Kritiek op Bergoglio

Open brief van Michael Matt aan Bergoglio: “Wij weerstaan u in uw gezicht”

Michael Matt van The Remnant is Bergoglio zo beu, dat hij een open brief aan hem heeft geschreven. We geven hieronder integraal de open brief weer, ondanks onze meningsverschillen over Bergoglio. Matt smeekt namelijk dat Bergoglio zich weer zou gedragen als de Heilige Vader, maar als Benedictus nog steeds de Paus is, en Bergoglio een staatsgreep is, dan is dat uiteraard onmogelijk. Maar hoe dan ook, het belangrijkste is dat men hem weerstaat, en dat is wat Matt zegt en doet.

Rome, 26 oktober 2019

Uwe heiligheid,

Mijn naam is Michael Matt. Ik ben van de wieg af Katholiek, onderwezen in Katholieke scholen vanaf de eerste graad tot aan de universiteit. Ik ben ook vader van zeven kinderen.

Ik ben de uitgever van een Katholieke krant, en ik kom uit een lange lijn van Katholieke krantenuitgevers. Mijn grootvader werd tot Ridder in de orde van St. Gregorius gemaakt, hier in Rome, door uw voorganger Paus Pius XI.

Voor 150 jaar, is mijn familie in het Katholieke persapostolaat geweest, de Kerk verdedigend tegen agressors van alle kanten. Toen de Nazi’s Rome bezetten, werd mijn grootvaders krant op een zwarte lijst geplaatst en verboden van naar Duitsland te worden gestuurd, op bevel van Adolf Hitler zelf.

Wanneer ik zeg dat ik een trouwe Katholiek ben, spreek ik voor mijzelf, mijn vader, mijn grootvader en mijn overgrootvader. Katholieke mannen van de pers die hun leven toewijdden aan de verdediging van de Katholieke Traditie en de onfeilbare leer van uw voorgangers.

Vandaag kom ik tot u met droefheid in mijn Katholiek hart, terwijl de wind van dat modernisme, dat door uw heilige voorganger werd veroordeeld, en werd weerstaan door mijn eigen voorvaderen, vandaag waait doorheen de zuilengalerijen, langs de Via della Conciliazione, over de Tiber en vervolgens over de hele wereld.

De geesten van onze vaders schreeuwen uit hun graf, terwijl Rome de witte vlag aan het ophijsen is van overgave, en het geloof aan het verliezen is, zoals voorzegd door Onze Lieve Vrouw in La Salette. Deze Eeuwige Stad, gedoopt in het bloed van uw gemartelde eerste voorgangers, is onder uw oog aan het terugkeren naar z’n heidense wortels.

Op uw Amazonesynode hier in Rome afgelopen week, werd de wereld verteld dat Petrus zelf naar de heidenen kijkt om verlichting, naar hen luisterend, van hen lerend, hen vergezellend.

Maar is dit wat Christus van u vroeg, heilige vader? – om te luisteren en van de wereld te leren?

Het Woord werd Vlees en woonde onder ons voor een andere reden, de Kerk leerde dit althans voor tweeduizend jaar.

Hij hing aan het Kruis zodat hij de zonden van de wereld op Zich kon nemen, zodat hij de poorten van de Hemel kon openen, die volgens de Schrift, gesloten waren door de zonde van onze eerste ouders in de Hof van Eden.

De Heilige Geest daalde neer op uw voorgangers, om een Kerk op te richten die alle mensen op aarde erfgenamen van de Hemel en kinderen van God zou maken.

De Kerk die Christus stichtte, is volgens de onfeilbare leer van de Kerk, het enige middel tot Verlossing. Het is de enige ware Kerk, waarbuiten er geen verlossing is. Aanvaardt u, heilige vader, nog steeds dit dogma van de Kerk?

Indien het iets heeft gedaan, heeft deze Synode de indruk gewekt in de wereld dat u, heilige vader, de eigen leer van de Kerk dat zij het enige middel tot zaligheid is, verloochend hebt.

Is dit de boodschap die u wilde sturen? Indien niet, weet dan alstublieft dat dit de boodschap is die de wereldpers deze week heeft ontvangen hier op de Synode – samen met de boodschap dat u wel of niet lijkt te geloven dat de Hel bestaat, dat u wel of niet lijkt te geloven dat Jezus Christus God was toen Hij hier op aarde was.

Tegenover zo’n verwarring, heilige vader, worden trouwe katholieke gelaten te kiezen tussen uw woorden en die van uw voorgangers. Wie moeten wij geloven – u of hen?

Uw voorgangers tot en met Paulus VI, legden de eed van de kroning af, waarin ze zwoeren “om niets te veranderen aan de ontvangen Traditie – om niets te wijzigen, noch gelijk welke innovatie toe te laten.

Ze zwoeren om “wat er ook geopenbaard werd door Christus en zijn Opvolgers, en wat de eerste Concilies en voorgangers hebben gedefinieerd en verklaard, te bewaren.” In hun kroningseed legden ze de “zwaarste excommunicatie op aan ieder die – zij het onszelf, zij het een ander – het zou aandurven iets nieuws te ondernemen dat in tegenstrijd is met de vastgelegde evangelische Traditie, en de zuiverheid van het orthodoxe geloof en de Christelijke Religie.” 

Heilige vader, ik smeek u om uit te leggen hoe het “luisteren en leren van de heidenen” niet in tegenstrijdigheid is met die Katholieke Traditie, welke uw voorgangers zwoeren te verdedigen.

In Amoris Laetitia hebt u de wereld verteld dat niet-bekeerde publieke overspelers in bepaalde omstandigheden mogen terugkeren naar het Sacramentele leven van de Kerk, aldus uw eigen leer in directe tegengesteldheid plaatsend met de onfeilbare Leer van de Kerk, meest recent bevestigd door Paus Johannes Paulus II in Familiaris Consortio.

Na Abu Dhabi, informeerde u de wereld dat God een broederschap van alle religies wil. Maar hoe spreekt dit niet het Goddelijk Gebod van Christus zelf tegen, die u beval om alle naties te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Wanneer u naar mijn land (Amerika) kwam, stond u vóór het Congres, in de aanwezigheid van enkele van de meest machtige leiders in de wereld, en u zei geen één woord over Jezus Christus. Ik geloof niet dat u zelfs Zijn Naam vernoemd hebt. Waarom niet, heilige vader?

In Lund, Zweden, ontmoette u met Lutheranen die deden alsof ze bisschoppen zijn, in een kathedraal die gestolen werd van de Moederkerk, en u bad men hen ter nagedachtenis van de Protestantse Revolutie, die 500 jaar geleden het Christendom in twee scheurde. En welke grote heiligen zoals Thomas More geloofden dat de anti-Christ was. Waarom, heilige vader? Waarom bad u met hen? Waarom herdacht u de Protestantse Revolutie?

En hoe is dit niet in directe tegengesteldheid aan de leer van Pius XI in Mortalium Animus, die zulke pan-Christelijke bijeenkomsten veroordeelde, op de basis dat Christelijke eenheid enkel kan gepromoot worden door op te roepen tot een terugkeer van alle Christenen naar de Katholieke Kerk?

U hebt gezegd dat atheïsten naar de hemel kunnen gaan, waarbij u de indruk gaf aan de droeve, verwarde en noodlijdende wereld dat verlossing zelfs mogelijk is zonder enig geloof in God.

U hebt gezegd dat het niet uw taak is om homoseksuele priesters te oordelen, waarbij u de wereld liet concluderen dat de Kerk haar eigen leer over de zonden die tot de Hemel om wraak roepen, heeft achterwege gelaten.

U hebt zelfs een homoseksueel en zogezegd “gehuwd” koppel geëerd met een privé-audiëntie, waarbij de camera’s elk moment van uw impliciete nonchalance tegenover de morele leer van de Katholieke Kerk opnamen.

En nu is de Amazonesynode de deuren aan het openen voor vrouwelijke diakens en misschien zelfs vrouwelijke priesters, in overtreding van de recente leer van uw heilig verklaarde voorganger in Ordinatio sacerdotalis, maar ook van de wil van Christus zelf.

En nu gaat u bondgenootschappen aan met globalisten en mensen die aan populatiecontrole doen, die abortus en strikte contraceptie-educatie willen opleggen aan heel de wereld, om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te bereiken tegen het jaar 2030.

Gegeven dit alles, heilige vader, wat zou u doen als u in mijn schoenen stond? Wiens leer zou u volgen: de schandalige nieuwigheden van een man genaamd ‘Franciscus’, of de constante en onfeilbare leer van al zijn voorgangers, helemaal tot aan Petrus zelf? We weten wat Christus zelf zei over diegenen die ergernis geven aan de kleinen, dat het beter voor hen zou zijn om molenstenen om hun nek te binden en hen in de zee te gooien.

Uwe heiligheid, ik ben één van die kleinen, net zoals mijn kinderen en alle kinderen doorheen de hele wereld, die geërgerd zijn, niet omdat we willen geërgerd zijn, maar omdat we het zijn; omdat wat we onze vader zien doen en zeggen in tegenstrijdigheid is met 2000 jaar Katholieke leer en voorbeeld.

Hoeft het ons te verbazen dat zoveel van uw onderdanen u weerstaan, tot God bidden voor uw bekering, en zich zelfs afvragen of u eigenlijk zelfs nog Katholiek bent?

Heidense ceremonies in de Vaticaanse Tuinen? Denkt u dat dit onze Protestantse vrienden helpt om dichter tot eenheid te komen met Christus’ ware Kerk? Zij zijn ook geërgerd door wat u hebt gedaan. En u hebt velen van hen overtuigd dat de paus inderdaad de Hoer van Babylon is, en u hebt hen verder weggedreven van de kudde van Christus en van het Schip van St. Petrus.

Alstublieft, heilige vader, beeld u gewoon voor één moment de horror van uw kinderen in, bij het zien van zo’n vaderlijk schandaal.

We bidden voor u, heilige vader, elke dag. Wij verwijzen naar u als heilige vader, of u het nu graag hebt of niet – omdat het ambt dat u bezet heilig is boven alle andere, en u het zelfs niet onheilig kunt maken. U behoort de stoel van de H. Vader, aan de Stoel van Petrus – de H. Stoel – en we eren dit teveel om toe te laten dat gelijk wie, zelfs de paus, het kapot maakt.

U hebt het duidelijk gemaakt dat u wilt luisteren naar de heidenen, u hebt geen interesse in het luisteren naar uw eigen geërgerde kinderen; naar ons neo-pelagianen die erom bekend stonden praktiserende Katholieken te zijn. In uw ogen zijn we stijf, fanatiek en farizees. Maar, indien dit waar is, dan waren er zo’n 260 van uw voorgangers stijf, fanatiek en farizees. En dit is onmogelijk.

We bidden voor u, we wenen voor u en voor onze kinderen in dit duistere moment van verwarring voor Katholieken over de hele wereld. Maar we zijn in geweten ook ertoe gebonden, vóór de ontzagwekkende Rechterstoel van God zelf, om u op eerzame wijze te weerstaan in uw gezicht.

In feite beloven wij, trouwe en gelovige Katholieken, om vanaf vandaag tot de dag dat we sterven elke moeite te doen om u en uw agenda van revolutionaire verandering in de Kerk die wij liefhebben, te weerstaan.

We beloven om onze kinderen te leren, in trouw aan de Katholieke Traditie, u in uw gezicht te weerstaan, en hun kinderen te leren hetzelfde te doen.

We beloven ook om u elke dag van ons leven lief te hebben en voor u te bidden, en zou de genade van God u ertoe brengen om op een dag opnieuw geheel Katholiek te worden voordat u sterft, beloven wij u, heilige vader, dat u geen grotere verdedigers zult hebben in het hele Christendom, dan de traditionele Katholieken die u nu lijkt te verafschuwen. Katholieken die hun geloof zullen verdedigen, die aan hen werd doorgegeven van hun voorvaderen. Katholieken van over heel de wereld die u ook smeken om het geloof te verdedigen, en om opnieuw de Vicaris van Christus te worden, in plaats van de vicaris van de wereld.

Inderdaad, ware vrienden van de paus zijn noch revolutionairen, noch vernieuwers: ze zijn traditionalisten. Wij zullen de Heilige Moeder de Kerk niet verlaten. We zullen nooit Christus onze Koning in de steek laten, zelfs indien alle bisschoppen van de wereld – inclusief de bisschop van Rome – Hem weer in de steek laten, zoals ze 2000 jaar geleden deden op Calvarië.

Heilige vader, we smeken u, in naam van God en die van de hele wereld, luister naar het roepen van uw verstrooide schapen en wordt weer een herder voor hen. Wordt Christus’ Vicaris, wordt Petrus’ opvolger, en wordt onze ware Heilige Vader.

Totdat dit gebeurt, hebben wij, uw meest trouwe onderdanen, geen alternatief en geen andere keuze dan u in uw gezicht te weerstaan. Met God als onze getuige, zullen we dit doen tot op de dag dat we sterven, of totdat u terugkeert naar de Kerk van Jezus Christus.

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat.

Bron: Remnant Newspaper


Advertentie

 

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

Getagd als:

12 antwoorden »

 1. Ik ben het helemaal eens met deze brief. Ik hoop dat die ook echt naar Paus Franciscus gestuurd is. Maar antwoord zal er niet op komen.De huidige situatie is verschrikkelijk treurig.

  • STOP MET BERGOGLIO ‘PAUS’ TE NOEMEN

   B is ‘gekozen’ bij canoniek verboden onrechtmatige 5e stemming op dezelfde dag. Er zijn slechts 3 stemmingen per dag toegestaan. B heeft gelobbyd voor beide laatste conclaven (St. Gallengroup).Hierop staat excommunicatie. B is vrijmetselaar. Hier staat ook excommunicatie. B is dus GEEN paus! Laat staan ‘Uwe heiligheid’. B noemt zichzelf niet eens paus. B zei bij het habemus papam dat hij ‘bisschop van Rome’ was. B refereerde ook Benedictus als ‘bisschop van Rome’. Meer niet. B ‘paus’ noemen daarom steun aan overtreding kerkelijke wet, steun aan bedrog en steun aan de coup van de vrijmetselaars.

   • Helemaal mee eens om Bergoglio geen paus te noemen, Benedictus isonze Paus voor de gelovige Katholieken. Wat zij Jezus tegen Petrus, ga weg van mij satan, want jij doet niet de wil van God.

 2. Ik denk niet dat deze tekst veel zal veranderen. Wordt de kerk van Rome mee gefinancierd door de Verenigde Naties of andere machtige groepen achter de schermen? Wie zijn de puppet-masters? De priesters en de bisschoppen die het met Michael Matt eens zijn zouden deze tekst en video moeten laten horen, zien en lezen in de parochies, tijdens de H. Mis of daarbuiten in een panel-gesprek. Opgelet, het zou een ware schok zijn maar vele gelovigen zouden dit wellicht appreciëren. De tekst is immers zeker het beluisteren en overwegen waard. De kerk bevindt zich immers in een grote crisis en we hebben allen het recht dit te weten. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Paus Benedictus XVI waarschuwde reeds dat de kerk dreigt te kapseizen. Ik denk dat hij daarmee meer het instituut dan de gemeenschap van gelovigen bedoelde. Alle hens aan dek, willen we de boot van zinken behoeden. Anderzijds denk ik dat zowel in het kamp van de traditionalisten als in het kamp van de modernisten, oprecht goede mensen zijn. Beide groepen moeten hun visie kunnen verdedigen in respect voor elkaar en zo van elkaar leren. De wereld is niet meer dezelfde als 2000 jaar geleden en de ontwikkeling van de wetenschap, de vele ontdekkingen op kosmologisch, biologisch en evolutionair vlak stellen ons voor veel nieuwe vragen. Modernisten proberen moderne inzichten met de vroegste kerk te verbinden. Traditionalisten wijzen op de rijkdom van 2000 jaar christendom: de filosofische en theologische inzichten van bijvoorbeeld Sint-Augustinus en Sint-Thomas en zovele andere theologen en heiligen uit de vroege Middeleeuwen en daarna moeten bewaard en opnieuw in alle ernst bestudeerd worden, ook in de handboeken godsdienst van het middelbaar onderwijs.

 3. Dit is niet een mis te verstane boodschap en zeer mooi geformuleerd, als Bergoglio zoiets naast zich neerlegt kan men eigenlijk aannemen dat hij ronduit kwaadaardig is !

 4. BERGOGLIO IS DE VALSE PROFEET UIT OPENBARINGEN EN ZIJN LOT IS DE HEL!

  Bergoglio’s lot staat al vast. Hij is de ‘Valse Profeet’ die samen met de Antichrist en Satan een anti-drieeenheid vormt. Alllen zullen ibij de tweede komst van OLH Jezus Christus n het eeuwig vuur worden gegooid (Openbaringen 19v20). Brrrrr.

 5. STOP MET BERGOGLIO ‘PAUS’ NOEMEN. WAKKER WORDEN!!!

  B is ‘gekozen’ bij canoniek verboden onrechtmatige 5e stemming dezelfde dag. B heeft gelobbyed voor conclaaf. Ten strengste verboden op straffe van excommunicatie door Johannes Paulus II. B is dus GEEN paus! Laat staan ‘Uwe heiligheid’. B noemt zichzelf expliciet niet eens ‘paus’. Hij noemt zich ‘bisschop van Rome’.

  B ‘paus’ noemen is steun aan de coup van de vrijmetselaars, B is free mason, in de RKK.

  ‘Tuurlijk’ bliijven RKCn als schoothondjes braaf impliciet B all eer geven van het
  pausschap. WAKKER WORDEN!!!!

 6. In de Paris Match van 27 november vraagt men de zoon van Generaal Charles de Gaulle (oud president van Frankrijk) of hij Paus Franciscus een goed hart toedraagt, waarop hij antwoord: “Ik ben eerder gedesoriënteerd, verbijsterd. Het is de eerste (paus) waarbij ik twijfels heb. Een paus regeert en laat dat ook temidden van het volk weten. (…) Ik hoop dat er geen schisma ontstaat! De gelovigen stellen vragen ten aanzien van de leer of de moraal. De pausen moeten de clerus niet toestaan daarover te delibereren. De vrije meningsuiting voor iedereen… Pastoors die artikelen schrijven, van repliek dienen in de media, is dat echt hun rol? De Argentijnse paus en Jesuiet is te simpel. En als hij staatsleiders ontmoet en geen boodschap voor ze heeft dan is dat volstrekt nutteloos! Hij is geen apostel maar de vertegenwoordiger van Jezus Christus op aarde. De kardinalen en de bisschoppen zijn slechts de armen om hem bij te staan. Als vroeger de paus de Sint Pieter binnenkwam gezeten op de “sedia gestatoria”, met de de tiara gekroond, was dat om de aanzienlijke afstand te benadrukken die hem distancieerde van de hoge clerus. Deze troon symboliseerde de allerhoogste macht; en dat vraagt om een gepaste verwijdering. Paus Franciscus converseert met latijns Amerika, niet met Europa en nog minder met de Italianen. Het Oude Continent voelt zich daarom in de steek gelaten.” Deze ontboezeming geeft de mening weer van velen in de Katholieke Kerk die zich verlaten voelen en denken dat dit de zoveelste crisis is binnen de kerk, die zij voor de zoveelste keer zal overwinnen, in de hoop dat zo langzamerhand de bodem bereikt is. Edoch, dankzij de profetieën van MDM weten we dat Bergoglio zich tot taak heeft gesteld om de kerk tot aan haar fundamenten af te breken: “Tota jacet Babylon destruxit tecta Lutherus, muros Calvinus, sed fundamenta Bergoglio” (Als Luther erin is geslaagd het dak van de met als Babylon aangeduide Roomse Kerk te slopen, als Calvijn het klaarspeelde haar muren omver te halen, dan komt Bergoglio de eer toe haar fundering te vernietigen.)

  • De twijfelachtige eer dan toch ! Toch vraag ik me af hoe mensen zoals Bergoglio er ooit op gekomen zijn op priester te worden ? is hun ongeloof met de jaren gerijpt of waren zij al ongelovig ? Zo ja in welk kader traden zij dan toe tot de katholieke kerk ?

  • |
   er is geen! enkel verband tussen de RK kerk, en het apokalyptische *BABYLON* — want het zijn juist anderen zoals de protestanten, die gewillig meegaan in de totstand koming van :: het GROTE multi christendom versie 2.0 !! — doch ’n flink deel van de RK clerus -( en je snapt wel, wie ik bedoel !? )- zal straks voor het fluweel gaan — doch die ben je immers liever kwijt dan rijk -( zeg ‘ns eerlijk ? )- dus wat je dan over`houdt {DE REST KERK}, is een frisse nieuwe organisatie, met een allerlaatste paus, gekozen op de rokende puinhopen van wat ooit ’t Vaticaan was, en alwaar men (niet toevallig) straks het antieke Rome wil gaan herbouwen -(( Malachius, zag die allerlaatste paus >>>
   |
   “”… In persecutione extrema, S.R.E. sedebit
   Petrus Romanus, qui pascet oves in multis
   tribulationibus — quibus transactis civitas
   septicollis diruetur, et Iudex tremendus
   iudicabit populum suum -(( Finis …”””
   |
   In de uiterste vervolging S.R.E. zal zetelen de romeinse
   Petrus, die de schapen zal weiden in vele beproevingen.
   Wanneer dit voorbij zal zijn, zal de stad der #7 heuvelen
   vernietigd worden, en de huiveringwekkende rechter, zal
   zijn volk oordelen -( Einde …………..
   [> vertaling : dr. Bruno Nagel
   |
   PS : de stad der zeven heuvelen, is iets wat gebouwd gaat worden straks, door DE *huiveringwekkende rechter* …

 7. Beste Zielen, bid voor wie u vervolgen, breng uw naaste tot inkeer, houd stand in de beproeving en laat de hoop niet van u afnemen. Wees niet bang en laat u niet misleiden, dit alles moet eerst geschieden, voor de terugkomst van onze Heer Jezus Christus. Let wel, het wordt met de dag erger!!!!!! Dus wees waakzaam! Dat is alles wat Jezus van ons vraaagt, Hij heeft ons het Boel der Waarheid en meer profetieën geschonken, door de profeten! Jezus zegt. Wie met Mij is, is met Hem die Mij gezonden heeft, de Vader. En de Vader zorgt voor ons.
  Wij danken God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, Amen.