Meditatie van Mgr. Viganò voor de Goede Week

De homilie van Mgr. Carlo Maria Viganò voor Palmzondag, welke tevens een bezinning is voor de Goede Week.

Improperium exspectavit cor meum, et miseriam: et sustinui qui simul mecum contristaretur, et non fuit: consolántem me quæsivi, et non inveni: et dederunt in escam meam fel, et in siti mea potaverunt me aceto.

Mijn hart heeft smaad en ellende verwacht: En ik zocht iemand die samen met mij zou treuren, maar er was niemand: En ik zocht iemand die mij zou troosten, en ik vond niemand: En zij gaven mij gal te eten, en in mijn dorst gaven zij mij azijn te drinken – Ps 68:21-22.

Israël es tu Rex, Davidis et inclyta proles: U bent de Koning van Israël, het edele geslacht van David.” In deze plechtige woorden van de oude lofzang op Christus de Koning vinden we de Heilige Kerk geïdentificeerd met Israël, het volk van God met het uitverkoren volk. “Plebs Hebræa tibi cum palmis obvia venit: cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi: het Hebreeuwse volk kwam u tegemoet met palmen: zie ook wij staan voor u met gebeden, geloften en liederen.”

Het zou verbijstering moeten wekken dat de triomf van Christus, die in Jeruzalem werd verwelkomd als de Zoon van David en begroet als Hij die komt in de naam van de Heer, in slechts enkele uren kon veranderen in het hevige tumult van de menigte die buiten het Praetorium stond, in geschreeuw en beledigingen, in de kwellingen van het Lijden en tenslotte in de dood van de Koning der Joden op het hout van het Kruis.

Een verbijstering die voortkomt uit de overweging hoe veranderlijk de menigte is in haar neiging om zich te laten manipuleren door het Sanhedrin en door de oudsten van het volk, in haar gemak om – alsof het nooit gebeurd was – het eerbetoon, de olijf- en palmtakken en de kledingstukken die langs de weg waren uitgespreid voor de doortocht van de Heer, te vergeten.

We weten niet of er onder de pueri Hebræorum ook degenen waren die later de spot dreven met de Heiland toen hij stierf aan het kruis. Maar we weten dat zij Joden waren, net zoals de hogepriesters, schriftgeleerden en tempelwachters Joden waren, evenals degenen die uitriepen: “Kruisig hem!” toen Jezus voor hen stond gegeseld en met doornen gekroond.

En de apostelen die vluchtten waren Joden, net zoals Simon Petrus die Christus driemaal verloochende een Jood was, de vrome vrouwen die om Hem weenden Joden waren, Simon van Cyrene een Jood was, en Jozef van Arimathea een Jood was.

Maar als een deel van het Joodse volk, ondanks de profetieën en Gods ingrijpen onder de oude wet, de beloofde Messias ter dood kwam brengen, moeten we ons afvragen of dit verraad zich niet zou kunnen herhalen in een deel van het nieuwe Israël, de Kerk, als we katholieke gelovigen en zelfs leden van de hiërarchie zien die, net als de Farizeeën en de leiders van het Sanhedrin in Christus’ tijd, ook nu nog hun Crucifige uitroepen, of St. Petrus: quia non novi hominem (Ik ken de man niet – Mt 26,72).

Het volk, niet in de Latijnse betekenis van populus – een samenleving die zichzelf wetten geeft en deze naleeft – maar eerder in de betekenis van vulgus – dat wil zeggen een volk zonder identiteit, dat geen besef heeft van rechten en plichten, dat wendbaar is, zich niet bewust van wat zijn erfgoed en bestemming is, profanum, ongevoelig voor het heilige.

Als we kijken naar wat er in de Kerk gebeurt, naar de crisis die haar teistert, naar de afvalligheid die de hiërarchie en de gelovigen corrumpeert, lijken de gebeurtenissen van Palmzondag vergeten, terwijl we vlak voor onze ogen de verschrikkingen van het lijdensverhaal en de kruisiging zien. De Kerk, die vroeger de triomfen van Christus vierde en zijn Evangelie predikte, lijkt vandaag overschaduwd door het Sanhedrin dat de Zoon van God beschuldigt van godslastering en door de hogepriesters die zijn dood eisen.

De samenleving die eens christelijk was, schreeuwt nu haar “Neem Hem weg, neem Hem mee”, spuugt op het gezicht van de Heiland, spot met Zijn beulen en roept op tot Zijn verwijdering. De schriftgeleerden en Farizeeën van vandaag lijken vastbesloten wachters te plaatsen bij het graf waarin de Kerk ligt, alsof ze haar opstanding willen afwenden, die hen als leugenaars zou ontmaskeren.

Juist de leerlingen van de Heer vluchten, verbergen zich en ontkennen Hem ooit gekend te hebben om niet uitgesloten en gemarginaliseerd te worden, om niet tegen de stroom in te lijken te gaan, om de machtigen niet tegen te spreken. En tegelijkertijd helpen vele vrome vrouwen, vele Cyreneërs, vele Jozeffen van Arimathea, bespot en beledigd, de Kerk om haar kruis te dragen, blijven aan haar voeten met de Maagd Maria en St. Johannes, op zoek naar een plaats om dat mystieke lichaam te leggen, in afwachting van de verrijzenis.

Het verraad van vandaag is niet minder ernstig dan wat onze Heer moest lijden; de passio Ecclesiæ is niet minder smartelijk dan die van Haar Hoofd; de verlatenheid en ontmoediging van hen die de Domina Gentium zien blootgesteld aan oneer door Haar eigen dienaren is niet minder schrijnend dan het lijden van de Mater Dolorosa; De haat die de beulen toen bewoog is dezelfde haat die de beulen van vandaag beweegt, en de liefde van de goede Joden die de Messias toen erkenden is dezelfde als de liefde van de goede christenen die zijn lijdensweg vandaag nog steeds zien voortduren.

“Ik heb jullie bevrijd uit de slavernij in Egypte, en jullie hebben jullie Heiland terugbetaald door Hem te kruisigen,” zingen we in de antifonen van Goede Vrijdag. Ik gaf jullie de Mis, en jullie hebben die vervangen door een ritus die Mij onteert en de gelovigen verjaagt. Ik gaf jullie het priesterschap, en jullie ontheiligen het met ketterse en ontuchtige predikanten. Ik heb jullie standvastig gemaakt tegen jullie vijanden, en jullie gooien de deuren van de citadel open, rennen jullie vijanden tegemoet en eren hen terwijl zij zich voorbereiden om jullie te vernietigen. Ik heb jullie de waarheden van het geloof geleerd en jullie vervalsen ze of verzwijgen ze om de wereld te behagen. Ik heb jullie de koninklijke weg van Golgotha aangewezen, en jullie volgen de weg van het verderf, van de genoegens en van de perversie.

“Popule meus, quid feci tibi? aut in quo contristavi te? responde mihi! Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Of hoe heb ik u beledigd? Antwoord mij!” Zijn deze woorden niet van toepassing op zoveel katholieken, zoveel prelaten, zoveel zielen aan wie de Heer, net als aan het Hebreeuwse volk, duizenden en duizenden keren zijn vurige liefde heeft betoond?

Moeten wij niet beven bij de gedachte alleen al dat wij medeplichtig kunnen zijn aan het verraad van Christus en zijn Kerk, die het onverbloemde Offer van Christus op onze altaren bestendigt? Zij die de dienares en uitdeler is van Zijn oneindige verdiensten tot aan het einde van de wereld? Zij die de getuige is van Zijn wonderen, de predikster van Zijn Woord en de bewaker van Zijn Waarheid?

Laat ons mediteren, beste vrienden, waar onze onsterfelijke ziel zich bevindt in deze woeste strijd die de wereld zelfs op haar grondvesten doet schudden. Of we behoren tot de schurken, die het heiligste vlees van de Verlosser martelen, of dat we in plaats daarvan ons hart beschikbaar stellen om dat aanbiddelijke Lichaam te verwelkomen. Of we onze kleren scheuren bij de verkondiging van zijn goddelijkheid, of dat we in plaats daarvan buigen als de centurio voor de Heiland die voor ons sterft. Of we behoren tot degenen die de menigte ophitsen tegen de Zoon van God, of tot degenen die getuigen van zijn glorieuze opstanding.

Want onze ziel, waarvoor Onze Lieve Heer zijn bloed heeft vergoten en zijn leven heeft gegeven, zal onsterfelijk blijven, hetzij in de eeuwige gelukzaligheid van het Paradijs, hetzij in de eeuwige kwelling van de Hel.

Moge de contemplatie van het Lijden van Christus en van zijn Mystiek Lichaam ons opwekken uit onze loomheid, ons uit de slavernij van de zonde rukken en ons aansporen tot de heroïek van de heiligheid; dat het Bloed dat voor ons is vergoten niet op ons valt als een veroordeling, maar als een heilzame doopvont die genade verleent. En zo moge het zijn.

+ Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

2 april 2023

Dominica II Passionis seu in Palmis

Bron: LifeSiteNews