Enkele bisschoppen en kardinalen waarschuwen voor werelddictatuur

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, Kardinaal Gerhard Müller, Kardinaal Joseph Zen en Kardinaal Janis Pujats hebben onderstaande oproep ondertekend en publiek gemaakt, waarin ze waarschuwen voor een wereldwijde dictatuur als antwoord op het Covid-19 virus. 

Aan Katholieken en alle mensen van goede wil

Veritas liberabit vos – De waarheid zal u vrij maken. Joh 8:32

“In deze tijd van grote crisis en krachtens ons mandaat, beschouwen wij, herders van de Katholieke Kerk, het als onze heilige plicht om een ​​oproep te doen aan onze collega-bisschoppen, priesters, religieuzen, het heilig volk van God en alle mannen en vrouwen van goede wil. Deze oproep kan ook ondergetekend worden door intellectuelen, artsen, advocaten, journalisten, professionals, en anderen die het met de inhoud van deze verklaring eens zijn.

Recente feiten hebben aangetoond dat de onvervreemdbare rechten van burgers, onder het voorwendsel van de  Covid-19-epidemie, werden geschonden en dat hun fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van religie, meningsuiting en beweging op onredelijke en ongerechtvaardigde wijze werden beperkt. De volksgezondheid kan en mag geen alibi worden om de rechten van miljoenen mensen over de ganse wereld te schenden – laat staan dat het een excuus zou worden ​​voor het burgerlijk gezag om in haar plicht om het algemeen belang te dienen te verzaken. Dit geldt in het bijzonder, omdat er vanuit verschillende hoeken steeds meer twijfels ontstaan ​​over de ware besmettelijkheid, bedreiging en resistentie van het virus. Heel wat vooraanstaande wetenschappers en medische experts hebben bevestigd dat de alarmerende boodschap over Covid-19, die door de media wordt verspreid, ongerechtvaardigd zou zijn.

Wanneer we ons baseren op officiële gegevens over de verspreiding van de epidemie en het aantal sterfgevallen, hebben we voldoende redenen om aan te nemen, dat er krachten zijn die geïnteresseerd zijn in het veroorzaken van paniek onder de wereldbevolking met als enig doel om hen permanente en onaanvaardbare beperkingen in hun bewegingsvrijheid op te leggen. Het opleggen van deze onwettige maatregelen is een verontrustende stap in de richting van een wereldregering, die aan alle controle zou ontsnappen.

Het is eveneens onze mening dat een aantal maatregelen, waaronder de sluiting van winkels en bedrijven, hebben geleid tot een crisis, met zware gevolgen voor ganse sectoren van de economie. Dit moedigt de inmenging door buitenlandse mogendheden aan en heeft ernstige sociale en politieke gevolgen. Overheden, die de verplichting hebben om de belangen van hun burgers te beschermen, moeten deze vormen van social engineering stoppen door op gepaste manier op te treden. Ook moeten ze de familie, de hoeksteen van de samenleving, ondersteunen. Zwakkeren en ouderen mogen niet onredelijk gestraft worden met een verplichte scheiding van hun geliefden. De criminalisering van persoonlijke en sociale relaties zijn in dit kader een onaanvaardbaar onderdeel van het plan om mensen te isoleren ten einde ze gemakkelijker te kunnen manipuleren en controleren.

We vragen wetenschappers om waakzaam te zijn, zodat behandelingen voor Covid-19 op een eerlijke manier worden aangeboden met voldoende oog voor het algemeen welzijn. Er moet voorkomen worden, dat duistere zakelijke belangen de keuzes van regeringsleiders en internationale instanties beïnvloeden. Het is onredelijk om behandelingen, die doeltreffend bleken, en vaak goedkoop zijn, tegen te houden om voorrang te geven aan behandelingen of vaccins die minder doeltreffend zijn, maar farmaceutische bedrijven veel grotere winsten garanderen en zo gezondheidsuitgaven vergroten. Laten we als geestelijke herders ook herhalen dat het voor Katholieken moreel onaanvaardbaar is om vaccins te ontwikkelen of te gebruiken die zijn afgeleid van materiaal van geaborteerde foetussen.

We vragen regeringsleiders om er ook voor te zorgen dat elektronische controlesystemen, of andere vormen van locatiebepaling, strikt vermeden worden. De strijd tegen Covid-19, hoe ernstig deze ziekte ook is, mag in geen geval een voorwendsel worden, om de verborgen commerciële en politieke belangen van supranationale organen te dienen. In het bijzonder, moeten burgers hun persoonlijke vrijheid kunnen behouden, zonder enige sanctie tegen hen die vaccins, contactopsporing of soortgelijke instrumenten weigeren. Laten we ook alert blijven voor personen, die een beleid van drastische bevolkingsbeheersing voeren en zich tegelijkertijd voordoen als redders  van de mensheid, zonder enige politieke of sociale legitimiteit. Ten slotte kan de politieke verantwoordelijkheid van diegenen die het volk vertegenwoordigen op geen enkele manier worden overgelaten aan “experts” die een vorm van immuniteit kunnen claimen tegen vervolging, wat op zijn zachtst gezegd verontrustend is.

We dringen er bij de media sterk op aan om nauwkeurige informatie te verstrekken en afwijkende meningen niet te bestraffen door toevlucht te nemen tot vormen van censuur, zoals op grote schaal gebeurt op sociale media, in de pers en op televisie. Het verstrekken van nauwkeurige informatie vereist dat er ruimte wordt gegeven aan diverse meningen. Zo kunnen burgers feiten op een bewuste manier beoordelen, zonder beïnvloed te worden door partijdige ingrepen. Een democratisch en eerlijk debat is het beste tegengif tegen subtiele vormen van dictatuur, die vermoedelijk erger zijn dan deze uit een recent verleden.

Laten we tenslotte, als herders van de kudde van Christus, de autonomie van de Kerk om te regeren, te aanbidden en te onderwijzen duidelijk bekrachtigen. Deze autonomie en vrijheid heeft de Kerk van onze Heer Jezus Christus zelf gekregen om haar goede doelen na te streven. Daarom willen wij als herders het recht opeisen om autonoom te beslissen over de viering van de Mis en de sacramenten, net zoals we absolute autonomie claimen in zaken die binnen onze directe jurisdictie vallen, zoals liturgische normen en manieren om de communie en de sacramenten te verstrekken. De staat heeft niet het recht om, om welke reden dan ook, zich te mengen in de soevereiniteit van de Kerk. De kerkelijke autoriteiten hebben nooit geweigerd om met de staat samen te werken, maar een dergelijke samenwerking geeft de burgerlijke autoriteiten niet het recht om de openbare eredienst of de uitoefening van het priesterambt te beperken of te verbieden. De rechten van God en van de gelovigen zijn de hoogste wet van de Kerk, die ze niet kan of mag afstaan. We vragen daarom, om de beperkingen op het houden van de openbare eredienst op te heffen. 

We zouden alle mensen van goede wil willen uitnodigen om hun plicht inzake het algemeen welzijn niet te ontlopen, ieder volgens zijn of haar eigen mogelijkheden en in een geest van broederlijke naastenliefde. De Kerk verlangt een dergelijke samenwerking, zolang hierbij de natuurwet of individuele vrijheden niet genegeerd worden. Onze burgerplichten veronderstellen dat de staat eveneens respect heeft voor onze rechten. 

We worden allemaal geroepen om de huidige situatie te beoordelen op basis van het Evangelie. Dit betekent dat we een standpunt moeten innemen: ofwel voor Christus ofwel tegen Christus. We mogen ons hierbij niet laten intimideren door hen die ons willen laten geloven dat we een minderheid zijn: het goede is veel wijder verspreid en machtiger dan de wereld ons wil doen geloven. We vechten tegen een onzichtbare vijand die de burgers van elkaar wil scheiden: kinderen van hun ouders, kleinkinderen van hun grootouders, de gelovigen van hun voorgangers, leerlingen van leraren en klanten van verkopers. We mogen niet toestaan ​​dat eeuwen van Christelijke beschaving worden uitgewist onder het voorwendsel van een virus, en vervangen worden door een verfoeilijke technologische tirannie, waarin naamloze en gezichtsloze individuen over het lot van de wereld kunnen beslissen door ons te verbannen naar een virtuele realiteit. Als dit het plan is, dat de machtigen dezer Aarde op het oog hebben, weet dan dat Jezus Christus, Koning en Heer van de Geschiedenis, heeft beloofd dat ‘de poorten van de hel niet zullen zegevieren’ (Mt 16:18).

Laten we regeringsleiders en hen, die over het lot van naties regeren, aan de Almachtige God toevertrouwen, zodat Hij hen kan verlichten en leiden in deze tijd van grote crisis. Mogen zij zich eraan herinneren dat, net zoals de Heer over ons herderschap als bisschoppen zal oordelen, Hij ook de regeringsleiders zal beoordelen voor de manier waarop zij hun bevolking verdedigen en besturen.

Laten we met geloof de Heer smeken om de Kerk en de wereld te beschermen. Moge de Heilige Maagd, Hulp van de Christenen, het hoofd van de oude slang verpletteren en de plannen van de kinderen van de duisternis verslaan.

8 mei 2020

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans van Pompeii

Bron: Katholiek Forum,  Veritas Liberat Vos