Afkeuring van Verschijningsplaatsen

Onze voorzegging van juni 2015 betreffende Medjugorje is uitgekomen

Het is gebeurd. Het Vaticaan heeft de toestemming gegeven om nu officiële bedevaarten te organiseren naar Medjugorje. Echter, het oord is niet erkend als Verschijningsplaats, en de boodschappen worden niet als zijnde echt erkend. Daarmee komt uit wat wij in 2015 hadden voorspeld.

Op 8 juni 2015 (ca 2,5 jaar geleden) schreven we:

Waarom Bergoglio waarschijnlijk toch een positief advies zal geven over Medjugorje

25th-anniversary-our-lady-apparitions
Bergoglio uitte op 14 november 2013 zijn ongenoegen en zijn ongeloof uit over de verschijningen van Medjugorje door in zijn homilie te zeggen dat “Maria geen postmeesteres is die elke dag boodschappen zendt.Volgens hem leidt dit ons af van het Evangelie. “Het Koninkrijk van God is onder ons. Zoek geen rare dingen op, zoek geen nieuwigheden met deze wereldse nieuwsgierigheid,” aldus Bergoglio. Onder het pausschap van Benedictus werd een commissie aangesteld om de verschijningen van Medjugorje te onderzoeken. Dit onderzoek was op het moment dat Benedictus XVI aftrad nog niet afgerond. Men verwachtte een uitspraak van Bergoglio in 2014, maar die kwam er niet. Nu heeft hij op 6 juni Sarajevo bezocht, op 150 km van Medjugorje. Veel Medjugorje-aanhangers zagen dit als een teken. Hij zei over Medjugorje in het interview op het vliegtuig: “We zullen binnenkort enkele beslissingen nemen, en deze zullen dan bekend gemaakt worden. Nu krijgen de bisschoppen slechts enkele indicaties.”Wij verwachten niet dat hij een negatieve uitspraak zal doen, want dat ligt niet in zijn aard. Lucrecia De Plana, iemand die hem goed heeft gekend toen hij nog aartsbisschop was in Buenos Aires, schreef dat hij ervan houdt om door allen geliefd te worden:

Zoals uit vele dingen blijkt, houdt hij ervan door iedereen geliefd te worden en iedereen te bevallen. En zo kan men verstaan dat hij op de ene dag op TV tegen abortus opkomt en de volgende dag de feministen die abortus propageren, op het Mayoplein kan zegenen. Hij kan eveneens een wonderbare redevoering houden tegen de vrijmetselaars, en enige uren later met hen in hun club zitten eten en drinken.

De ene dag wil hij vriend zijn met kardinaal Cipriani en kardinaal Rodriguez Maradiaga, die over ondernemingsethiek en tegen de New Age spreken, en een tijd later wil hij vriend zijn met Casaldaliga en Boff die zich bezighouden met klassenstrijd en rijkdom en de bevrijdingstheologie aan de Kerk zouden schenken.

Daarom ook zal hij de mensen die in Medjugorje geloven niet in het harnas jagen, maar ze integendeel, trachten achter zich te scharen, om zo een nog grotere aanhang te krijgen. En de enige manier om dat te doen is door een positief advies te geven over Medjugorje, door bijvoorbeeld te zeggen dat het “samenkomen in geloof” daar toegelaten wordt.Hoe meer volk hij achter zich kan krijgen, hoe beter. Echter, nooit zal hij Medjugorje erkennen als verschijningsoord en de verschijningen authentiek verklaren.

De zieners van Medjugorje hebben nooit een boodschap ontvangen over Bergoglio of het aftreden van Benedictus. Echter, één van de zieners wist te vertellen dat Maria vroeg om voor hem te bidden (net zoals dat ook staat in het Boek der Waarheid) Meer heeft ze nooit over hem gezegd. De zieners zijn helaas, zoals zoveel katholieken, verblind en ze zijn stapelgek op Bergoglio. Ze laten zich leiden door zijn uiterlijke schijn.  Ze gaan er ook van uit dat Maria hem een goede paus vindt. Dit is natuurlijk een verkeerde conclusie. Maar we hebben in een vorig artikel aangehaald waarom publieke zieners geen boodschappen krijgen over de valse paus. Dit is omdat ze anders voor gek zouden verklaard worden, en de vele mensen die daar op bedevaart gaan en de goede vruchten ervan ervaren, zouden dan thuisblijven en bekering en geestelijke vernieuwing zou verhinderd worden.

Echter, als Bergoglio dus een positieve uitspraak doet (ondanks dat hij het flauwe kul vindt en dat duidelijk weergaf in zijn homilie van 14 november 2013) , dan zullen al die mensen die in Medjugorje geloven denken dat ze de bevestiging hebben gekregen dat “paus Franciscus nu zeker een heilige paus moet zijn”, want zo zullen ze zeggen, “hij gelooft in Medjugorje!” En heel de massa zal dan aan zijn lippen hangen, en de boodschappen van het Boek der Waarheid (die zeggen dat Bergoglio een Valse Profeet is) zullen nog harder verworpen worden.

Dat zal uiteindelijk de chaos nog groter maken. God beware ons daarvan!

De zieners van Medjugorje, en heel wat mensen die erbij betrokken zijn, hebben gelukkig wel al hun ogen open en weten dat er wat mankeert aan ‘paus’ Franciscus. Er wordt amper nog over hem gesproken in een positief daglicht. In Medjugorje is er dan ook zo goed als niets te vinden van “Bergoglio-merchandising”, behalve misschien een klein prentje of iets dergelijks, en dan nog vrij weggemoffeld achter andere artikelen, zo weten wij van enkele bronnen. Maar nog lang niet iedereen van de mensen die in Medjugorje geloven, doorziet Bergoglio, helaas. En dat is net de groep die Bergoglio alsnog achter zich hoopt te krijgen.

Eén van de argumenten waarom het bedevaartsoord werd ‘erkend’ als pelgrimsoord is dat er vele liefdadigheidsorganisaties rond Medjugorje aanwezig zijn, en dat er veel biechtstoelen staan en veel wordt gebeden. De afgevaardigde van het Vaticaan, Aartsbisschop Henryk Hoser vertelde Aletitia: “De devotie van Medjugorje is toegelaten. Het is niet verboden, en hoeft niet in het geheim worden gedaan.” Tot nu waren officiële kerkelijke groepen niet toegelaten om bedevaarten te organiseren naar het heiligdom, hoewel individuele Katholieken private bedevaarten konden doen, of via onafhankelijke organisaties. Mgr. Hoser zei: “Vandaag kunnen bisdommen en andere kerkelijke instituten officiële pelgrimages organiseren. Het is niet langer een probleem.” En hij voegde eraan toe: “Het decreet van de vroegere bisschoppenconferentie van het vroegere Joegoeslavië, dat vóór de Balkanoorlog, adviseerde tegen pelgrimages in Medjguorje georganiseerd door bisschoppen, is niet langer relevant.” Hij besloot met te zeggen dat het rapport voor de erkenning van de verschijningen bij het Staatssecretariaat van het Vaticaan is. Bergoglio zal volgens Mgr. Hoser dan wel een uitspraak doen.

Bergoglio’s scepticisme

Bergoglio stak zijn afkeer voor de Mariaverschijningen in Medjugorje echter nooit onder stoelen of banken:

Op 14 november 2013 sprak Bergoglio:

“De geest van nieuwsgierigheid is geen goede geest. Het is de geest van dispersie, van het zich verwijderen van God… de geest van teveel praten.  En Jezus vertelt ons ook iets interessant: deze geest van nieuwsgierigheid, die werelds is, leidt tot verwarring.

Nieuwsgierigheid leid ons tot het zeggen van: “Maar ik ken een ziener, die elke dag boodschappen krijgt van de H. Maagd.” Bergoglio ging verder:  “Onze Lieve Vrouw is de Moeder van iedereen! En ze houdt van iedereen. Ze is geen postmeester, die elke dag boodschappen zendt. Dit leidt ons af van het Evangelie, van de Heilige Geest, van vrede en wijsheid, van de glorie van God.”

Het Koninkrijk van God is onder ons. Zoek geen rare dingen op, zoek geen nieuwigheden met deze wereldse nieuwsgierigheid.”

Op 9 juni 2015 zei Bergoglio in zijn homilie het volgende:

“Dan zijn er nog mensen die vergeten zijn dat ze werden gezalfd en de garantie van de Heilige Geest hebben gekregen. Ze zoeken altijd naar bepaalde nieuwigheden in hun christelijke identiteit. Ze vragen waar de zieners zijn die hun precies kunnen vertellen welke boodschap de Moeder van God zal sturen om 4 uur in de namiddag.

En in november 2016, toen hij sprak over de Wereldjongerendagen, waarom hij Maria er ook bij had betrokken:

Ik had geen andere voorstellen en was hiermee tevreden. Maar de echte Madonna! Niet de Madonna aan het hoofd van een postkantoor die elke dag een nieuwe brief stuurt waarin staat: ‘Mijn kinderen, doe dit en doe dan de volgende dag dat.’ Nee, niet die Madonna. De echte Madonna is diegene die Jezus in onze harten verwekt, een Moeder. Deze belangstelling voor een superster Madonna, die de schijnwerpers opzoekt, is niet Katholiek.

Op de terugvlucht van Fatima naar Rome in juni dit jaar, zei hij:

“De verschijningen, de zogezegde voortgaande verschijningen: het verslag heeft z’n twijfels. Ik persoonlijk ben gemener. Ik verkies de Madonna als Moeder, onze Moeder, niet als een vrouw die het hoofd is van een telegramkantoor, die elke dag een boodschap zendt op zo’n uur. Dit is niet de Moeder van Jezus. En deze zogezegde verschijningen hebben niet veel waarde. Dit zeg ik als een persoonlijke opinie. Maar het is duidelijk.”

Medjugorje is dus niet erkend als Verschijningsoord, maar wel als soort van pelgrimsoord. Alle Medjugorje-aanhangers zullen nu jubelen van blijdschap en Bergoglio de hemel in prijzen vanwege deze beslissing, waarvan ze zullen denken dat het een erkenning is. Bergoglio echter zal nooit de verschijningen erkennen, noch ze officieel verwerpen, want dat ligt niet in zijn stijl. Hij zal gewoon ‘officieel’ blijven zwijgen, net zoals hij blijft zwijgen in de dubia-kwestie, maar op onofficiële en vage wijze zijn standpunt laten blijken, zoals hij wel gewoon is van dat te doen.

Vader Amorth

Er zijn mensen die Medjugorje als vals bestempelen, echter de bekende (wijlen) exorcist Vader Amorth zei daarover in een interview in 2002:

Vader Dodig: Wanneer we over Satan en satanische daden spreken, hebben we gewoonlijk angst…

Vader Amorth: Het is omdat we exorcisme niet meer gewend zijn. Priesters geloven in het algemeen zeer weinig in de buitengewone acties van Satan. Indien een bisschop hen voorstelt om het exorcisme te doen, zijn ze bang, terwijl ze denken: “Als ik de duivel met rust laat, zal hij mij met rust laten. Als ik hem bestrijd, zal hij mij aanvallen.” Dit is verkeerd. Hoe meer we Satan bevechten, hoe banger hij van ons zal zijn.

D: In haar boodschappen in Medjugorje, zegt O.L.Vrouw vaak dat Satan sterk is en ze nodigt ons uit om te bidden, te vasten en ons te bekeren.

A: Ja, dat is waar. In een Italiaans Magazine had ik de gelegenheid om commentaar te geven op de boodschappen van O.L.Vrouw wanneer ze spreekt over Satan. Ze heeft hier vaak over gesproken. Ze onderstreept dat Satan machtig is en dat hij haar plannen wil vernietigen. Ze heeft ons uitgenodigd om te bidden, te bidden en te bidden.

D: In haar boodschappen, sprak O.L.Vrouw over de Rozenkrans, over de Aanbidding van het H. Sacrament, over gebed vóór het Kruis en ze zei dat zelfs door gebed oorlogen kunnen gestopt worden.

A: Ja, doorheen het gebed kunnen we zelfs oorlogen stoppen. Ik heb Medjugorje altijd begrepen als een verderzetting van Fatima. Volgens de woorden van O.L.Vrouw te Fatima, zou indien we hadden gebeden en gevast, er geen WOII zijn geweest. We hebben niet geluisterd naar haar en daarom was er oorlog. Ook hier in Medjugorje, roept O.L.Vrouw vaak op tot gebed voor de vrede. In haar verschijningen, presenteert ze zichzelf altijd onder een andere naam, om het doel van haar verschijningen te tonen. In Lourdes, presenteerde ze zichzelf als de Onbevlekte Ontvangenis, in Fatima als de Koningin van de Rozenkrans. Hier in Medjugorje, presenteert ze zichzelf als de Koningin van de Vrede. We herinneren ons allemaal de woorden: “Mir, mir, mir”, (vrede, vrede, vrede), dat in de hemel stond geschreven aan het begin van de verschijningen [waarvan vele mensen getuige waren]. We zien duidelijk dat de mensheid het risico loopt van oorlog en O.L.Vrouw benadrukt het gebed en het Christelijk leven om vrede te krijgen.

D: In haar boodschappen, onderlijnt de Koningin van de Vrede ook het vasten, dat wat vergeten is in de Kerk. Ze spreekt over het vasten volgens wat geschreven staat in het Evangelie – dat doorheen vasten en gebed we alle invloed van Satan kunnen elimineren.

A: Dat is waar. Eerst in Fatima, en nu hier in Medjugorje, spreekt O.L.Vrouw vaak over gebed en vasten. Ik denk dat dit zeer belangrijk is, omdat de hedendaagse mens de geest van de consumptiemaatschappij volgt. De mensheid zoekt nu hoe ze enige vorm van opoffering kunnen vermijden, en zodus stellen ze zich bloot aan zonde. Voor het Christelijk leven, hebben we naast het gebed een zekere strengheid van leven nodig. Indien er geen strengheid van leven is, is er geen volharding in het Christelijk leven. Ik zal u een voorbeeld geven: vandaag vallen families zo makkelijk uit elkaar. Ze vieren het huwelijk, maar de koppels scheiden rap. Dit gebeurt omdat we niet meer gewoon zijn om offers te brengen. Om samen te leven, moeten we in staat zijn om de gebreken van de anderen te aanvaarden. Het gebrek aan offergeest leidt tot het feit dat we het Christelijk leven niet in z’n volheid beleven. We zien met welk gemak abortus wordt gepleegd, vanwege het gebrek aan de bereidheid om een offer te brengen om kinderen op te voeden. Dit is hoe de eerste reden van het huwelijk wordt vernietigd. Het is omdat er geen praktijk meer bestaat van het brengen van offers. Enkel indien we gewoon zijn van onszelf op te offeren, zullen we in staat zijn Christelijk te leven.

D: De vruchten van Medjugorje zijn talrijk. Bekeringen zijn overvloedig. Een theoloog zegt dat hier, de hemel de aarde raakt. O.L.Vrouw nodigt ons uit om onszelf volledig te geven aan haar zodat ze ons kan leiden naar Jezus. Is dit niet het essentiële voor het Christelijk leven?

A: Zonder twijfel! Medjugorje is echt een plaats waar men leert te bidden, maar ook waar men zichzelf leert op te offeren, waar mensen worden bekeerd en hun leven veranderen. De invloed van Medjugorje is wereldwijd. Het volstaat om te denken hoeveel gebedsgroepen er gekomen zijn dankzij de inspiratie van Medjugorje. Ik leid ook een gebedsgroep, die in 1984 werd gesticht. Deze groep is reeds 18 jaar oud. We beleven één namiddag alsof het beleefd wordt in Medjugorje. Er zijn altijd 700 tot 750 mensen. We mediteren altijd op de boodschap van O.L.Vrouw van de 25ste van de maand, en ik lees altijd deze boodschap in verband met een zin uit het Evangelie, want O.L.Vrouw zegt niets nieuws. Ze nodigt ons uit wat Jezus ons leerde van te doen. Groepen zoals de mijne bestaan over heel de wereld.

D: Is het waar dat Medjugorje een “moeilijk woord” is voor Satan?

A: Zeker. Medjugorje is een fort tegen Satan. Satan haat Medjugorje omdat het een plaats is van bekering, gebed en transformatie van levens.

 

Andere bijzonderheden betreffende Medjugorje:

Ivan, één van de zieners, zei op 14 augustus 2012 tegen Pater Livio Fanzaga van Radio Maria Italië:

“Wanneer de profetische geheimen van de Gospa in Medjugorje bekend gemaakt zullen worden, zal de Katholieke Kerk zich in een grote beproeving bevinden, zowel met betrekking tot wereld als bij de gelovigen zelf. Een beetje van deze beproeving is al begonnen”. “Satan is tegenwoordig sterker dan ooit en hij wil vooral de gezinnen en de jongeren te gronde richten, omdat ze de fundamenten zijn voor een nieuwe wereld”.

Miraculeuze rozenkransen die twee zieners ontvangen twee maanden voor de aanvang van de verschijningen, in 1979:

Bekeringsverhaal van een aborteur:

Valentyna Pavsyukovà onderging in Medjugorje een diepe bekering en vond de roeping om zich in te zetten voor het ongeboren leven. Met de hulp van de Voorzienigheid stichtte ze opvanghuizen, waar terminale zieken hun waardigheid konden terugvinden. Ze liet zich hierbij inspireren door Moeder Teresa van Calcutta. Ze nodigde atheïstische dokters uit om naar Medjugorje te gaan. Zo kwam ze op een dag in Medjugorje aan, in juni 2011, met 50 bedevaarders uit het medisch korps, allen atheïst. De aanwezige dokters waren allemaal beroeps aborteurs. Valentina klampte zich vast aan de Gospa, die al haar kinderen, zonder uitzondering, wil uitnodigen onder haar Moederlijke Mantel.

Onder hen bevond zich een gynaecologe, die de 60 al was gepasseerd. Samen met de groep beklom ze de verschijningsberg. Valentina had een plan voor al haar bedevaarders, gelovig of niet, dat haar was geïnspireerd door de heilige Maagd: Boven op de berg wijdde iedereen zich toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. De gynaecologe deed dit ook. ’s Avonds in het pension riep ze iedereen bijeen. Ze wilde namelijk iets belangrijks vertellen. Ze kreeg een krop in haar keel en had er moeite mee om uit haar woorden te komen, zij, een vrouw van aanzien in haar ziekenhuis, die het daar voor het zeggen had …

“Nauwelijks had ik een voet op de berg gezet, zei ze, of alles veranderde voor mijn ogen. De stenen waren verdwenen. De berg was plotseling overdekt met de beenderen en de schedels van al de kinderen, die ik gedurende 40 jaar heb geaborteerd. Kijk naar mijn handen … handen, die heel een stad hebben gedood.” Ze huilde en iedereen om haar heen begon na elkaar de zakdoek tevoorschijn te halen. Al deze aborteurs beleefde een diepe inkeer in zichzelf. De meesten ervan gingen veranderd naar huis terug, bekeerd, vast besloten om het aborteren te stoppen en met God op weg te gaan.

De mooie zending van Valentina gaat nog steeds door. Op dit moment is ze aan de 400 aborteurs. De laatste groep van 50, is op 29 augustus uit Medjugorje vertrokken. Ze laat ze niet voor hun reis betalen, omdat ze niet wil dat geld van onschuldig bloed zich met alles vermengt. Hoe pakt ze dat aan? Elke keer opnieuw is het een grote uitdaging. Het geld komt altijd op het moment dat het er moet zijn om de bedevaart te bekostigen van deze rijke dokters. Sindsdien hebben meerdere ziekenhuizen abortussen en euthanasie stopgezet. Valentina heeft één doel: Alle ziekenhuizen van de Oekraïne zuiveren van deze fatale gebruiken en ze onder de zegen van God te brengen. En aan de dokters en aan het medisch korps de waardigheid van hun beroep terug te geven. Tot op dit moment hebben vele van deze handen, die onschuldigen hebben gedood, zich omgevormd. De Hemel gebruikt ze nu immers om het leven te beschermen. (Zie http://www.chaliceofmercy.org)

Zo zijn er talloze verhalen van bekeringen, genezingen, uitgebluste priesters die er hun tweede roeping vonden etc…


Uit het Boek der Waarheid:

Jezus op 14 augustus 2013:

Diegenen, binnen Mijn Kerk, die de Boze eer betonen en die slaafs zijn instructies opvolgen, zullen jullie door hun heilige gedrag enorm in verwarring brengen. Zij zullen velen van jullie voor hun handelwijze weten te winnen omdat het jullie zal toeschijnen dat zij Mij en Mijn geliefde Moeder werkelijk eren.

Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen. Diegenen die van Mij houden, zullen naar haar toe gaan. Zij mogen nooit accepteren dat Mijn Moeder tot het hof van de vijanden van Mijn Kerk bevolen kan worden.

De andere tekenen waarvan aan de wereld gevraagd zal worden om deze te aanvaarden, en die de Heilige Drie-eenheid, Mijn Moeder en al de heiligen schijnen te eren, zullen goed lijken. Maar deze zullen altijd op een ongebruikelijke manier door de vijanden aan jullie getoond worden. Weet dat wanneer het onverwachte voorgesteld wordt, dit een groot teken van het Beest is, dat de wereld zal wijsmaken dat hij en zijn trawanten heiligen zijn.


Update

We hebben vernomen dat Mgr. Hoser zijn uitspraken betreffende Medjugorje gedeeltelijk heeft ingetrokken en geminimaliseerd. Katholisches.info meldde ook dat daags na de bekendmaking Mgr. Hoser onmiddellijk zijn ontslag kreeg als Aartsbisschop, omdat hij op die dag de leeftijd van 75 had bereikt. 

11 antwoorden »

 1. Het blijft een moeilijke kwestie sommigen zijn pro anderen anti ik begin stilaan mijn twijfels over Medjugorge te krijgen maar ik geloof ook dat deze paus het zal of moeten erkennen!

  • Beste Willy, ik ben zelf meermaals naar Medjugorje geweest. De eerste maal was mijn enigste intentie dat ik mijn mond zou kunnen houden daar ik nogal impulsief uit de hoek kan komen. Maar wat gebeurde er toen we op de verschijningsberg stonden en de priester wou afsluiten het een liedje ” Lieve Vrouwke ik kom niet om te bidden…” reageerde ik onmiddellijk met “we komen wel om te bidden” Weerom zei de priester we zingen het liedje “Lieve Vrouwke ……” en wederom was mijn antwoord hetzelfde. Onze Lieve Vrouw vraagt overal waar ze verschijnt om te bidden hoe kun je dan zoiets zingen en ik was niet alleen, daags tevoren had een mede pelgrim mij verteld dat ze dit liedje anders zong “ik kom wel om te bidden” en ze verwoorde precies wat ik ook voelde. Er was droefheid in mij; maar toen de verschijningstijd kwam, vervulde een grote vreugde mij.
   Die grote vreugde is mij nog eens overkomen toen iemand mij beschuldigde dat ik in dwaling was omdat ik de boodschappen van het boek der waarheid geloofde. Ze zei dit na de H.Mis s’morgens en toen ik s’anderendaags in de kerkbank ging zitten was er weerom die grote vreugde die niet uit jezelf komt. Voor mij is het boek der waarheid en de verschijningen in Medjugorje waar. Meermaals heb ik priesters mijn menig gezegd, wat niet altijd in goede aarde viel. Maar ik weet nu dat ik niet hoef te
   zwijgen als het op de waarheid aankomt.

  • Beste Jeanne, U gelooft dus zowel in de echtheid van de verschijningen van Medjugorje, als in de echtheid van MDM (boek der waarheid). Nochtans staat hun zienswijze t.o.v. onze huidige paus lijnrecht tegenover elkaar. Hoe verklaar je dat dan?

 2. Fausto Socinus (1539-1604), die als de ‘kerkvader’ van de Vrijmetselarij wordt gezien, gaf zelden uitdrukking aan zijn diepste gevoelens en bezat een goed luisterend oor. Fausto’s aanpak volgde die van zijn oom Lælius, die via officiële brieven naar de mening van vooraanstaande lieden vroeg, zonder zijn eigen overtuigingen op de voorgrond te plaatsen. Pas naderhand nam hij op geslepen terughoudend diplomatieke wijze een positie in die enigszins afweek van die van zijn gesprekspartner, en dat nu is het kenmerk van Bergoglio.

 3. We weten, dat Bosnië waarin Medjugorje ligt door het “verdedigingsleger” Navo met medewerking van de VN uiteraard onder leiding van de Amerikanen er voor heeft gezorgd, dat Bosnië gewelddadig los is gemaakt van Servië. Het gevolg is dat Bosnië een islamitische bruggenhoofd is tussen de Arabische en andere Islamitische geweldsculturen en Europa om dat te islamiseren. Dat was de bedoeling ook. Christenhaat staat op de voorgrond en daarom wordt alles vernietigd wat met Christendom te maken heeft.
  De vraag is: Hoe kan een katholiek verschijningsoord van de H. Maagd Maria daar ongestoord functioneren?
  Peter Selie

 4. NB : zelfs op mij, als “protestantse heiden” [:-) heeft de geschiedenis van Medjugorje, altijd oprechte indruk gemaakt — zelf, zie ik het als : *een oord van VREDE* — misschien jammer, dat de oorspronkelijke zieners, nu op een ander spoor zitten, doch de nieuwe daarenten, doen hun werk ronduit : reuze goed_!! — en voor beschadiging door oorlogs handelingen, zou ik derhalve maar NIET vrezen ….

 5. PS : de restrictie op zgn *private openbaringen*, dat is niet van gisteren — want, Google maar ’s op : “private openbaring peerdeman” — dan zie je dat dit al langer gold ….

 6. Dringende oproep om de gave van de Heilige Geest om Gods Wil te kunnen onderscheiden en te kunnen volbrengen …
  Om trouw de Waarheid, die het Mysterie is van de Scheppende en de Verlossende Liefde,die God Zelf is door Gods Heilig Woord en door Gods Heilige Sacramenten te kunnen blijven handhaven…..
  Wat er ook gebeurt in deze voortdurende strijd tegen de zonde en tegen de boze ,door wat er ook gebeurt telkens ons in geloof ,ons in hoop en ons in liefde en ons in berouw overgeven aan God,door ook de veelvuldige biecht om ons telkens te kunnen overgeven aan het Mysterie van Gods Scheppende,Verlossende ,bevrijdende en vergevende en helende een heiligende

  En de voortdurende ,werkelijke ,aanwezige Zelfgave van Jezus Christus voor ons het Heilig Mysterie:de “Eucharistische” Mens geworden,Gekruisigde en Verrezen Jezus Christus in het Mysterie van de Eucharistie van elke dag:
  “Blijf in Mij dan blijf Ik in u.”
  Opdat wij God telkens EERST:boven onszelf,boven allen en alles kunnen behagen tot onze vreugde en opdat eens uiteindelijk onze vreugde volkomen kan zijn …Opdat al onze verlangens naar liefde kunnen vervuld worden in een eeuwige-nu-eenheid in God ,God,die de vreugde en de liefde Zelf is ,die God alleen ons kan geven..
  “Zalig de zuiveren van hart want ze zullen God zien”….
  In de zekerheid dat het onmogelijke,mogelijk is voor God…
  Laten wij allen verenigd de Ware Trouwe Strijdende Restkerk sterk en moedig blijven dienen door telkens onze vrije wil in overeenkomst met Gods Wil en Verlangens en Bedoelingen te kunnen blijven laten overeenkomen …
  Laten wij allen verenigd zoeken om Gods Wil te kunnen onderscheiden en te kunnen volbrengen op aarde als in de hemel door verenigd elkaar trouw te kunnen blijven steunen door trouwe liefde-offerdienst en door heilige durf en heilige moed en heilige sterkte te kunnen blijven getuigen in woord en in daad in strijden en in lijden in liefde-offerdienst….
  Hoe moeilijk het ook is laten wij trouw verenigd blijven in waken en in bidden met het Allerheiligste Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus en heel het Mystiek Lichaam van Jezus :de Zegevierende Kerk,de Lijdende Kerk en de Strijdende Restkerk om deze Heilige missie om alle zielen te kunnen redden te kunnen realiseren en te kunnen beschermen door de gave van onderscheidingsvermogen van de heilige Geest voor ons om al de gevaren door de boze te kunnen ontmaskeren door ons vertrouwen in de voortdurende leiding van Gods Heilige Geest ,die bij ons blijft tot het einde der tijden in deze eindstrijd tegen de boze en tegen de volgelingen van de boze,tegen de antichrist en tegen de valse profeet tegen al de volgelingen van de valse profeet :de valse kerk door en met de goddeloze wereld,die zelf het criterium van goed en kwaad zonder God en boven God bedoelen te bepalen via de Zondige Desructieve Zelfbevestigede Hoogmoedige en Egoïstische en Overheersende Zeflverheerlijking van de mens zelf door zijn verafgoding van al zijn zondige begeerlijke afgoden van seksueel genotzucht,zelfzucht,machts -en eerwellust,geldzucht enz… En door de zonde te verheerlijken :door kwaad goed te noemen en goed kwaad te noemen,de prooi te worden en te zijn van de vorst van deze wereld:de boze,de satan,met de bedoeling van de boze te overheersen door te onderwerpen door zichzelf te laten aanbidden….
  En door alle machtsmiddelen van de wereld,waarvan de boze de touwtjes aan het trekken is achter de geheime schermen van al zijn onbekend en bekende volgelingen waarvan ook zeer wereldse en machtige rijke lieden de boze als slaven onderwerpt om allen als slaven te kunnen contröleren en allen afhankelijk te maken door het dodelijk vergift van “het teken van het beest “af te dwingen…..
  En door deze haat van de boze voor de mens en door deze haat van de boze als vijand van God, het de bedoeling is van de boze is :de mens te vernietigen door eeuwig de ziel van de mens te scheiden van God….
  “Ga weg satan,alleen God zult gij aanbidden en dienen.”Gods Woord
  “Heb moed Ik heb de vorst van de wereld :de boze overwonnen “Gods Woord
  “En moest de Messias dat alles niet lijden om zo Zijn Heerlijkheid binnen te gaan?”Gods Woord
  Alleen Jezus Christus is het criterium ,die over de wereld kan oordelen.”
  “Alleen Gods Woord is eeuwig…Alles zal vergaan alleen Gods Woord ,blijft eeuwig,is niet en zerk nooit vergankelijk.””.Alleen Jezus Christus heeft Woorden van Eeuwig leven .”
  “…En dit is het eeuwige leven dat ze de ene ware God kennen en Diegene die God gezonden heeft in Jezus Christus….”
  Gods Woord
  “En ik heb geen andere wetenschap dan de gekruisigde en Verrezen Jezus Christus.”(Paulus)
  In Christo per Mariam
  “MARANATHA”!”KOM HEER JEZUS!”
  Hoe en wanneer het God behaagt….

  Bekijk ook meer de kruistochtgebeden en de authentische hemelse boodschappen en openbaringen aan de eindprofeet:”Maria van de Goddelijke Barmhartigheid
  http://www.het boek der Waarheid.net
  Oproep voor gebed M.D.M….Opdat door deze waarschuwing en deze heilige missie al de zielen kunnen gered worden….
  Voor de gave van Gods heilige Geest betreft : de bisschop van Dublin,
  Opdat welke ook de redenen zijn van de weerstand door onderzoek…enz…Opdat alle tegenwerkingen en alle gevaren van wie en van wat ook door de gave en de leiding van Gods heilige Geest door de ware Restkerk kunnen overwonnen worden opdat uiteindelijk Gods wil kan onderscheiden worden en kan geschieden op aarde als in de hemel opdat uiteindelijk alle zielen kunnen gered worden…en verlost worden van de boze….

  En bekijk ook de authentische hemelse boodschappen en openbaringen aan Mario om de valse kerk te ontmaskeren ,die door de bisschop van Brindisi niet aanvaard worden omdat volgens de echte hemelse boodschappen aan Mario, de bisschop zelf van Brindisi een vrijmetselaar is en in zijn woede reactie zijn afkeuring heeft uitgedrukt …
  http://www.Maria verschijningen aan Marino te Brindisi.Italië
  Oproep voor gebed opdat Gods Wil kan geschieden en kan gekend worden op aarde als in de hemel!

 7. Liefste Jeanne , ik heb nooit beweerd dat Medjugorje niet waar zou kunnen zijn, wat je hebt meegemaakt hebben ook veel mensen zo ervaren. Velen leerden in Medjugorje bidden en herontdekten terug de rozenkrans maar velen vallen na een tijdje in hun oude gewoonten terug en de kritek die ik nu krijg over het bedevaartsoord als commercieel centrum heeft weinig met God vandoen vandaar mijn twijfels !

 8. Aan Rozenkrans, omdat deze paus niet de echte is. Aan Willy kijk eens naar Lourdes! de eerste maal toen ik daar kwam verschoot ik echt van de commerce, maar kijk naar het echte niet naar het valse. Velen die naar Medjugorje zijn geweest en zich aansloten bij gebedsgroepen zijn ook biddende mensen gebleven. Nog Zalige Kerstdagen en een Gelukkig 2018