Vervolging van de traditionelen

Italiaanse bisschoppen, onder leiding van Bergoglio, veranderen het Onze Vader en willen Tridentijnse Mis verbieden

De Italiaanse Bisschoppenconferentie kwam onlangs bijeen in Rome, om onder andere een nieuw Onze Vader in te voeren, en om de afschaffing te bespreken van Benedictus’ meest bekende motu proprio ‘Summorum Pontificum’, en een verbod op de Tridentijnse Mis in te stellen.

In 2007 vaardigde Paus Benedictus een motu proprio uit, Summorum Pontificum genaamd, waarmee hij bevestigde dat de Tridentijnse Mis niet verboden was, maar altijd in privé mocht opgedragen worden, en indien er door een groep gelovigen naar gevraagd wordt, ook in publiek mag gecelebreerd worden, in een Kerk die zich daartoe leent. Vóór dit motu proprio waren Tridentijnse Missen veel schaarser, en meestal enkel voorzien door bvb. priesters van SSPX in privékapellen.

Benedictus schreef dat de Editio typica van het Romeins missaal van het jaar 1962 nooit werd afgeschaft en dat de Tridentijnse liturgie wegens het eerbiedwaardige en oude gebruik ervan de gepaste eer dient te genieten. Volgens het motu proprio mag elke priester, mits voldoende geschoold, voor zichzelf de Mis volgens het missaal van 1962 lezen. Gelovigen mogen hierbij aanwezig zijn op aanvraag bij de betreffende priester. Een groep parochianen mag vragen om een viering van de H. Mis volgens de Tridentijnse liturgie te organiseren. […] Ook de sacramenten van doopsel, biecht en oliesel/ziekenzalving mogen volgens de liturgische boeken van 1962 worden gevierd. (Wikipedia).

De Italiaanse bisschoppenconferentie liet verstaan dat de Latijnse, of Tridentijnse Mis zou moeten afgeschaft worden, omdat Paus Benedictus XVI zich zou hebben vergist. De bijeenkomst werd een regelrechte aanval op Benedictus.

Aartsbisschop Redaelli van Gorizia, benadrukte dat het Missaal van 1962 van Johannes XXIII afgeschaft werd door Paulus VI (in tegenstelling tot wat Benedictus zei in zijn motu proprio), en omdat de juridische beginselen waarop Sommurum Pontificum is gebaseerd, foutief zijn, is het gedeelte dat de voortgaande geldigheid van het Missaal van 1962, en z’n huidige onveranderde krachtdadigheid bevestigt, zonder werkzaamheid. Omwille hiervan is het motu proprio “nonsens” en werd de Tridentijnse liturige niet legitiem heringesteld door het motu proprio, en kan het heden niet universeel toegelaten geacht worden.

Het gevolg hiervan, wat gehoopt wordt door de meest vijandige bisschoppen, is een totale annulering (zonder mogelijkheid om in beroep te gaan) van alle centra waar sinds 14 september 2007 Tridentijnse Missen worden gecelebreerd.

Verschillende bisschoppen traden Mgr. Redaelli bij, zoals Mgr. Girardi en Mgr. Brambilla, die beiden een redevoering hielden tegen Summorum Pontificum, en zeiden dat het moest worden afgeschaft.

De bisschoppen voerden tijdens deze afgelopen bijeenkomst ook een nieuwe versie van het Onze Vader in, waarbij de zin “en leid ons niet in bekoring” werd vervangen door “en verlaat ons niet in bekoring”. Ook werd het Gloria aangepast, en werd het aangepast missaal geïntroduceerd.

Bron: OnePeterFive; Gloria.tv

18 antwoorden »

 1. Dus “ons” onze vader, is ook ongeldig. Van suggereringen is nooit iemand wijs geworden. Aanzetten tot verdeeldheid is een duivels werktuig. Jammer dat jullie niet vertrouwen op Gods almacht.

 2. Onze Vader het Gebed van Jezus is voor alle tijden en onvervangbaar wat deze paus daar ook van denkt ! En een verbod op de tridentijnse mis is ook iets belachelijk en typisch voor deze paus het zal de kerk nog verder verdelen.

  • Concreet, want deze dingen werden besproken en ingevoerd tijdens een officiële bijeenkomst van de Italiaanse bisschoppenconferentie.

 3. ‘Werd het aangepast missaal geïntroduseerd’
  En hoe zien de teksten er in dit nieuwe, aangepaste missaal dan uit;
  zouden de woorden van de consecratie hierin nog correct zijn???
  Anders zijn we immers zéér dicht bij de officiële afschaffing van het H.Misoffer.
  Weest waakzaam!!!

 4. De tridentijnse H.Mis is waarlijk een doorn in de ogen van satan…
  Gelukkig zullen er steeds heilige priesters blijven, die nooit zullen willen meegaan in dit verderf, maar nog liever hun leven zullen opofferen.

 5. Het enige dat we kunnen doen is bidden om onderscheidingsvermogen , juist voor de priesters.
  Sommigen zijn gewoon te goed van vertrouwen en zien de kritiek op Bergoglio als laster. Ook trouwens heel veel medeparochianen dulden geen kritiek op de “paus”. Je ziet het gewoon voor je ogen afglijden , nu ook weer dat “staan”gepromoot wordt in de H Mis en knielen alleen bij aanbidding en de consecratie.
  In hoeverre is de Vrijmetselarij al doorgedrongen ? Het is een zeer onrustige tijd, alleen bidden geeft nog rust en dan maar vertrouwen dat het verhoord wordt. Wat kun je anders ?

 6. Beminde gelovigen,

  Als de Tridentijnse Heilige Mis wordt verboden, dan is het schisma een feit.
  De traditionele priesters en gelovigen kunnen dan samen met de Kardinalen en Bisschoppen die geloven in de normen en waarden van het universele katholieke geloof, een eigen kerk stichten of zich aansluiten bij de Petrusbroederschap.

 7. Jozef, De Petrusbroederschap wordt na mijn idee dan ook opgeheven want zij mogen dan ook de Tridentijnse Heilige Mis niet meer vieren. Zij zijn immers ook verbonden met deze Paus. Of ik moet mijn vergissen.

 8. De Apostolische Constitutie “Quo Primium” van de Heilige Paus Pius V is gedateerd 14 juli 1570 voor alle tijden vastgelegd. Dit document bevestigt dat het H. Misoffer moet opgedragen worden zoals er toen verordent was, volgens het toen vastgelegde H. Missaal.
  Ziehier de tekst afkomstig van deze Apostolische Constitutie die afgedrukt staat in het begin van iedere geldige Missaal. (Natuurlijk geen NOM missal):
  “Wij stellen door dit wettig decreet, geldig tot in de eeuwigheid, vast en Wij verordenen, dat in de toekomst niets toegevoegd, verwijderd of veranderd mag worden in dit Missaal. Nooit zal een priester in de toekomst gedwongen kunnen worden om op een andere manier de Mis te lezen. En om voor eens en altijd zonder een zweem van onrust van het geweten, en zonder in welke straffen, veroordelingen, berispingen of verwijten ook te vallen, die als gevolg daarvan op een of andere manier van kracht zouden kunnen worden; veeleer kan men daarvan immer een vrij en toegestaan gebruik maken en is men daartoe gerechtigd. Geen enkele bisschop, ambtsdrager, kanunnik, kapelaan of andere seculaire priester van welke naam en titel ook, en geen enkele ordegeestelijke uit welke van dergelijke gemeenschappen ook, mag verplicht worden de Heilige Mis anders te celebreren dan door Ons is vastgesteld. Zij mogen ook niet, door wie dan ook, er toe gedwongen en genoodzaakt worden dit Missaal te veranderen. Ook kan dit ter tafel zijnde schrijven nooit en in geen enkele tijd worden herroepen of beperkt. Wij bepalen en verklaren veeleer op dezelfde manier, dat het voor immer vast in zijn onverstoorbare geldige kracht blijft bestaan. Zo is het dan aan helemaal geen enkele onder de mensen toegestaan deze oorkonde, die Onze toestemming, Onze vaststelling, Onze verordening, Onze opdracht, Ons bevel, Onze goedkeuring, Onze concessie, Onze verklaring, Onze wil, Ons besluit en Onze strafbepaling inhoudt, te ontkrachten of zich tegen haar in schandelijke vermetelheid te verzetten. Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”
  Dus het missaal van 1962 van Johannes XXIII is veranderd en niet geldig. Benedictus XVI had gewoon moeten verwijzen naar deze Constitutie. Niemand op aarde, geen enkele Paus heeft de macht om dit te wijzigen en/of af te schaffen. Ook Benedictus XVI in zijn Sommurum Pontificum – Moto Proprio, is volledig verkeerd. Wat gezag hebben die zogezegde bisschoppen conferenties en Bergoglio? Geen enkel!!! Daaraan gehoorzamen is gehoorzamen aan de duivel.

 9. IK heb enige tijd geleden nog een droom gehad die in deze ontwikkelingen wel te plaatsen is: het ging erover dat de Tridentijnse Missen van de St. Petrusbroederschap bij ons niet meer beschikbaar waren, het was ermee gedaan; we konden enkel nog naar een Mis van SSPX gaan… Ik hoop toch dat het hier zover niet zal komen.

 10. Ja jongens, het is echt naar de knoppen & er is niets meer aan te doen. Zeker nu de standpunten aan beide zijden verharden. Ik ben allesbehalve voor de tridentijnse ritus, al kan ik bepaalde aspecten wel appreciëren. Maar ook de modernisten lust ik rauw. De Kerk in het midden houden gaat blijkbaar niet meer.

  • Beste Johan, u bent duidelijk niet op de hoogte van wat er in werkelijkheid gebeurt. Dit alles werd lang geleden voorzegd. Men kan dus gemakkelijk de slapende zielen onderscheiden die riskeren op de dag van de Grote Waarschuwing zich letterlijk dood te schrikken. Doe a.u.b. uw huiswerk en onderzoek wat Jezus hierover al zei 2000 jaren geleden. Voor uw eigen welzijn en van degenen die u liefhebt.

 11. Bij de vaststelling van de Heilige Mis tijdens het Concilie van Trente in de 16e eeuw (dat sindsdien de Tridentijnse Mis heet) werd dogmatisch verkondigd dat deze misorde in alle eeuwigheid zijn geldigheid behoudt. Dat schijnt men vergeten te zijn.

 12. De wijziging in 1962 stelde niet veel voor. Ben vergeten wat het was. Echt onbelangrijk. Van een nieuwe misorde was daarom geen sprake. Om te spreken van een afschaffing van de “Mis van Johannes XXIII” is daarom een verkeerde voorstelling van zaken, een achterbakse leugen. On dit n’importe quoi!

  • Inderdaad, Lunsius. Ook de “Mis van Johannes XXIIi” is een leugen. Maar wee zij die aan het dagelijks H. Misoffer prutsen. Wee! Wie lichtzinnig omgaat met de essentie van het Eeuwige Allerheiligste en Allerbarmhartigste Offer, zo zuur verdiend door Onze Heet Jezus Christus tot verzoening van de zonden van de wereld, is reeds verloren. Wie dit H. Offer verwerpt, voor hem is er geen offer meer.

   • Wat u daar zegt is helemaal waar, maar zolang het lichaam van de Tridentijnse Mis wordt gerespecteerd zijn (cosmetische) veranderingen geoorloofd. Ongeveer 35 jaar na de instelling van de Tridentijnse Mis was de eerste dergelijke wijziging en zo zijn er meer geweest, zodanig dat altijd gesproken kon worden van de Tridentijnse Mis. We weten inmiddels dat het goede altijd wordt aangevallen. De felle aanvallen op de Tridentijnse Mis zijn een soort bewijs van zijn authenticiteit.