De Synode ontmaskerd

franciscus const

Laten we duidelijk zijn: wie nog denkt dat deze Synode goede vruchten zal voortbrengen is eraan voor de moeite. Ze heeft slechts één doel: wetten introduceren die de zonde vergoelijken en de Traditionele Leer van de Kerk onderuit halen. En deze Synode is al lang op voorhand zeer goed voorbereid.  Herinner u goed dat Bergoglio reeds in oktober 2013 (nadat hij nog geen 7 maand tot paus was verkozen) de data vastlegde voor de Bijzondere Synode over de Familie.  Op 1 november 2013 werd door het Vaticaan, op bevel van Bergoglio, een vragenlijst gestuurd naar alle bisdommen in de wereld, waarbij zelfs aan de leken werd gevraagd om deze in te vullen. “Bergoglio zocht een input” voor de Synode. Wat vroeg men in deze vragenlijst? Men vroeg hoe het homohuwelijk erkend is in het land, en hoe priesters staan tegenover homokoppels, inclusief hoe kerken kunnen reageren wanneer homo’s religieuze educatie of Heilige Communie voor hun” kinderen” wensen. Men vroeg ook hoe Gods barmhartigheid verkondigd wordt aan gescheiden en hertrouwde koppels. Ook stelde men vragen omtrent de ‘pastorale zorg’ voor mannen en vrouwen die samenleven zonder huwelijk. Ook het gebruik van voorbehoedsmiddelen/contraceptie kwam aan bod. Men zocht input, alsof ze het zelf niet meer goed wisten!

poll-home-page

Op 9 mei 2014 zei  Kardinaal Lorenzo Baldisseri, door paus Franciscus aangesteld als Secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, dat de kerk niet tijdloos is en haar leer over familie en huwelijk moet aanpassen aan de tijd.

En het feit dat Bergoglio persoonlijk de modernistische kardinalen (en beste vrienden) Danneels en Kasper heeft uitgenodigd op de Synode, zou een extra alarmbel moeten doen rinkelen. Reeds toen Bergoglio pas verkozen was uitte hij zijn sympathie voor Kasper en zijn boek over “barmhartigheid”. Kasper pleit al langer voor o.a. de Communie voor hertrouwde gescheidenen. Kardinaal Danneels was bij de verkiezing van Paus Benedictus in 2005 zwaar ontgoocheld, want ze hadden “hun man” niet. In 2013 hadden ze wel “hun man” en verscheen Danneels zelfs samen met Bergoglio op het balkon (zie ook foto).

Daneels3

Met zijn compagnon nu als hoofd van de kerk durfde hij ronduit zijn gedacht te zeggen: hij zei in juni 2013 dat hij voorstander was van het homohuwelijk.

danneels

Recent zei Kasper dat iedereen die tegen zijn voorstel voor Communie voor hetrouwde gescheidenen is, eigenlijk “paus Franciscus zelf tegenwerkt”. En de Italiaanse katholieke journalist Marco Tosatti meldde dat Bergoglio en Kasper samenspannen om de Synode te manipuleren, en de uitkomst naar hun hand te zetten. De Duitse bisschoppen zijn ondertussen ook al een front aan het vormen om zeker die Communie voor hetrouwde gescheidenen door te drukken.

De Buitengewone Synode vond plaats van 5 tot 19 oktober.

Na de eerste week verscheen het tussentijdse “Relatio”. Daarin stond dat de Kerk de positieve elementen van burgerlijk huwelijk en ongehuwd samenwonen moest erkennen, alle discriminerende taal achterwege laten, en dat ze homo’s met open armen moest verwelkomen. Ook dat de partners in een homokoppel een bijdragen aan elkaars geluk. Dit verslag werd door enkele pro-life groepen als verraad gezien, en vele bisschoppen begonnen zich te verzetten tegen Bergoglio. Dit verslag leek vooraf geschreven en gepland.

Na de tweede week werd het finale Relatio gepubliceerd, waarover werd gestemd. De delen over de homo’s en het burgerlijk huwelijk en samenwonen werden niet met 2/3 meerderheid goedgekeurd, maar Bergoglio liet ze toch in het eindverslag opnemen. Bergoglio verweet vervolgens in een eindtoespraak de traditioneel gezinde katholieken hun hardnekkigheid en volharden in het vasthouden aan de ‘letter’. Hij zei dat de Kerk nu een jaar tijd heeft om volwassen te worden.

Eigenlijk duurt de Synode één jaar, en de finale bijeenkomst in oktober 2015 zal de doorslag geven. Tegen dan zal Bergoglio heel wat conservatieve bisschoppen en kardinalen zorgvuldig verwijderd hebben. O.a. Rik Torfs gaf deze suggestie in een interview na de afloop van de Buitengewone Synode.

Bergoglio heeft in juni persoonlijk bisschop Bonny aangesteld om de Belgische kerk te vertegenwoordigen op de Synode. Bonny is voorstander van homohuwelijk, IVF en contraceptie.

En begin juli zei Bergoglio in een toespraak tijdens zijn reis in Ecuador:

“Christus kan zelfs hetgeen wij als onzuiver, schandalig en bedreigend zien, nemen en het veranderen in een mirakel. En de familie heeft dit mirakel nodig.”

God, die zelfs de dingen die ons schofferen of ons bang maken in mirakels kan veranderen, zoekt altijd naar de marginalen, naar diegenen die zonder wijn komen te zitten zijn, diegenen die enkel drinken uit moedeloosheid.

Hij besloot zijn toespraak:

” De beste wijn moet nog komen voor diegenen die zich vandaag hopeloos voelen. Fluister het in jezelf tot je ervan overtuigd bent: de beste wijn moet nog komen. Fluister het tegen die hopelozen en de liefdelozen.”In een continent waar er een enorm aantal families gevormd worden door ongetrouwde koppels, verdedigde Bergoglio de hoop voor de toekomst van de familie: “de beste wijn moet nog komen en het zal komen zelfs als alle variabelen en statistieken het tegenovergestelde aanwijzen.

Met zijn beste wijn bedoelde hij natuurlijk de valse barmhartigheid of het vergoelijken van de zonde!

Lees ook onze berichten in de categorie Ketterse Synode


 

De H. Schrift is zeer duidelijk als het aankomt op de onverbreekbaarheid van het huwelijk:

Matteus 19: 1-9 “Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. 2 Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen ter plekke. 3 Toen kwamen er farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ 4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ 7 Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ 8 Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. 9 Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.”

De H. Schrift leert dus duidelijk dat er slechts één huwelijk mogelijk is. Een koppel blijft gehuwd tot aan de dood. Indien iemand scheidt van zijn partner en een ander huwt, pleegt deze overspel en begaat een doodzonde. Daarom kan een hertrouwd koppel nooit toegelaten worden tot de H. Communie, omdat ze in doodzonde leven. En wie in doodzonde leeft en de H. Communie ontvangt pleegt heiligschennis en eet zijn veroordeling zoals Paulus zegt in Korintiërs 11:27-30: “Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. Daarom zijn er onder u zovelen ziek en zwak en is er een aantal van u gestorven.”

De H. Schrift is ook zeer duidelijk over het homohuwelijk:

Lev. 20:13 “Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht. “

 Romeinen 1:24-27 “Daarom heeft God hen [de ongelovige heidenen] prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd in plaats van de Schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen.

Het is dus duidelijk dat dit soort onnatuurlijke gemeenschap een zware zonde is in de ogen van God en in het Oud Verbond werd dit zelfs met de dood bestraft (omdat zo’n zonden in het volk van Israël de komst van de H. Maagd en de Mensenzoon zouden hebben vertraagd of kunnen beletten). Omwille van dit soort zonden heeft God zelfs Sodom en Gomorra vernietigd.

Genesis 18:20-21 “Daarom zei Jahwe: ‘Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’

Genesis 19:4-5en : “Zij hadden zich nog niet te rusten gelegd, toen de mannen van de stad, de Sodomieten, om het huis te hoop liepen, jong en oud, de hele bevolking, allemaal samen. Zij riepen Lot en zeiden: ‘Waar zijn die mannen die voor vannacht bij u hun intrek genomen hebben? Breng ze naar buiten, dan kunnen wij omgang [=seks] met hen hebben.

19:23-26 “Zodra de zon was opgegaan en Lot in Soar was aangekomen liet Jahwe uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra neerregenen. Hij verwoestte die steden en de hele streek, met alle bewoners en al wat er groeide.”

sodom_raining_fire

Meer info over Sodom en Gomorra: http://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm 

 


 

Uit de Romeinse Catechismus (of de Catechismus van het Concilie van Trente) over het zesde gebod: “Gij zult geen overspel bedrijven”.

Hoofdstuk VII. Zesde Gebod. Gij zult geen overspel bedrijven.

2. Wat omvat dit gebod?

Dit gebod omvat vele zaken die niet mogen verwaarloosd worden, en die de pastoor op het gepaste ogenblik zal uitleggen. Het bestaat uit twee delen: het eerste verbiedt uitdrukkelijk het overspel, het tweede legt ons de zuiverheid op van ziel en lichaam.

3. Wat wordt hier verboden onder de naam van overspel?

We beginnen met uit te leggen wat verboden is. Men bedrijft overspel als men een wettig huwelijk schendt, hetzij men zijn eigen bed onteert, of dat van een ander. Als een gehuwde man met een ongehuwde vrouw zondigt, dan breekt hij zijn eigen huwelijkstrouw; zondigt een ongehuwde man met een gehuwde vrouw, dan wordt de trouw van die vrouw door overspel bezoedeld. Doch de heilige Ambriosius en de heilige Augustinus leren dat, onder het verbod van overspel, alles valt wat oneerbaar en onzuiver is.  In de Heilige Schriftuur, zowel in het Oud als in het Nieuw testament, kunnen we duidelijk zien dat de woorden van het gebod werkelijk in die zin moeten verstaan worden: immers, Mozes straft niet alleen het overspel, maar ook alle andere zonden van onkuisheid.

4. Getuigenissen van de Heilige Schriftuur over de onkuisheid.

In Genesis vinden we het vonnis van Juda tegen zijn schoondochter (Gen. 38,24). In Deuteronomium  kondigt Mozes de heerlijke wet af, dat onder de dochters van Israël geen enkele zich aan ontucht mag overgeven (Deut. 23,16). Tobias vermaande zijn zoon met de woorden: “Mijn zoon, wacht u van alle onkuisheid” (Tob. 4,13). In het evangelie zegt ook onze Heer Jezus Christus: ” Uit het hart komt overspel en ontucht… die dingen zijn het die de mens bezoedelen” (Matt. 15,19). De Apostel Paulus spreekt herhaaldelijk, in ernstige woorden, zijn afkeer uit voor die zonde: “Dit is de wil van God en uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van ontucht (1Thess. 4,3). Vlucht de ontucht (1 Cor. 6,18). Gaat niet met ontuchtigaards om (1 Cor. 5,9). Ontucht en allerlei onkuisheid en hebzucht mogen onder u zelfs niet vernoemd worden (Eph. 5,3). Noch ontuchtigaards, noch overspelers, noch wellustigen, noch die bij mannen liggen zullen het Rijk van God bezitten” (1 Cor. 6,9-10).

5. Waarom wordt in dit gebod het overspel bijzonder vermeld?

Het overspel is uitdrukkelijk verboden, omdat die zonde niet alleen de schande deelt van alle soorten van onzuiverheid, maar omdat er ook een onrechtvaardigheid mee verbonden is, zowel tegenover de naaste als tegenover de samenleving. Het is ook waar dat diegene die zich niet onthoudt van andere zonden van onkuisheid, gemakkelijk in overspel zal vervallen. Daarom begrijpen we gemakkelijk dat het verbod van overspel alle onreinheid en onzuiverheid omvat die het lichaam bezoedelt. Zelfs de innerlijke onzuiverheid van het hart wordt verboden door dit gebod dat hoofdzakelijk geestelijk is, zoals we leren uit de woorden van Christus: “Gij hebt gehoor dat er gezegd is: Gij zult geen overspel bedrijven. Maar ik zeg u dat al wie een vrouw beziet om haar te begeren, reeds overspel met haar bedreven heeft in zijn hart” (Matt. 5,27-28).

6. Wat legt dit gebod ons op?

Men moet de gelovigen leren – en ze er met alle kracht toe aanzetten – dat ze de eerbaarheid en kuisheid met zorg moeten beoefenen, “zich rein houden van elke bezoedeling van vlees of geest en hun heiligheid bewerken in de vrees van God” (2 Cor. 7,1). Voor alles zal men er op wijzen dat, alhoewel de deugd van zuiverheid het meest uitstraalt bij diegenen die het heerlijk en goddelijk voornemen van maagdelijkheid heilig en godsdienstig beoefenen, die deugd ook kan beoefend worden door de ongehuwden en zelfs door de gehuwden die zich onthouden van alle verboden genot.