geëerd en getroost zou worden. We willen de mensen dus deze vijf zaterdagen van harte aanbevelen. Men kan daarmee gelijk wanneer in het jaar mee beginnen (ten laatste in augustus).

En het is ook goed om een afbeelding van het Onbevlekt Hart in huis te hebben.

Litanie van Loreto

Het is goed om de Litanie tot O.L.Vrouw regelmatig te bidden:

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons. Christus verhoor ons
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God, bid voor ons.
Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
Moeder van Christus, bid voor ons.
Moeder van de goddelijke genaden, bid voor ons.
Allerreinste Moeder, bid voor ons.
Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
Moeder van de goede raad, bid voor ons.
Moeder van de Schepper, bid voor ons.
Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
Machtige Maagd, bid voor ons.
Goedertieren Maagd, bid voor ons.
Getrouwe Maagd, bid voor ons.
Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
Zetel van wijsheid, bid voor ons.
Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.
Geestelijk vat, bid voor ons.
Eerwaardig vat, bid voor ons.
Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
Mystieke roos, bid voor ons.
Toren van David, bid voor ons.
Gulden huis, bid voor ons.
Ark van het Verbond, bid voor ons.
Deur van de hemel, bid voor ons.
Morgenster, bid voor ons.
Heil van de zieken, bid voor ons.
Toevlucht van de zondaars, bid voor ons.
Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
Hulp van de christenen, bid voor ons.

Koningin van de engelen, bid voor ons.
Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
Koningin van de profeten, bid voor ons.
Koningin van de apostelen, bid voor ons.
Koningin van de martelaren, bid voor ons.
Koningin van de belijders, bid voor ons.
Koningin van de maagden, bid voor ons.
Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.
Koningin ten hemel opgenomen, bid voor ons.
Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
Koningin van de vrede, bid voor ons.
Koningin van de wereld, bid voor ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Laat ons bidden: God, Gij hebt gewild, dat uw Woord bij de boodschap van de engel het vlees aannam uit de schoot van de heilige Maagd Maria; wij bidden U: verleen ons dat wij door haar voorspraak bij U worden geholpen, omdat wij vast geloven dat zij de Moeder van God is.
Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen

Bedevaarten

Tot slot is het goed om ook af en toe haar heiligdommen te bezoeken, zowel deze dichtbij als wat verder van huis, waar men tot rust kan komen – even weg van deze chaotische en drukkende wereld. Bekende heiligdommen in onze streken zijn: Banneux, Beauring, Oostakker, Scherpenheuvel, Halle, Meetkerke, Geraardsbergen, Heiloo, IJsselstein,… en wat verder van huis: Lourdes, La Salette, Fatima, Parijs, Garabandal, enz…