Apostasie

De Jehova’s getuigen onder de loep: welke leer hangen zij aan?

In dit artikel zullen we even dieper ingaan op de Jehova’s getuigen. We zullen hun leer even kort analyseren.

Kort

Jehova’s getuigen zijn een geloofsgemeenschap, gesticht eind 19de eeuw in de VS door Charles Taze Russell (en dus niet door Jezus Christus 2000 jaar geleden). De kerkgenootschap heet officieel “Christelijke gemeente van Jehovah’s getuigen. Wereldwijd zijn er zo’n 7,5 miljoen leden met 111.000 gemeenten in 236 landen. België en Nederland tellen samen zo’n 50.000 leden. Ze geloven dat hun religie de enige ware juiste is (zoals iedere religie dat denkt). Het lidmaatschap noemt men “in de waarheid zijn”. Ze geloven dat de waarheid door Jezus meegegeven werd aan de getrouwe en beleidvolle slaaf: het Besturend Lichaam – het hoofdbestuur van de Jehova’s getuigen dat in Brooklyn (NY) zetelt. Ze geloven dat alle andere religies (dus ook bvb het katholiek geloof) onwaar en vals zijn en uit Satan voortspruiten. Volgens hen aanbidden daarom alle niet-Jehova’s getuigen direct of indirect Satan, de duivel. Ze stellen dat hun geschiedenis terug te voeren is tot Abel (zoon van Adam en Eva) en dat er sindsdien een ononderbroken lijn van getuigen is geweest. Jezus is Jehova’s grootste getuige. De Bijbel (Nieuwe Wereld vertaling – aangepast aan de leer van Jehova’s getuigen) is het “Boek door Jehova’s getuigen.” Van alle Jehova’s getuigen gaat een letterlijk aantal 144.000 naar de hemel, dit zijn de gezalfden. Hiervan zijn nog enkele duizenden op aarde. De overigen zijn de grote schare en maken kans op een eeuwig leven in het aards Paradijs. De rest van de mensen zal worden vernietigd.

Analyse van hun leer

Hieronder zullen we een hele boel van hun geloofspunten onder de loep nemen:

 1. De H. Drie-eenheid bestaat niet, de doctrine is geïnspireerd door de duivel. Jezus zei echter: Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”, (Matt. 28:19) En lezen we ook Joh. 16:12-15 “Eigenlijk heb ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. Wanneer de Geest der Waarheid komt zal HIJ jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat komen gaat zal Hij jullie meedelen. Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen komt van Mij. Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt”.
 2. Jezus Christus is een gemaakt schepsel, die voordien niet bestond. Fout, Christus was voor eeuwig, en zal zijn voor eeuwig; want Jezus vertelde tegen de Farizeeën “Waarachtig, Ik verzeker u, van voordat Abraham werd geboren ben Ik.” (Joh 8:58).
 3. Jezus staat slechts gelijk met een engel, zoals de Aartsengel Michaël. Een godslastering want Christus is de Zoon van God, de Messias, de Verlosser. Hij is de Tweede Persoon in de H. Drievuldigheid.
 4. De Heilige Geest is geen persoon, maar Gods actieve kracht, zoals zwaartekracht, elektriciteit enz. Zie argumentatie bij 1. Christus noemt de Heilige Geest “Hij”, dus IS het een PERSOON! (De derde persoon in de H. Drievuldigheid).
 5. Slechts 144.000 gaan naar de hemel. Waar staat dat? Jezus zei dat allen wie in Hem geloven het eeuwig leven zullen bezitten (Joh. 3:16).
 6. Er is geen Hel of eeuwig oordeel. De Hel is gewoonweg het graf. Dit is een zeer zware en gevaarlijke dwaling, want Jezus spreekt in de H. Schrift vele malen over het vuur dat niet dooft, de worm die niet sterft, het geween en het tandengeknars in de buitenste duisternis, de slechte boom wordt omgehakt en in het vuur gegooid, en de parabel van de rijke vrek die lijdt in het eeuwige vuur… Mat 25:41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Jes. 66: 24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen. Marc. 9: 43 En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusbaar vuur; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Marc. 9: 45 En indien uw voet u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbaar vuur; Marc. 9: 46 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Marc 9: 47 En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar een oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden; Markus 9: 48 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Lees ook Lucas 16:19-31
 7. De eerste opstanding gebeurde in 1918. Er is nog geen eerste opstanding gebeurd . De eerst opstanding zal zijn wanneer de mensen die gestorven zijn in de Genade van Christus weer levend zullen worden en voor 1000 met Hem zullen regeren in het Paradijs. Dit zal gebeuren na zijn Wederkomst (Apoc. 20:4-6). Zitten we nu soms in een Paradijs met Christus voor 1000 jaar? Neen!
 8. Er is geen leven na de dood, behalve voor de 144.000 gezalfden. Fout: iedereen heeft een ziel, en die ziel blijft voortleven na de dood, hetzij in de Hemel hetzij in de Hel.
 9. Jezus verrees niet uit de doden in zijn lichaam, maar in de geest. Fout, want de H. Thomas heeft de wonden aangeraakt, zijn vinger door de hand van Jezus gestoken en zijn hand in Zijn Zijde gelegd. Moest Jezus in de geest zijn dan zou men Hem niet kunnen aangeraakt hebben. (Lees Joh. 20:24-29)
 10. Jehova’s getuigen zijn niet zeker van hun redding. Als je het ware oprechte christelijk geloof hebt, dan ben je dat wel.
 11. God is niet alomtegenwoordig. God ziet, hoort en weet alles! Hij kent zelfs je intiemste gedachten. “Vanaf zijn troon houdt Hij het oog op allen die de aarde bewonen. Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden.” (Psalm 33:14-15) “Want Gods oog is op de wegen van de mens gericht, geen van zijn stappen blijft voor hem verborgen.” (Job 34:21)
 12. Het is verboden om enige feestdag te vieren, zoals Kerstmis, Pasen enz, omdat deze zouden afstammen van heidense feesten. Fout, want Christus zelf heeft deze feestdagen ingesteld, zoals Pasen; want dat was de dag van Zijn Verrijzenis. Kerstmis is het Feest van Zijn Geboorte. De H. Pater Pio noemde het zelfs een doodzonde als men op grote feestdagen de H. Mis niet bijwoonde. Het vieren van deze feestdagen valt dan ook onder de 10 geboden: Gij zult de sabbat in ere houden.
 13. Het is verboden om een kruis te bezitten of te dragen. Omdat de Jehova’s getuigen niet geloven dat Christus aan het Kruis gestorven is, maar aan een paal. Het staat echter LETTERLIJK in de Bijbel: (Matt. 27:32)”Toen ze de stad uitgingen kwamen ze een man uit Cyrene tegen die Simon heette. Ze dwongen hem Zijn KRUIS te dragen.” (Matt. 27:35) “Ze KRUISigden Hem”. Kruisigen is wel degelijk : Aan het KRUIS slaan, niet aan een paal!
 14. Het is verboden om christelijke voorwerpen te kopen (Boeken, muziek, prentjes etc). Het is verboden om christelijke lectuur te lezen (zoals het leven van een heilige). Het is verboden om een begrafenis bij te wonen van een ex-Jehova’s getuige. Het is verboden voor vrouwen om te bidden in aanwezigheid van een man zonder hoed of andere hoofdbedekking. Mannen mogen geen baarden dragen etc, etc.
 15. Ze moeten regelmatig de Wachttoren literatuur lezen en bestuderen. (ipv. Het Woord van God)
 16. De Wachttoren organisatie is Gods profeet op de aarde vandaag. Fout: God kiest zelfs zijn profeten, en het is hoogmoedig om te beweren dat iemand of een organisatie profeet is zonder de tussenkomst van God zelf; dus kan dat enkel een valse profeet zijn.
 17. Engelen besturen de Wachttoren organisatie. (Ja : gevallen engelen).
 18. Enkel de gebeden van Jehova’s getuigen worden gehoord door God. (Hoe verklaren we dan de vele mirakels, genezingen, gebedsverhoringen e.d. die door andere christenen ervaren worden?)
 19. Als je de Jehova’s getuigen verlaat zal je niet verrijzen.
 20. Het wordt ten zeerste afgeraden om te geven aan een goed doel, behalve aan de Wachttoren organisatie. Jezus zei echter : verkoop je bezittingen en geef je geld aan de armen; geeft aalmoezen, (Lucas 12:33-34).
 21. God zal alle niet-Jehova’s getuigen vernietigen tijdens Armaggedon.
 22. Het is verboden om een Kerk binnen te gaan of een H. Mis bij te wonen. (Natuurlijk, omdat men daar de Waarheid zou kunnen ontdekken)
 23. Ze mogen NOOIT in vraag stellen wat er wordt gedrukt in de Wachttoren literatuur.
 24. Alle christelijke priesters, pastoors en ministeries worden de “Antichrist” genoemd. Deze mensen weten niet wat de Antichrist is. De Antichrist is een persoon die aan het einde zal komen als een grote wereldverbeteraar, een vredestichter, maar het is de Zoon van Satan en hij zal de mensen dwingen het Merkteken van het Beest te aanvaarden, en hij zal een grote vervolging teweegbrengen.
 25. Veranderingen in de doctrine worden “Nieuw Licht” genoemd. Deze veranderingen gebeuren op regelmatige basis, om hun leerstelling wat bij te werken aangezien profetieën nooit uitkomen.
 26. De Jehova’s getuigen hebben een eigen bijbel: de Nieuwe Wereld Vertaling. Dit is echter een corrupte vertaling want veel stukken zijn weggelaten of aangepast aan de beginselen van de Jehova’s getuigen. Een Bijbel die dit zou tegenpreken zou vrij slecht uitkomen. Ze worden dan ook niet toegestaan om een andere vertaling of versie te kopen.
 27. Leden die zich bekeren tot bvb. het katholiek geloof worden ernstig vervolgd en lastiggevallen door de oudsten van het Wachttoren genootschap.
 28. Er werden veel profetieën gedaan, reeds in 1975 dacht men dat de wereld zou vergaan. Men beweert dat Armaggedon zou beginnen in 1914 met WOI en dat daarna snel het einde zou komen. Maar alle profetieën die werden gedaan kwamen nooit uit. De ware profeten van de Heer doen echter profetieën die wel uitkomen.
 29. De Jehova’s kennen geen Sacramenten (Biecht, H. Eucharistie, Vormsel…). Deze Sacramenten zijn echter noodzakelijk voor een christen, want zij zijn het voedsel dat de ziel nodig heeft voor het eeuwig leven. Christus heeft ze zelf ingesteld tijdens het Laatste Avondmaal. Maar ja, de Jehova’s geloven niet dat wij een ziel hebben die eeuwig leeft. Als men nooit gaat biechten, dan stapelt men de zonden op, en als men sterft is de kans groot dat men verloren gaat.
 30. De lijst gaat nog verder…

Besluit over “De Jehova’s getuigen” en de “Wachttoren”:

Dit is niet de Leer van Christus. Dit is niet de waarheid die gedurende de eeuwen heen overgeleverd werd. Dit is niet de Kerk die Christus zelf 2000 jaar geleden heeft gesticht door zijn dood op het kruis, en gebouwd heeft op de Rots Petrus, de eerste paus. Mensen die deze leer van de ‘Wachttoren’ volgen zijn in groot gevaar!

Kruistochtgebed: ‘Bescherming tegen misleiding’

Lieve Moeder van de Verlossing,
behoed mij door de genade van bescherming voor misleidingen,
die door Satan gecreëerd worden om het geloof van de Christenen te vernietigen.
Bescherm ons tegen diegenen die de vijanden van God zijn.
Houd ons gevrijwaard van leugens en ketterij,
die gebruikt worden om onze liefde voor Uw Zoon te verzwakken.
Open onze ogen voor onwaarheden, misleiding
en voor elke poging die we kunnen tegenkomen
om ons aan te zetten de waarheid te ontkennen.
Amen.

Categorieën:Apostasie

Getagd als:

26 antwoorden »

 1. Je zou er geen artikel moeten aan besteden, ze verwerpen bijna alles wat het christendom juist tot het christendom maakt . Ze zijn dan ook niet christelijk te noemen in hun leer en manier van leven het is in feite gebaseerd op een filosofie waar de ware God buiten staat !!

 2. Ontleend aan Wikipedia…
  “Het meest opvallende kenmerk van de Jehova’s getuigen is hun prediking. Deze evangelisatiearbeid dient door iedere Jehova’s Getuige te worden verricht en vormt het meest essentiële onderdeel van hun godsdienstige identiteit. Het is een religieuze plicht (…) Het verkondigen van het ‘Goede Nieuws’ vindt hoofdzakelijk plaats via huis-aan-huis prediking, de zogenaamde velddienst.”

  Iemand wees mij hier eens op…
  Zending van de 72, Luc.10,7b: “Gaat niet van het ene huis naar het andere.”

  • Jezus stuurde wel mensen twee aan twee. Dat doen ze wel letterlijk. Met z’n tweeën sta je wel sterker natuurlijk. De een vult de ander aan.

   Katholieken zouden wat dat betreft meer aan vorming moeten doen om ook te kunnen getuigen als dat nodig is. Katholieken hadden en hebben nog steeds heel vaak te weinig kennis. Waren alleen bekend met de overbekende verhalen uit de Bijbel. De rest sloeg men over.

   Hoeveel katholieken stonden en staan nog steeds niet met een mond vol tanden?

   Als ik nog aan vroeger denk, was en is het zelfs nu nog moeilijk in je eigen gemeenschap te getuigen van je geloof. Laat staan dat er gelegenheid voor was. En dat kun je ook niet zomaar. Ik was ook een trillend rietje, zodra het geloof ter sprake kwam in mijn tienerjaren. Ik durfde niet. Het H. Vormsel had geen effect, daar men toen al enkele formules hadden veranderd, maar dat had ik toen nog niet zo echt door. De veranderingen in de Kerk zorgde al voor polarisatie. En ik kwam pas kijken, ook nog als jongste van ons gezin. En ik was niet zo goed in (op)boksen tegen de rest.

   Het voordeel van Jehova’s Getuigen is dat men wel Onderwijs krijgt, ook al is dat een valse doctrine. Hun studies hebben ook wel weer wat. Maar groot nadeel: Een eigen vertaalde Bijbel, aangepast aan hun doctrine. Maar Wereldwijd dezelfde vertaalde Bijbel. De Katholieken en Protestante kerken hebben teveel verschillende vertaalde Bijbels. Oude Taal – Nieuwe Taal – Moderne taal – Populaire Taal. Hoeveel dubieuze Bijbelvertalingen zullen er nog volgen?

   Weet u wat mijn tante dan zou zeggen: Wat zal dat een geld kosten. Daarom hoor je van Jehova’s Getuigen dat het de Kerken allemaal om geld te doen is.

   De Jehova’s Getuigen beroemen zich erop dat hun Bijbels gratis zijn. Ze hebben hun eigen drukkerijen. Ze doen veel dingen zelf. Ze zijn zelfredzaam in die dingen. Hun leer is streng. De Leer van de R.K. Kerk is feitelijk ook streng. Maar de Kerk treedt te weinig op is mijn ervaring, sinds de Biecht is ‘afgeschaft’. Praktijk komt niet meer overeen met de Leer. En in die toestand verlaten velen de Kerk.

   Maar normaal gesproken kosten boeken ook gewoon geld. Maar nu heb ik zelf ook wel eens de indruk, dat het tegenwoordig wel meer om geld te doen is, dan dat om de redding van onze zielen gaat en dan dat men het echt belangrijk vindt om een Bijbelvertaling wel goed vertaald te houden. Hebben de Jehova’s Getuigen hier toch niet een punt?

   Getuigen van Jehova’s zien de Rooms-katholieke Kerk als een machtig en rijk bolwerk. Zelfs onder katholieken hoor je soms deze geluiden. Ze kijken niet door deze ‘rijkdom’ en ‘macht’ heen. Daarom zijn ze niet zo genegen meer om naar de Blijde Boodschap te luisteren. Er is een verblinding op dit punt ook bij katholieken gaande.

   Geld versus zielzorg. Die twee gaan niet samen. Men kan niet God dienen en de Mammon. Dat geldt zowel voor hooggeplaatsten als voor leken.

   Wanneer staan katholieken op uit hun ongeloof? Ik bedoel dus de katholieken die de Leer van de Kerk en ook de Bijbel, het Woord van God, allemaal zo koud laat (die lauw zijn dus) en zo onverschillig reageren.

  • Inderdaad Lunsius. Zo kwamen die charels aan mijn deur met de uitleg dat Michael een andere naam was voor Jezus. Ik moest hardop lachen en werd met een vreemde blik bekeken.
   Ik vroeg hen, weten jullie wat de betekenis is van Michael? Ik legde hun uit dat het in het Hebreeuws vertaald werd naar het latijn ‘Quis ut Deus’ en dat het betekende ‘Wie is als God’. Ik vroeg hen of ze wouden weten waar en hoe die naam ontstaan is en dat het de naam is van de Engel die door deze leuze Lucifer verdreven heeft uit de hemel.
   Ik vroeg hen binnen te komen om er uitvoerig over te spreken en/of uitgenodigd te worden in hun zaaltje van bijeenkomst.
   Ze waren als de wind weg en nooit nog iets van hen gehoord, ondanks dat hun zaaltje niet ver weg is van mijn huis.
   Deze arme sukkelaars worden in een volledige onwetendheid gebrainwasht en uitgestuurd.

 3. De mensen die bij de Jehova’s willen horen, worden vooral aangetrokken door het feit dat alles zeker is. Ze hoeven zelf niet na te denken. Er wordt voor ze gedacht en je hoeft alleen maar te gehoorzamen in een soort kadaverdiscipline. Hetzelfde zagen we bij de massa’s die Hitler volgden en zo zal het ook zijn bij de Antichrist. De vrije wil wordt op de schroothoop gegooid. Het gaat mijn pet te boven waarom zoveel mensen dit prachtig vinden.

  • Dat soort zekerheid trekt vooral onzekere mensen in onzekere tijden aan.

  • Zodus beste Lunsius, als die gasten bepaalde zaken in vraag willen stellen, dan vliegen ze buiten?

  • @Lunsius
   bij dat soort SECTARISME als van de *JG*, gaat het inderdaad niet om wat het Evangelie zegt, maar ! : de LEER is altijd het instrument van de machthebbers — dus wie twijfelt of zelfs tornt, aan dat “heilige huisje”, die wordt gezien als een BEDREIGING !! -( denk bvb maar aan : “Hans & Grietje”
   |
   NB : zo kwam ik ooit ergens, waar men vanaf de kansel vroeg : “”heeft ‘r iemand nog een WOORD van de HEER ?”” — ja, ik had iets & sprak het uit, doch de machthebbers kookten van woede -(( ik AF als een gieter ?… nee, want vervolgens SPLITSTE tot #3 maal toe, de helft van de leden zich AF, om maar elders ’n eigen clubje te stichten

  • @Iunsius. Dat is iets wat men soms ook de R.K. verwijt, dat men vooral moet gehoorzamen, braaf zijn, bidden, geld geven. Velen hebben de R.K. Kerk verweten dat de Kerk hen dom wilde houden.

   Als ik dat nu hoor ga ik voortaan wel vragen: Lees je dan zelf wel in de Bijbel? Dit hoor ik nu al vrij geregeld: “Nee, want dat hoefde nooit, en dat doe ik nu ook niet. Wij zijn dat niet gewend.”
   Voortaan ga ik een vervolgvraag stellen als ze zo blijven antwoorden: “Wil je nog steeds dom blijven dan?” (…).

   Dit kwartje valt bij sommige katholieken niet erg snel, alsof ze zelf ook niet willen nadenken.

 4. Als je in een café komt en je praat er over Jezus dan denken vele dat je een Jehova getuige bent natuurlijk ze doorkruizen straat en land om een bekeerling te vinden en deze zetten ze dan vast in een soort van gevangenis , neen hoor ze zijn totaal niet christelijk zoals het goed geschreven artikel ook aanwijst!

 5. Beste Gilbert : Het Evangelie mag overal komen ook in café ’s niks mis mee zolang men maar niet zat aan het worden is!

  • Willy, natuurlijk, als men de gelegenheid ziet om te evangeliseren, waarom niet. Ja, van evangeliseren wordt men niet zat, maar een goed pintje mag wel eens, niet?

 6. @redactie
  hier & nu mijn welgemeende complimenten — immers, wat jullie gedaan hebben bij het ANALYSEREN van de JG_leer, door zulken leer te vergelijken /overleggen, met de waarheid van de bijbel ja dat is nu : TOETSEN …!!
  |
  Paulus zegt > “… TOETSt alles !!…” {1-Thess_5:21}
  |
  NB : de JG_leer, is echt antichristelijk — doch maak svp onderscheid tussen (A> de groote antichrist welke komt in de eindtijd, en (B> de velerlei kleine antichristenen, welke reeds van *ons* zijn uitgegaan, doch nooit & te nimmer bij *ons* ge(be)hoord hebben {zie > 1-Johannes_2:18}

 7. 1975. Zie boek: Het Koninkrijk dat niet kwam – Integer geschreven. Maar Jehova’s Getuigen mogen dit niet lezen. Ze mogen zich geen eigen oordeel vormen. Alles is voorgekauwd. Jehova’s Getuigen die oprecht van hart zijn, komen op een gegeven moment in problemen door de doctrine. Eruit stappen doen ze niet zo gauw, want men weet dat men dan totaal wordt genegeerd. Dit brengt hen soms in een groot isolement. Zij beweren een Bijbels principe toe te passen, als iemand een zware zonde heeft begaan en . Eerst wordt er gewaarschuwd, luistert men niet, dan plaatst men haar of hem buiten de gemeenschap. Zij zien dat als heilzaam voor de betreffende persoon. Het gebeurt dat de persoon tot ‘inkeer’ komt en dan terug kan komen.

 8. Die hebben meer huwelijken stuk gemaakt dan wat anders ….Poenpakkers op grote schaal ….niets met godsdienst van doen …zelfde soort als Harra krishna….de pisdoekmannen….

 9. Kenmerkend is de antikatholieke houding van Jehova’s Getuigen.

  Het valt mij op dat een groot aantal ex-Jehova’s Getuigen hun anti-katholiciteit blijven behouden. Het boek: “Het Koninkrijk dat niet kwam” is een autobiografie van een voormalige Getuige van Jehova, Joseph Wilting. Het bevat veel achtergrondinformatie over de Jehova’s Getuigen. Het boek is in 2002 (1e druk?) verschenen in verschillende landen, zoals Noorwegen, Zweden en Duitsland. In 2002 in Nederland. ISBN 90 5881 058 5 |

  • Het Woord van God is een tweesnijdend zwaard?
   |
   ja, en (mits ONvervalst), ook een TOETS`STEEN …
   |
   NB : antieke geldwisselaars, haalden munten over hun TOETS`STEEN, om dan aan de streep te zien, of een munt echt was of juist VALS …

 10. @Hero de Jong { profeet }

  Hoe kun je dan aan die streep zien of een munt beschadigd is? Zegt de structuur van de streep dan iets, of is het juist de streep het teken dat een munt vals is?

  Laat ik nu juist sinds twee dagen een beschadigde 20 eurocent munt in mijn bezit hebben bij het wisselen van geld. Iemand had er vijf strepen met een scherp ding in getekend. Een X gekruiste snijding met drie horizontale strepen er doorheen, wel een beetje schots en scheef. Wat dat te beduiden had weet ik niet en het waarom iemand dat heeft gedaan, is mij een raadsel. Dit ben ik zelf nog niet eerder tegengekomen.

  • @witte veder …
   die munten waren toen van een veel zachter materiaal dan nu — men toetste slechts de duurdere munten van zilver en/of goud — gouden munten, werden ’t vaakst vervalst, bvb door : lood te vergulden — dat kon ‘r blinkend uitzien, maar als de streep op de toetssteen, tijdens het *toetsen* veranderde van kleur ((geel naar grouw)), dan wist de geldwisselaar hetzij winkelier, dat ie zogezegd BELAZERD werd …!!

 11. @Hero de Jong { Profeet }, 10/03/2018 om 23:24
  Duidelijk, bedankt voor uw antwoord.