Profetie

Vrijmetselaar Albert Pike in 1870: “WOIII zou moeten gestart worden door oorlog tussen het Judaïsme en de Islam”

Jerusalem

‘Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen’ (Zach.12:3).

Trump heeft zijn verkiezingsbelofte nagekomen: hij heeft Jeruzalem officieel erkend als hoofdstad van Israël, en zal de Amerikaanse ambassade daarheen verhuizen. Indien dit over een ander land was gegaan, dan had daar geen haan naar gekraaid. Maar het gaat over Jeruzalem, de “eeuwige stad” die al lang een steen des aanstoots is voor de omliggende (vijandige) moslimnaties. Een kadering van de feiten. 

Trump heeft op zich niets bijzonders gedaan, hij heeft enkel uitgevoerd wat een wet uit 1995 heeft bepaald.Ook Hans Knoop, woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties ook oud-correspondent in Israël voor De Telegraaf, VRT en AVRO, zei dat de ophef die er nu rond ontstaat ronduit hypocriet is: “Trump heeft een bestaande feitelijkheid en historische realiteit geformaliseerd.”

Maar de timing van het uitvoeren van deze wet is wel profetisch in het huidige tijdskader.

Jeruzalem is voor Joden een heilige stad, omdat de Tempel daar gehuisvest was (en de 3de Tempel zou moeten gebouwd worden); voor Christenen omdat Christus daar gestorven en verrezen is; en voor Moslims omdat Mohammed daar zogezegd ten hemel zou zijn gevaren. Jeruzalem is sinds jaar en dag het toneel van strijd geweest tussen Moslims en Christenen. De Kruistochten in de middeleeuwen werden georganiseerd om het Heilig Land en de Christelijke bedevaartsplaatsen te beschermen tegen de Islamitische overheersers.

De Kruistochten waren een reeks van religieuze oorlogen, bekrachtigd door de Latijnse Kerk in de middeleeuwen. De meest bekende Kruistochten zijn de campagnes in het Oostelijk Mediterrane gebied om het Heilig Land van de Islamitische overheersing te heroveren. (Wikipedia)

Bron: attwiw.com

Israël heeft zijn huidige vorm gekregen in 1948. In 2018 zal de Joodse naties precies 70 jaar bestaan. 70 jaar was ook het jaartal waarbij Jeruzalem werd omsingeld door de Romeinen en de Tweede Tempel werd vernield. Een profetisch jaartal dus. En net voor deze “verjaardag” erkent de VS Jeruzalem als de hoofdstad. De Moslimwereld (voornamelijk de Sjiitische Moslimlanden zoals Iran met z’n bolwerken Hamas en Hezbollah in de buurlanden, maar ook Sunnitische Moslimlanden zoals Turkije) reageerde verbolgen. Velen riepen op tot geweld en de leider van Hamas riep op tot een nieuwe intifada (gewapende opstand) tegen Israël. Het is een gegeven feit dat Israël fel gehaat wordt omdat het de ‘moslims’ in de Gazastrook en in Westelijke Jordaanoever zou onderdrukken… Landen zoals Israël steken het niet onder stoelen of banken dat ze het land het liefst van de kaart willen vegen. Sjiitische moslims leren in de scholen al van de kindertijd dat Joden niets anders zijn dan “vuile parasieten. ” De haat voor het Jodendom gaat terug tot Mohammed zelf, die de Islam in het leven riep. Ze geloven dat de Joden nu Palestijns gebied bezetten (dat aan Moslims toebehoort), en willen dat gebied vrij maken van Joden en het weer geheel en al Islamitisch maken.

Israël moet van de kaart geveegd worden. Het instellen van de Zionistische regime was een zet door de wereld-verdrukker tegen de Islamitische wereld. – Mahmoud Ahmadinejad, 26 oktober 2005.

Israël is gedoemd tot vernietiging en zal spoedig verdwijnen. – Mahmoud Ahmadinejad, 13 november 2006.

En de citaten gaan zo maar door. Ook de Opperste Leider, Ayatollah Khamenei, laat vaak blijken dat hij Israël wil vernietigen.

In 2014 was er een kortdurende oorlog met de Hamas in de Gazastrook. Er werden toen raketten vanuit Gaza afgevuurd richting Israël. Opmerkelijk was dat toen de ‘Iron Dome’, het raketafweersysteem van het Israëlische Leger één van de raketten van Hamas miste, deze door een plotse krachtige windstoot richting de zee werd geblazen. Een bestuurder van het systeem zag daarin de “Hand van God.”

Het mag dus duidelijk zijn dat de ware vijand hier de Islam is. Velen doen de Israëlische natie af als een Zionistische natie die op puur kwaad belust is, op wereldcontrole, macht en geld. Het is waar dat er zogenaamde ‘Zionistische’ elites bestaan (maar dat zijn er maar enkele; neem nu bvb. elitisten zoals Bill Gates of George Soros, zijn dat Zionisten?), die echter weinig religieus zijn, en op wereldcontrole belust zijn, maar de inwoners van Israël hebben daar niets mee van doen. En is de Islam dan geen godsdienst die het liefst de hele wereld verovert ziet en iedereen onderworpen aan de Sharia?

Indien het ‘Heilig Land’ door de Islam zou worden gecontroleerd, zouden Christenen er niet meer op bedevaart naar kunnen gaan… Israël is nu een natie waar Christenen niet worden vervolgd. De Grieks-Orthodoxe priester Gabriel Nadaf zei in 2014:

“In het hele Midden-Oosten werden ieder jaar in de afgelopen tien jaar 100.000 christenen vermoord. Dat betekent dat er iedere vijf minuten een christen vanwege zijn geloof vermoord wordt”, zei Nadaf. “Diegenen, die konden ontsnappen aan de vervolging van islamitische extremisten, zijn gevlucht. Diegenen die bleven, bestaan als tweede- zo niet derderangs burgers onder hun islamitische heersers.”

Nadaf zei verder dat er “op dit moment slechts één land in het Midden-Oosten bestaat waarin christenen niet alleen niet vervolgd worden, maar waar hen wettelijk vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en veiligheid wordt gegarandeerd. Dat land is Israël, de joodse staat. Israël is de enige plek in het Midden-Oosten waar christenen veilig zijn.”

Inderdaad, in alle omringende landen worden Christenen onderdrukt, behalve dan in één ander land: Libanon.

Op de Open Doors lijst van de top-50 landen waar Christenen worden vervolgd staat:

 • Syrië op nr. 6
 • Irak op nr. 7
 • Iran op nr. 8 (de natie die Israël kost wat kost van de kaart wil vegen)
 • Jemen op nr. 9
 • Libië op nr. 11
 • Saudi-Arabië op nr. 14
 • Quatar op nr. 20
 • Egypte op nr. 21
 • Jordanië op nr. 27
 • Turkije op nr. 37

In Israël leven niet enkel Christen, Joden en Moslims, maar ook vele Messiaanse Joden die Christus als Zoon van God, en het Nieuw Testament volledig hebben aanvaard, een soort “bekeerde Joden”. Zij verwerpen ook het idee dat het onderhouden van de Joodse wetten zou bijdragen tot de verlossing. Christenen zien het Messiaanse Judaïsme dan ook als Christendom.

Het idee dat Israël een schurkenstaat zou zijn, is dan ook zeer kort door de bocht. God heeft het ‘uitverkoren’ volk destijds beloofd dat dit stuk land “voor altijd” van hen zou zijn, d.i. tot aan het einde der tijden. Hij wist wel dat niet alle Joden zich tot het Christendom zouden bekeren bij Jezus’ eerste komst. Maar het is ook een algemeen bekende en aanvaarde Bijbelse profetie dat het volk van Israël zich vlak voor de Wederkomst van de Heer zal bekeren tot het ware geloof.

Velen beweren ook dat het Israëlisch gebied zou toebehoren aan de “Palestijnen”, maar in werkelijkheid is er nooit zoiets geweest als een “Palestijnse natie”. Lees er maar de geschiedenis van Jeruzalem op na.

Jeruzalem en de Joodse natie in Bijbelse Eindtijdprofetie

De Bijbel leert ons een aantal zaken betreffende Israël en de eindtijd:

 1. Er zal een massale terugkeer zijn van de Joden naar het Land van Israël (Deuteronomium 30:3; Jesaiah 43:6; Ezekiel 34:11-13; 36:24; 37:1-14).
 2. De Antichrist zal een 7-jarig vredesverbond sluiten met Israël (dit als WOIII zal zijn uitgebroken; zie ook lager) (Jesaiah 28:18; Daniel 9:27).
 3. De Tempel zal herbouwd worden in Jeruzalem (Daniel 9:27; Matt. 24:15; 2 Thess. 2:3-4; Openbaring 11:1).
 4. De Antichrist zal zijn verbond verbreken met Israël en er zal wereldwijde vervolging uitbreken. (Daniel 9:27; 12:1, 11; Zechariah 11:16; Matthew 24:15, 21; Revelation 12:13) en Israël zal aangevallen en ingenomen worden.
 5. Israël zal Jezus erkennen als hun Messias. (Zechariah 12:10). Israël zal hersteld worden. (Jeremiah 33:8; Ezekiel 11:17; Romans 11:26).

Bovenstaande opsommingen staat niet noodzakelijkerwijs in chronologische volgorde. Zo weten we uit het Boek der Waarheid dat de Joodse natie zich zal bekeren tot het ware geloof nog voordat de Antichrist ten tonele komt (dit is tijdens de Waarschuwing of de Grote Gewetensverlichting, zoals ook voorspeld door O.L.Vrouw in Garabandal in 1961).

Enkele citaten:

Christenen worden gepest, veracht en vaak vervolgd als geen andere religie ter wereld. Gods uitverkoren volk, de Joden, lijdt eveneens en werd op de meest onmenselijke wijze vervolgd omwille van wie zij zijn, een uitverkoren ras. Zij zullen weldra bekeerd worden en hoewel zij het de eerste keer nalieten Hem te aanvaarden, zullen zij de Messias de tweede keer wel verwelkomen.  (De H. Maagd Maria, 18 juli 2012)

De Joden verloochenden Mij en verraadden Mij vervolgens. De Romeinen kruisigden Mij, en het was in Rome dat Mijn geliefde apostel Petrus opgedragen werd Mijn Kerk op aarde te stichten, want Ik wenste dat Mijn Kerk gesticht werd onder diegenen die Mij vervolgden. Aangezien Mijn Tweede komst spoedig zal plaatsvinden en terwijl Mijn laatste missie – om terug te komen om de mensheid de definitieve redding te brengen die Ik beloofde – ontsluierd wordt, zal de geschiedenis zich herhalen. De Joden zullen Mij, tot de Waarschuwing plaatsvindt, nog steeds verloochenen. De vijanden van God zullen overal tegen Mij opstaan. Diegenen die van Mij houden en diegenen die zeggen dat zij Mij vertegenwoordigen, zullen Mij verraden.

Het is dus duidelijk dat de Joden zich zullen bekeren bij de Waarschuwing. Daarna zullen zowel de bekeerde Joden als de Christenen opnieuw vervolgd worden door diegenen die zich niet zullen bekeren, en dan komt het einde.

In Zacharias staan een aantal opmerkelijke profetieën:

Zie, Ik maak van Jeruzalem een bedwelmende beker voor alle omwonende volken; maar ook tegen Juda zal het gaan bij het beleg van Jeruzalem. Op die dag zal Ik van Jeruzalem een zwaar te tillen steen voor alle volken maken; al degenen die hem optillen zullen er zich bloedig aan verwonden. Tegen hem zullen alle naties van de aarde samenspannen. (Zach. 12,2-3)

En:

Er komt een dag van Jahwe, een dag waarop gij geplunderd wordt en de buit binnen uw muren wordt verdeeld. Ik zal namelijk alle volken bijeenbrengen om tegen Jeruzalem te strijden; de stad zal worden veroverd, de huizen geplunderd, de vrouwen verkracht; de helft van de stad gaat in ballingschap, maar de rest van het volk wordt niet uit de stad weggehaald. Want dan trekt Jahwe uit en bindt Hij de strijd aan tegen die volken, zoals Hij gedaan heeft op de dag van het handgemeen. Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, die tegenover Jeruzalem ligt, aan de oostkant; dan splijt de Olijfberg in tweeën, van oost naar west, zodat er een geweldig dal ontstaat; de ene helft van de berg wijkt noordwaarts, de andere helft zuidwaarts. Dan zult gij het dal in vluchten, tussen mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal tot Asel reiken. Gij zult vluchten zoals gij gevlucht zijt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal Jahwe, mijn God, zijn intocht doen en zullen alle heiligen met u zijn. Op die dag zal er geen licht meer zijn, maar koude en vorst; een dag zal er zijn, alleen aan Jahwe bekend, dat er dag noch nacht is, maar op het avonduur zal het licht worden. Op die dag zal er levend water uit Jeruzalem stromen, de ene helft naar de oostelijke zee, de andere helft naar de westelijke zee, zo zal het zijn, zomer en winter. Jahwe zal koning zijn over de gehele aarde: op die dag zal Jahwe de enige zijn en zijn naam de enige naam. (Zach. 14,1-9).

Het is duidelijk dat vooral het laatste deel van deze profetie zich nog niet heeft voltrokken, want de Olijfberg is nog niet in twee gespleten. Het gaat hier ook duidelijk over het einde, want er staat dat de Heer zijn intocht doet met zijn heiligen: dit is de Wederkomst van de Heer.

Alex Jones becommentarieert de huidige ontwikkelingen

Alex Jones, de voorman van Infowars geeft commentaar op de huidige ontwikkelingen:

Het Westen koos de afgelopen jaren om aan knuffelpolitiek te doen tegenover de Islam: laat ze hier maar moskeeën bouwen, laat ze maar Europa binnenstromen etc… En als Israël iets tegen de Moslims onderneemt die de veiligheid van de natie bedreigen, dan roept men moord en brand. Israël werd ook geboycot omdat ze bleven bouwen in zogenaamd “bezet Palestijs gebied”.

De ontknoping

Met Trump kiest de VS nu opnieuw duidelijk de kant van Israël – Rusland is echter geallieerd met Iran, een land dat christenen onderdrukt, opsluit en martelt! Rusland is ook geallieerd met China, een communistische staat die kerken platgooit en christenen intimideert en vervolgt. Op z’n minst opmerkelijk te noemen voor een zogenaamd Christelijke natie. Het is waar dat Rusland de afgelopen jaren steevast werd geïntimideerd en vals beschuldigt, maar we kunnen er niet omheen kijken dat het zorgwekkende allianties heeft gemaakt. Indien het nu tot een conflict zou komen tussen Israël en Iran, en beide landen betrekken er hun bondgenoten bij, dan komen de VS en Rusland weer lijnrecht tegenover elkaar.

Trump heeft profetische plaats in de geschiedenis, en wat hij heeft gedaan is een bescheiden formaliteit die nu eenmaal moest gebeuren. De profetieën moesten vervuld worden. De uiteindelijke strijd is tegen Islam. Syrië en heel de onrust in het Midden-Oosten was slechts een “voorproevertje.” In werkelijkheid gaat het allemaal over Israël.

Satan wil twee dingen van het aanschijn der aarde wegvegen: de Kerk en de grond waarop Christus heeft geleefd en voor ons is gestorven. Met de Kerk is hij aardig bezig (sedert Bergoglio in het Vaticaan zit) en het Heilig Land staat ook op de agenda. Iran heeft in de afgelopen jaren steevast duidelijk gemaakt dat het Israël met raketten wil bestoken. Vandaar dat het z’n rakettenprogramma nooit heeft stilgezet. Iran heeft vele ondergrondse bunkers die tot de nok gevuld zijn met ballistische raketten.

Iran heeft honderden kilometers ondergrondse gangen en bunkers volgestopt met ballistische raketten. Er zijn verschillende lanceerbasissen vanuit deze bunkers. De wand tussen de bunker en de bovengrond is zo dik dat deze onmogelijk kapot te krijgen is.

Voorzegging van Albert Pike over WOIII

Op 22 januari 1870 verkreeg Albert Pike, een hoge en zeer invloedrijk vrijmetselaar, van een “leidende geest” het kader van het plan voor een Nieuwe Wereld Orde, met aan het hoofd de Antichrist. Dit plan omvat het uitvechten van drie wereldoorlogen.

De Eerste Wereldoorlog was ontworpen om het tsaristische Rusland omver te werpen en het communisme te introduceren. De Tweede Wereldoorlog moest gestart worden door Groot-Brittannië en Duitsland om uiteindelijk Rusland te versterken als wereldmacht. Zoals we weten uit de geschiedenis werden deze doelen dan ook behaald. De oorlog in Irak en andere delen van het Midden-Oosten is ook een deel van dit plan om de macht over te nemen, en zal helpen om controle over deze gebieden te verschuiven naar de VN en uiteindelijk de NWO.

De Derde Wereldoorlog wordt momenteel georkestreerd, en het uiteindelijke doel van deze oorlog is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser van de wereld. Deze plannen werden onthuld door een voormalig lid van de Illuminati (Doc Marquis).

De Derde Wereldoorlog zou moeten een oorlog uitlokken tussen het Judaïsme (Jodendom) en de Islam en zal uiteindelijk naar de hele wereld uitbreiden. Hier wat Albert Pike zegt over WOIII:

“De Derde Wereldoorlog moet georkestreerd worden door voordeel te nemen bij de verschillen veroorzaakt door het agentschap van de Illuminati tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische Wereld. De oorlog moet geleid worden op zo’n manier dat de Islam en de politieke Zionisten elkaar gelijktijdig vernietigen. Terwijl andere naties, nog maar eens verdeeld over de kwestie, gedwongen worden om te vechten tot het punt van complete fysieke, morele, spirituele en economische uitputting… Dan zullen burgers, overal verplicht  om zichzelf te beschermen tegen de minderheden van revolutionairen in de wereld, de vernietigers van de beschaving uitroeien, en de massa, teleurgesteld met het christendom, zullen het ware licht ontvangen, door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer, dat finaal publiek zal worden gemaakt.”

Het mag duidelijk zijn dat de ware bedoeling van deze oorlog het uitroeien is van het Christendom, om de “zuivere leer van Lucifer” aan de wereld te presenteren. Die manifestatie zal het verschijnen van de Antichrist omvatten.

Cutting Edge Ministries heeft verder interessante feiten gedocumenteerd, die geopenbaard werden door de Illuminati, betreffende WOIII:

WOIII zal waarschijnlijk beginnen door het conflict in het Midden Oosten, het zal tevens een nucleaire confrontatie met Noord Korea inhouden, en de overname van Taiwan door China. Al wat we moeten doen is het nieuws bekijken, om te zien hoe dicht we zijn. Alhoewel er teveel details zijn om op in te gaan, is hetgeen de lezers moeten onthouden, dat Satan drie Wereldoorlogen heeft gepland om de Nieuwe Wereld Orde te stichten. Het ultieme doel van WOIII is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser van de wereld.

Eens WOIII begint, zal de Antichrist op het toneel verschijnen binnen de 13 weken of 91 dagen. Nadat hij ten tonele is verschenen zal hij een valse vrede creëren in de wereld en de Joden trachten te overtuigen dat hij de messias is.

Onthoud dat deze voorzeggingen al van vele, vele jaren geleden zijn. Conflict in het Midden-Oosten samen met nucleaire confrontatie met Noord-Korea is niet iets dat veraf lijkt. Dit kan elk ogenblik losbreken.

Het is ook profetisch te noemen dat de onrust in Israël en in de Kerk op hetzelfde ogenblik plaatsgrijpt (Commotie over Jeruzalem en het nakende Schisma in de Katholieke Kerk).

We halen ter verduidelijking nog enkele profetieën aan uit de boodschappen van het Boek der Waarheid:

Veel veranderingen in Mijn Kerken op aarde, veel beproevingen onder Mijn gewijde dienaren, twisten tussen naties en het conflict in Israël zullen allemaal in intensiteit toenemen, allemaal tegelijkertijd. In elke hoek van de aarde zal de beroering overduidelijk worden en enkel een blinde zal de veranderingen rondom jullie niet kunnen zien. Ieder van jullie zal op de een of andere manier getroffen worden, maar weet dit: Ik heb jullie beloofd dat Ik met jullie zal zijn, jullie telkens weer de weg wijzend, jullie pijn verlichtend voor elke steen waar jullie op trappen in jullie zoektocht naar vrede, liefde en harmonie.(De Heer op 19 november 2012)

Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran in oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang van Egypte. (De Heer over WOIII op 16 mei 2012)

De twee getuigen in het Boek der Openbaring: Jullie, Mijn volgelingen, zijn één van de twee getuigen waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring en die vanuit de Hemel beschermd zullen worden. Mijn woord – gegeven aan jullie, Mijn Restkerk – kan misschien als een lijk aan de kant geschoven worden, maar Mijn woord zal nooit sterven. De Joden zullen de tweede van de twee getuigen zijn. […] Zij, de Joden, zullen eindelijk beseffen dat Ik de Messias ben en hun prediking van de waarheid zal eveneens terzijde geschoven en verworpen worden door de Valse Profeet en de Antichrist. Beiden zullen zich verslagen voelen, maar dat zal niet het geval zijn want jullie zullen samen met alle andere religies de ene, ware Kerk vormen – Het Nieuwe Jeruzalem dat uit de as zal herrijzen. Jullie zullen de verschrikkelijke verdorven monarchie overleven, die zal ontstaan onder het tweevoudig leiderschap van de Valse Profeet en de Antichrist, die beiden in de poel van vuur – wat de hel is – geworpen zullen worden. Deze vervolging zal niet lang duren en jullie zullen veel kracht en bescherming ontvangen. Jullie zullen hulp krijgen en onder jullie zullen veel leiders opstaan om jullie door deze periode te loodsen. Velen onder jullie zullen heiligen worden in Mijn Nieuw Paradijs en zullen, door geholpen te hebben bij het opbouwen van Mijn Restkerk, met Mij regeren in de Nieuwe Hemel en Aarde die bij Mijn Tweede Komst tevoorschijn zal komen. (De Heer op 15 april 2012)

Ik wil nu dat je aan Mijn kinderen vertelt dat de gebeurtenissen, aangekondigd in het Boek der Openbaring, zich thans in de wereld ontvouwen. Mijn kinderen moeten niet bang zijn want hun geloof en hun gebeden zullen helpen om de effecten van oorlog, volkerenmoord, hongersnood en geloofsafval al te zwakken. Oorlogen zullen opkomen waarbij Iran, Israël, Egypte en Syrië betrokken zijn. Alles zal met elkaar verbonden worden. Zo zal ook Italië lijden onder de nadelige gevolgen die verbonden zijn aan de opkomst van de Valse Profeet en zijn partner, de Antichrist. (De Heer op 4 februari 2012)

Mijn uitverkoren volk, de Joden, worden nog maar eens geconfronteerd met een verschrikkelijke vervolging. De plannen, om hen ten val te brengen, zijn gaande. Degenen van wie ze geloven dat het hun vrienden zijn, zijn hun vijanden. Zij zullen lijden onder veel ontberingen. Ik doe een beroep op de hele mensheid om voor Israël te bidden. De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen Mijn volk beraamd. Bid, bid, bid dat deze groepering van de Antichrist belet wordt om deze slechte daden te plegen. Deze duistere zielen hebben jullie gebeden nodig opdat zij, tijdens de Waarschuwing, hun misdrijven zullen erkennen. Bid dat zij hun pantser laten vallen en smeken om Mijn barmhartigheid. Als zij dat doen, kunnen de oorlogen en de onrust in Israël afgezwakt worden. Veel profetieën zullen zich nu, voor jullie ogen, ontvouwen. Diegenen, die blind zijn voor Mijn beloftes, moet het Licht van Mijn barmhartigheid gegeven worden om weer te zien. Laat jullie niet misleiden, kinderen ! Wat aan de buitenkant goed lijkt, is niet altijd wat het lijkt. Vredesmachten – velen van hen zijn onschuldige pionnen – worden voorgelogen. Wees nooit bang want Mijn barmhartigheid zal een grote invloed hebben op deze sekte die gedurende eeuwen plannen gesmeed heeft tegen Mijn Kerk. Zij kunnen en zullen nooit winnen. Maar zij zullen een enorme terreur veroorzaken tenzij gebed hun goddeloze dominantie kan afzwakken. Bid het nieuwe kruistochtgebed (18) om de Antichrist en zijn groepering, waarover Ik spreek, te helpen tegenhouden.

O, lieve Jezus,
Behoed de wereld voor de Antichrist.
Bescherm ons tegen de verdorven valstrikken van Satan.
Red de laatste restanten van Uw Kerk van het kwaad.
Schenk al Uw Kerken de kracht en de genaden
die nodig zijn om ons te verweren tegen oorlogen en vervolging,
gepland door Satan en zijn leger van terroristen.
Amen. 

Jullie geliefde Jezus, Redder en Verlosser van de hele mensheid (11 januari 2012)

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden. De Joden die het door Mozes opgetekend Verbond van God verwierpen, zullen lijden zoals ze dat al eeuwenlang gedaan hebben. Hun macht over het land van hun voorvaderen zal afgenomen worden en de enige oplossing zal erin bestaan een verdrag te ondertekenen waardoor zij slaven van de Antichrist zullen worden. Mijn uitverkoren ras zal lijden, net zoals Ik deed, en er zal met hen weinig medelijden getoond worden. De bejegening van de Joden zal nog erger zijn dan dat wat hen betoond werd tijdens de volkerenmoord, die in de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Het zal in Israël zijn dat de Beproeving, zoals voorzegd, duidelijk zichtbaar zal worden. Het zal vanwege Israël zijn dat oorlogen zullen escaleren, waarbij het moeilijk zal worden om te bepalen wie de echte vijand zal zijn. Het vredesverdrag zal kort daarna ondertekend worden en de man van vrede zal het wereldtoneel betreden. (De Heer op 30 november 2012)

 


Lees ook het artikel: Israël temidden van de Arabieren (Israël – Arabisch conflict) door G.B.J. Hiltermann, vermaard politiek commentator en historicus.


Appendix

De messias genaamd “Maitreya”

Het Boeddhisme, de New Age en de Theosofie verwachten allemaal binnenkort de komst van de messias en grote wereldleraar Maitreya. Zelfs Lucis Trust, een (op de Theosofie gebaseerde) organisatie binnen de Verenigde Naties, is bezig met de komst van de wereldleraar Maitreya. Maitreya zal volgens de voorzegging in de New Age een einde maken aan oorlog in het Midden-Oosten en hij zal alle religies verenigen (hij zal het oude ‘schisma’ tussen de religies herstellen), samen met diegene die de controle in de Rooms-Katholieke Kerk heeft overgenomen (= Bergoglio). Ook zal tijdens het verschijnen van Maitreya een financiële crisis zich voordoen.

De gematria van Maitreya.

Een eigenschap van zowel de Hebreeuwse als Griekse taal is dat elke letter ook een apart getal voorstelt. Dit heet de gematria van een woord. In de Bijbel staat dat het Beest, of de Antichrist, het nummer 666 zal hebben. Vaak werd de gematria toegepast op dictators zoals Hitler, of op de paus, maar dit kwam nooit 666 uit. Maar kijken we naar Maitreya…

Maitreya in het Hebreeuws

maitreyahebr

Maitreya in het Grieks

maitreya-grieks

In Griekse woorden en namen van goden wordt steeds de letter sigma toegevoegd op het einde. Messiah wordt Messias, Maitreya wordt Maitreyas.

De mensen zullen een merkteken ontvangen met dat cijfer erin, en dat teken zal moeten gebruikt worden om aankopen te doen. Ten tijde van Hitler was zoiets niet mogelijk, maar nu hebben we wel de technologie daartoe.

Gods openbaringen over de Antichrist

Als we het boek Apocalyps even buiten beschouwing laten, kunnen we stellen dat de vroegst bekende profetieën over de Antichrist komen uit de geschriften van Hildegard Van Bingen. Omstreeks halverwege de 12de eeuw ontving zij van God een visioen over de Antichrist en de eindtijd, welke zij neerpende in haar boek ‘Scivias’.
In de uitleg van het visioen wordt het volgende beschreven:

‘Zijn vader is Satan, maar die blijft onbekend totdat hij ontmaskerd wordt op de Jongste Dag. De moeder van de Antichrist werd bekend gemaakt als een ‘publieke’ vrouw, die als jong meisje in een afgelegen woestijn met duivelskunsten is opgevoed door zeer goddeloze mensen. Haar ouders wisten niet waar zij was en diegenen met wie zij samenleefde kenden haar niet. Zij had in het geheim gemeenschap met enkele mannen, maar de ‘oude slang’, die zich voordeed als een engel, bevruchtte haar. Zij wist zelf niet van welk zaad de zoon was die zij baarde. Zij leerde hem de duivelskunsten waarmee zij zelf was opgevoed. Toen deze ‘Zoon van het Verderf’ volwassen geworden was, ging hij ten strijde tegen de kinderen van Ecclesia. En zoals Lucifer aan het begin van de schepping riep: ‘Ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste!’, zo roept ook de Antichrist: ‘Ik ben de Verlosser van de wereld!’ Vele christenen zullen hem geloven en hem navolgen.

Deze profetie komt exact overeen met wat de H. Maagd in 1846 in La Salette zei tegen de kinderen Maximim en Melanie:

In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een onechte maagd, die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester der onzuiverheid. […] Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden. […] Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het Beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de luchten verheffen om tot aan de hemel te stijgen maar hij zal gewurgd worden door de adem van de aartsengel Michaël.

Tussen 1909 en 1919 gaf God ook visioenen aan weeskinderen in de Adullam-zendingspost in Yunnanfu in de Yunnan provincie van China. Zij werden opgetekend door A.H. Baker.

De jongens van Adullam zagen deze “supermens”, die door de wereld gewenst wordt; het grote voorwerp van aanbidding, die Boeddhisten, Theosofen, Mohammedanen, en andere godsdiensten verwachten. De kinderen zagen deze door de duivel bezetene, als een mooie sterke man, met de schoonheid en kracht van een jongeling.
Ook zagen zij het beeld dat deze godloochenaar, die de Antichrist zelf is, volgens de profetieën te zijner tijd zal oprichten als een voorwerp van aanbidding, het beeld dat spreken kan en de wereld verleidt. Ik vroeg de kinderen hoe zij wisten dat deze mooie sterke man de Antichrist was. Zij zeiden dat een leger van demonen hem overal volgde en zijn bevelen gehoorzaamde, op zijn woord voor hem uitgingen of achterbleven.
Ook werd de Antichrist op een vlakte gezien, als een dier met zeven koppen. Opnieuw vroeg ik hoe zij wisten dat het de Antichrist was. De kinderen antwoordden dat de engelen het hen gezegd hadden. Ik wil hier nog even vertellen, dat wanneer de kinderen, evenals Johannes, “in de Geest waren” zij door middel van engelen openbaringen ontvingen. Op dezelfde wijze als Johannes spraken zij met de engelen en kregen van deze hemelse boden wonderlijke voorlichting, die zij zelf niet begrepen. Gedurende de tijd dat de “supermens” zijn God-verloochenend bewind voerde, hielden de heiligen stand en getuigden trouw, ondanks alle vervolgingen en gevaren. De kinderen zagen de twee getuigen in Jeruzalem. Zij zagen hoe de heiligen, evenals de getuigen, met een grote bovennatuurlijke kracht de macht der duisternis bestreden en weerstonden in deze vreselijke tijd, een tijd zoals er nog nooit op aarde is geweest en waarin Satan en al zijn engelen en demonen op de aarde losgelaten worden en hevig te keer gaan, omdat zij weten, dat zij slechts weinig tijd hebben. In deze periode kan niemand anders dan een oprecht, met de Geest vervulde heilige, ook maar één dag weerstand bieden aan een dergelijke satanische macht en zulke bovennatuurlijke wonderen en geopenbaarde tekenen.

 

Categorieën:Profetie

Getagd als:, , ,

16 antwoorden »

 1. Het is hypocriet om te stellen dat degenen die tegen het Joodse volk zijn in hun land Israël niet antisemitisch zijn, maar slechts antizionistisch. Immers, in Prediker 4 staat: “Een drievoudig gevlochten snoer zal niet spoedig verbroken worden.” Dit slaat volgens een bekende uitleg op het onlosmakelijke ‘God, het beloofde land en zijn uitverkoren volk.’ Voor God lezen de Joden ook wel de Messias, want die is Gods stadhouder voor eeuwig aangesteld. In die opvatting kunnen Christenen en Joden elkaar vinden. Hoe past dit in Gods plan? Aan het prille begin van de uitvoering van het grote herstel heeft God zich op aarde tot zijn persoonlijk bezit een land toegeëigend en daar zoals het hoort een volk voor bestemd, niet geselecteerd uit de volkerenlijst, maar voortkomend uit één man, zijn dienaar Abraham. Het was in alle opzichten een klein begin. Gods beschikkingsrecht over het land dat Hij in vruchtgebruik aan het volk van Israël schonk (Lev. 25:23) zal volgens het visioen van de profeet Daniël uitgroeien tot de steen die de gehele aarde vult. Na land en volk te hebben bepaald, had de Almachtige nog een koning nodig, dat het derde koordsnoer moest vormen. Dat werd de zogenaamde messiasmonarch, die op de gezette tijd zijn parousia (officiële bezoek) zou brengen. Het evangelie is in feite de aankondiging daarvan, want dat is wat ‘evangelion’ betekent: de aankondiging dat de vorst deze of gene plaats zal aandoen.

  • Aan Iunsius 08/12/2017 om 11:16,

   Ook Nostradamus bevestigt met het volgende: “En na (!!) de grote hond (de valse profeet) zal de meest gruwelijke bulhond (de antichrist) tevoorschijn treden, die alles vernietigen zal, zelfs datgene dat tevoren tot stand werd gebracht” …dat de valse profeet niet tegelijk met de antichrist zal sterven zoals het in Openb.19:20 staat en hetgeen ons iets anders doet begrijpen namelijk dat dit oordeel in samenhang staat met het het laatste oordeel en dat kunnen wij begrijpen door Vassula.

   Bij Vassula staat duidelijk dat openb.19:11 in de Waarschuwing wordt gesitueerd, trek je die lijn van informatie door naar Zacharia 12:10 dan zien we ook dát terug in de betreffende informatie over de Waarschuwing.
   En zo is ook het verband met het oordeel in Zacharia 14 …ook dat betreft niet het laatste oordeel maar de drie duistere dagen met direct op het einde daarvan het begin van de Waarschuwing, hetgeen beide het oordeel is van het 6e zegel.
   De drie duistere dagen zijn de opening van het 6e zegel.

   De antichrist komt dus “1000” jaar na de Waarschuwing als Jezus terugkomt voor het laatste oordeel, 2Tess.2:8-.
   Ook al is de usurpator paus Franciscus ’n valse profeet, ook maitreya is de valse.
   maitreya is er al maar hij zal zich met zijn andere meesters pas openbaren 3 maanden voor de 3e wereldoorlog en dus 6 maanden.. (door Jezus zelf die informatie uitgesproken over de laatste 6 maanden direct vooraf aan de Waarschuwing en dat in betrekking met Frankrijk).
   Volgens hun eigen uitspraken zullen die meesters het vaticaan gaan beheren.

   Uit de geschriften van Vassula blijkt duidelijk dat de Waarschuwing (Maleachi 3:5-) het tijdperk van vrede doet baren, maar met de Waarschuwing wordt niet de volheid van het kwaad tegengehouden, want dat geschiedt pas bij de Wederkomst zoals de bijbel ons leert.
   Dat de antichrist zich zou openbaren voor de Waarschuwing… het 6e zegel is dus een misvatting, ook zouden Elia en Henoch voor de Waarschuwing er moeten zijn.
   Vandaar de komst van de Maleachi 3:1 bode, hij is de vreugdebode in Jesaja 52:7- …over de eeuwen heen moet in de eindtijd deze eindtijd Cyrus in vers 11, ale de Maleachibode als de leider uit eurobabel trekken.

   Het is Nederland dat in Jesaja 8 en 9 als de stam Zabulon uit de EU zal stappen onder leiding van de hemel, ook bij Vassula wordt duidelijk (impliciet) Jesaja 9:1 veronderstelt in een duiding door María en het kind in vers 5 is niet alleen onze Heer maar is ook de Grote Monarch in Zacharia 6:11-12… daar zijn die 2 personen de Franse Paus en de grote Monarch.

 2. Misschien onbelangrijk voor het verhaal maar ik zou het kaartje nog eens nakijken op details Barcelona is wel erg ver naar het noorden opgeschoven

 3. Een zeer goed artikel dat het belang laat zien van de Heilige stad Jeruzalem voor Joden en christenen en waar de islam probeert in te breken en de Joodse identiteit van deze stad wil vernietigen. Het is daar op de berg van Olijven dat we onze Heer terug verwachten zoals hij zei tegen zijn apostelen en voor elke gelovige geldt ! (Hand 1-6 ) .Ik deel de reactie van dhr. Lunsius de Joden zullen uit alle landen geroepen worden om terug Israel te vormen en dat zien we in onze dagen, de laatste dagen voor hij wederkomt als rechtvaardige Rechter!

 4. 1 – “Beiden zullen zich verslagen voelen, maar dat zal niet het geval zijn want jullie zullen samen met alle andere religies de ene, ware Kerk vormen – Het Nieuwe Jeruzalem dat uit de as zal herrijzen.”
  Hoe kan dat? “samen met alle andere reliegies de ene, ware kerk?????” Is dat soms de Restkerk waarover het op deze webstek handelt???
  Dat is juist het beeld van de Antichrist – de wereldkerk, waarvoor Bergoglio ijvert.
  Er is maar één ware Kerk en dat is de Katholieke Traditionele Kerk die Jezus Christus gesticht heeft en gevestigd op Petrus. Daartoe is iedereen uitgenodigd op er deel van uit te maken.
  Doen deze die zich zelf joden noemen dat?
  2 – De joden zijn voor altijd uit Jerusalem verdreven, voor altijd. Het huidige Israël, het land dat veroverd werd door het ontketenen van WOI en WOII, en is opgericht op bloed en moord op grote schaal, hoe kan dat het Israël zijn waarvan hier wordt naar verwezen?
  3 – Deze die zich op heden joden noemen zijn niet de afstammelingen van Abraham, maar wel een zelfverklaard joods volk.
  4 – De islam is door deze zelf opgericht als een wapen om hun wereldoverheersing te verwezenlijken.
  Zijn jullie blind? Lees de veelvuldige geschriften van de H. Pausen in de geschiedenis van de Katholieke Kerk, de veelvuldige waarschuwingen.
  Het is pure onzin wat hierboven geschreven staat.

  • Alle religies zullen zich op de laatste dag bekeerd hebben tot het Ware geloof – dat is waarover het gaat. De ene ware Kerk bestaat uit alle bekeerlingen van alle godsdiensten. Deze Kerk is niet stoffelijk, maar geestelijk, het voltooide Lichaam van Christus. De ene-wereldkerk waar Satan zal worden aanbeden en waar allen zonden zullen worden vergoelijkt, is inderdaad wat de Antichrist op poten zal zetten, een wereldse kerk hier op aarde – lees ook de Appendix aub. Het is duidelijk dat u niet veel geloof hecht aan de Bijbelse eindtijdprofetieën zoals vernoemd in het artikel (en vele ook door Kerkvaders bevestigd, zoals de bekering van de joden in de eindtijd). Uw laatste punt slaat nergens op, want hoe zou het dan komen dat net de Islam Israël wil vernietigen? Islamitische aanslagen tegen joden? Etc? Enige nuance is hierin wel noodzakelijk.

  • Restkerk-redactie, mag ik u verwijzen naar deze link:
   http://www.katholiekforum.net/2017/12/02/elite-wil-oorlog-tussen-christenen-en-moslims/
   Wat er in uw Appendix staat wist ik al langer.
   Wat de Kerkvaders geschreven hebben over de bekering van de joden is mij eveneens bekend. De Kerkvaders hadden juist een rede om over de bekering van de joden te schrijven (waarom niet over de andere afgodsdiensten?), omdat het deze zijn die de K. Kerk altijd vervolgd hebben. Echter een bekering voor een jood of een moslim of een Indiër, blijft nog altijd een bekering tot het Katholieke geloof en is per definitie geen jood, boedist, enz … meer, maar een Katholiek. Waar gaat de dialoog tussen St. Paulus en St. Petrus over, wanneer St. Petrus aan tafel gaat met uitsluitend besnedenen? Juist om te beklemtonen dat er geen verschil is als deze tot de ware Kerk behoren.
   Ook nog verwijst u naar ‘Het boek van het “Boek der Openbaring”. Ik ken er maar één en dat is op het einde van mijn Petrus Canisius H. Schrift.
   Daar haalt u aan: “Mijn uitverkoren volk, de Joden, worden nog maar eens geconfronteerd met een verschrikkelijke vervolging.” en “De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen Mijn volk beraamd.”
   Dat staat niet in het boek Openbaringen.
   De grootste “Holocaust” die er tot nu toe is gebeurd en nog zal komen is deze tegen de Christenen.
   Zoals in Armenië, in Ukraïne, Communistisch Rusland, en zovele andere miljoenen moorden op Christenen. Waarom dat joodse “Holocaust” aanhalen als dat toch niet de Christenen aanbelangt?
   B.v.: https://holodomorinfo.com/
   Wat is dat “Boek der Openbaring” dan?
   U schrijft ook : “Islamitische aanslagen tegen joden?” en wat voor de zovele aanslagen en gruwelen in de door de “machtigen” (weet u niet wie die zijn?) worden beraamd en georkestreerd. Zoek maar eens uit waarom een aanslag wordt beraamd en wie er belang mee heeft.
   Nu, Albert Pike vertegenwoordigd die verscholen meesterschap stam, de Kabbalistische Joden. De vrijmetselarij is hun ultieme werktuig, die op zijn beurt een vertakking heeft in vele werktuigen.
   Zoek het maar zelf uit.

   • Beste Gilbert,
    Allen derven wij de heerlijkheid Gods, dus ook de Joden. Zij zijn wel het slimste volk op aarde, dus ook het slimste in het kwaad. De anti-Christelijke sekte is echter de Vrijmetselarij (aanstichter van de Franse Revolutie) waar de Joden pas voor het eerst mee betrokken waren aan het eind van de 18e eeuw, en pas vanaf het tweede deel van de 19e eeuw kregen ze daarin een belangrijke positie, vooral via de versnijding van de Edomieten (Ezau) die een eeuwige strijd voert tegen het Jodendom, zich Joden noemende en geen Joden zijn, maar een synagoge des Satans. Dat had u toch kunnen weten? Leest u maar rabbi Marvin Antelmans boek “To eliminate the Opiate”. En wat de bekeringszucht van de Christenen betreft richting Jodendom, weet u toch dat het Christendom als een Joodse sekte begonnen is? Dus zo vreemd is dat niet. Het is slechts de eredienst en de sacramenten die bediend worden door de niet-Joden. Echter het volk van Israël heeft nog altijd de beloften (Rom. 9). Tenslotte nog dit: de citaten uit Het Boek der Waarheid van MDM zijn niet in tegenspraak met het boek van Johannes (boek Openbaring) maar kunnen op een aantal punten als een uitbreiding worden gezien. De pdf’s zijn in de ‘bibliotheek’ te vinden. In die boodschappen werd oa. het aftreden van Paus Benedictus en de valse verkiezing van Bergoglio (en wie en wat hij zou zijn) voorzegd.

  • U zegt: “is opgericht op bloed en moord”. Maar zonder het schurkerige en achterbakse dubbelspel van de Engelsen onder leiding van minister Ernest Bevin hadden de Arabieren het nieuwe Israël van 1948 nooit aangevallen. De daar toen wonende Israëlieten hadden persoonsbewijzen waarop stond dat ze Palestijn waren. In die tijd spraken de Arabieren nooit over Palestijnen maar over Arabieren. Een beetje feitenkennis kan nooit kwaad.

 5. Redactie … door mij, is in 1989 (zwart op wit) voorzegd, dat een *beschadiging* op die vermeende Tempelberg in Jeruzalem, HET begin zal wezen van de grote *heilige oorlog* — deze stukken, kan ik wel weer ‘ns online plaatsen …!?

  • Beste Hero de Jong, ja ik had de voorzegging, waar u naar verwijst graag eens gelezen.
   Als het kan, geef mij dan de nodige link, wanneer u het wel vindt.
   Met dank.

  • @Hero de Jong { Profeet }
   Ik heb uw “profetische “geschriften” gevonden.
   U bent protestant, en schrijft een ellelange onzin op uw website als « profeet »
   http://www.herobeer.nl/aboutm.htm
   U kent werkelijk niets van de, u veracht zelfs de ware Kerk van Jezus, de Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk.
   U schrijft daar een ongelofelijke onzin zoals b.v.
   – ja, men heeft mij geprobeerd *dom* te houden, met de boodschap dat : ‘r buiten de aarde geen vorm van leven zou zijn ? — en dat nu, spreekt de bijbel wonderwel tegen —
   en :
   – maar toch gingen hier in NL, juist dingen goed, welk bvb in Belgie plus Engeland,
   finaal FOUT gingen — hier ging ’t goed, mede dankzij de dialoog binnen het
   COC, de nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit —
   en :
   – en, algemeen kan zeker gezegd, dat de KCV activiteiten : een hoge waardering vinden (KCV = Katholieke Carismatische Vernieuwing)
   (een afkooksel van de Pinkstergemeenten)
   Kortom, een samenraapsel van uw eigen verbeelding en internet.
   Als je werkelijk de uitleg zoekt van de geschriften van de H. Profeten, zoek dan in de leer van de Katholieke Kerk en de Kerkvaders door de eeuwen heen.
   Stop met uw onzin.

 6. Aan Iunsius 08/12/2017 om 11:16,

  Ook Nostradamus bevestigt met het volgende: “En na (!!) de grote hond (de valse profeet) zal de meest gruwelijke bulhond (de antichrist) tevoorschijn treden, die alles vernietigen zal, zelfs datgene dat tevoren tot stand werd gebracht” …dat de valse profeet niet tegelijk met de antichrist zal sterven zoals het in Openb.19:20 staat en hetgeen ons iets anders doet begrijpen namelijk dat dit oordeel in samenhang staat met het het laatste oordeel en dat kunnen wij begrijpen door Vassula.

  Bij Vassula staat duidelijk dat openb.19:11 in de Waarschuwing wordt gesitueerd, trek je die lijn van informatie door naar Zacharia 12:10 dan zien we ook dát terug in de betreffende informatie over de Waarschuwing.
  En zo is ook het verband met het oordeel in Zacharia 14 …ook dat betreft niet het laatste oordeel maar de drie duistere dagen met direct op het einde daarvan het begin van de Waarschuwing, hetgeen beide het oordeel is van het 6e zegel.
  De drie duistere dagen zijn de opening van het 6e zegel.

  Uit de geschriften van Vassula blijkt ook dat de Waarschuwing (Maleachi 3:5-) het tijdperk van vrede doet baren, maar met de Waarschuwing wordt niet de volheid van het kwaad tegengehouden, want dat geschiedt pas bij de Wederkomst zoals de bijbel ons leert.
  Dat de antichrist zich zou openbaren voor de Waarschuwing… het 6e zegel is dus een misvatting, ook zouden Elia en Henoch voor de Waarschuwing er moeten zijn.
  Vandaar de komst van de Maleachi 3:1 bode, hij is de vreugdebode in Jesaja 52:7- …over de eeuwen heen moet in de eindtijd deze eindtijd Cyrus in vers 11, ale de Maleachibode als de leider uit eurobabel trekken.

  Het is Nederland dat in Jesaja 8 en 9 als de stam Zabulon uit de EU zal stappen onder leiding van de hemel, ook bij Vassula wordt duidelijk (impliciet) Jesaja 9:1 veronderstelt in een duiding door María en het kind in vers 5 is niet alleen onze Heer maar is ook de Grote Monarch in Zacharia 6:11-12… daar zijn die 2 personen de Franse Paus en de grote Monarch.

 7. Gilbert … inzichtelijk lezen, vraagt geduld & oefening — het is ook veel moeilijker dan : met wat losgebroken citaten schieten -(( en die gevraagde documenten, komen wel weer online ….

 8. BTW : hoewel ik uit een stokoud protestants geslacht kom, heeft men mij overduidelijk laten weten, dat : de PKN voor mij ’n gesloten deur blijft — voorts, ging ook bvb de deur van de_KCV (katholieke charismatische vernieuwing), niet ver`genoeg open, om echt te kunnen *binnenkomen* — maar daar wordt nog aan gewerkt ….

  • Ik heb uw geschriften niet nodig. Er staat zoveel onzin in. Ik geef u een goede raad, wordt een Traditioneel Katholiek, d.w.z. een Katholiek zoals die al 2.000 jaar zijn. Een andere weg is uit den boze.
   Einde discutie.