Bergoglio gaat naar Fatima om de twee zienertjes heilig te verklaren

Op 13 mei zakt Bergoglio af naar Fatima, om er de eerste verschijning van O.L.Vrouw te Fatima te gedenken, en hij zal er de twee jongste zieners, Jacinta en Francisco, heilig verklaren. Uiteraard weer een misleidende zet van Bergoglio, net zoals toen hij op 13 oktober 2013 de wereld ging “toewijden” aan het onbevlekt Hart van Maria. Uit ons artikel van toen:

Op 13 oktober zou paus Franciscus de wereld toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Reeds maanden voor deze gebeurtenis werd volop reclame gemaakt en paus Franciscus werd als het ware de hemel in geprezen. Zondag 13 oktober was het dan zover. Tijdens de H. Mis las hij op het St-Pietersplein voor het beeld van de H. Maagd van Fatima een “toewijdingsgebed”.

Allerheiligste Maagd Maria van Fatima, met nieuwe dankbaarheid voor Uw moederlijke aanwezigheid, verenigen wij onze stem met die van alle generaties die U zalig noemen. Wij roemen in U de grote werken van God die nooit ophoudt zich met erbarmen te buigen over de mensheid, die door het kwaad gekweld wordt en door de zonde gewond, om haar te genezen en te redden. Maria, wil met Uw welwillendheid de akte van toewijding aanvaarden die wij vandaag met vertrouwen voor Uw beeld verrichten dat ons zo lief is. Wij zijn zeker dat ieder van ons kostbaar is in Uw ogen en dat niets van ONS HART U vreemd is. Wij laten ons raken door Uw zeer zachte blik en de troostende streling van Uw glimlach. Bewaar ons leven in Uw armen; zegen en sterk ieder verlangen naar wat goed is; verlevendig en voedt het geloof; ondersteun en verlicht de hoop; wek naastenliefde op en beziel ze; leid ons allen op de weg van de heiligheid. Leer ons uw voorkeursliefde voor kleinen en armen, voor uitgesloten en lijdende mensen, voor zondaars en hen die in HUN HART een verkeerde weg zijn ingeslagen; verzamel ons onder Uw bescherming en geef ons aan Uw veelgeliefde Zoon, Onze Heer Jezus. Amen.

Nergens, maar dan ook NERGENS sprak hij de woorden “Io consacro il mondo al tuo Cuore Immacolato” (= ik wijd de wereld toe aan Uw Onbevlekt Hart); zodus hij heeft de wereld helemaal niet toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. […]

Bergoglio had dus helemaal niets of niemand toegewijd. Er was veel show, veel foto’s van Bergoglio die O.L.Vrouw “vereert”… maar als puntje bij paaltje kwam bleek het allemaal een misleiding geweest te zijn. En ik weet van mensen die er toen rotsvast van overtuigd waren dat de “paus de wereld had toegewijd aan het Onbevlekt Hart”.

Nu, anno 2017, lopen de mensen weer in de val. Bergoglio die zich als een dictator gedraagt en niets anders doet dan socialisme en communisme promoten, de kerkelijke leer ondermijnen en traditionele katholieken beledigen, zal nu naar Fatima afzakken om daar zijn ‘devotie’ voor Maria tentoon te spreiden en tegelijk de twee zienertjes heilig te verklaren. Wellicht rekent hij erop dat hij dan weer veel lof zal toegezwaaid krijgen vanuit de meer traditionele katholieke kringen. Maar het hele hypocriete aan deze zogezegde “bedevaart” is dat Bergoglio net in de hand werkt wat Maria in het Derde Geheim van Fatima (dat door het Vaticaan angstvallig verborgen wordt gehouden) voorspelde: dat het Communisme zich zou verspreiden, en dat de Kerk in de apostasie zou vervallen en dat er in de eindtijd een paus ‘onder de macht van de duivel’ zou zijn, die de Kerk zou kapot maken. Ze waarschuwde tevens voor het zedenbederf en het verlies van veel zielen.

Vader Paul Kramer, een expert op gebied van het Derde Geheim, schreef:

“Het Derde Geheim van Fatima openbaart, zoals Kardinaal Ciappi schreef, “De grote apostasie in de Kerk zal beginnen aan de top.” Het geheim spreekt van een “paus” die onder de macht van de duivel zal zijn. Johannes XXIII las de tekst en liet het vertalen in het Italiaans door Mons. Tavares. Hij verstond de moeilijke passage correct. Johannes Paulus II las het geheim en dezelfde moeilijke passage confronteerde hem – zodus liet hij Mons. Carreira het opnieuw vertalen. Een verkeerde interpretatie van de moeilijke passage zou lijken het dogma van de onfeilbaarheid van de Kerk tegen te spreken. Echter, Mons. Tavares had het inderdaad correct vertaald. Er was geen ontsnappen aan de problematische bewoording.

Nu het Geheim in de huidige tijd vervuld werd, terwijl de ongeldig verkozen “paus Franciscus” de grote massa in de apostasie leidt, zijn er velen die kennis hebben over de boodschap van Fatima die blind vasthouden dat Bergoglio de paus is en dat de katholieken in gemeenschap moeten blijven met hem – ondanks het feit dat zijn woorden en daden duidelijk tonen dat hij een afvallige heiden is. Echter, de grote apostasie in de Kerk werd voorzegd in het Geheim van Fatima, maar vele auteurs over Fatima ontkennen blind dat de apostasie beginnend aan de top zelfs aan het gebeuren is – de blinden leiden de blinden naar de dieperik.”

Wat Bergoglio nu doet, werd bijna vier jaar geleden voorspeld, als u het nu gelooft of niet, in een boodschappen van het Boek der Waarheid van 13 augustus 2013:

[…] “Jullie moeten beseffen dat als jullie enige twijfel koesteren over de geldigheid van deze waarschuwing, Ik, de geliefde Moeder van Christus, gebruikt zal worden om de ware bedoeling te verbergen van die krachten, die de Kerk van Mijn Zoon op aarde binnengedrongen zijn. Ik zal als boegbeeld van de Kerk gebruikt worden om de mensen af te leiden van de ware bedoeling van deze verdorven groepering. Om Gods kinderen ervan te overtuigen dat zij trouw blijven aan het ware Woord van God en de tradities van de Katholieke Kerk, zullen zij ceremonieën in het leven roepen waarvan zij zullen zeggen dat deze Mij eer bewijzen. Zij zullen gebruik maken van de profetieën te Fatima om Mijn beeld te ontheiligen, door de wereld een grote misleiding voor te houden. Zij zullen Mij gebruiken om de Kerken van Mijn Zoon te bezoedelen, en alles wat zij zullen doen, zal -in overeenstemming met de eisen van de Boze – achterstevoren gebeuren.

Door de indruk te wekken dat zij de Moeder van God eren, zullen veel Katholieken tot een vals gevoel van veiligheid gebracht worden. Dat zal ertoe leiden dat elke twijfel, die zij anders zouden hebben bij het aanschouwen van de vreemde, nieuwe wijzigingen aan de Mis en de Sacramenten, onmiddellijk vergeten zal zijn. Wat bezorgt dit Mij veel verdriet! Mijn beeld zal opzettelijk gebruikt worden om Mijn Zoon te beledigen.

Satan veracht Mij. Hij vreest Mij ook. Om Mijn Zoon te kwetsen, door middel van die zielen die hij beïnvloedt, zal hij erg zijn best doen om Mijn beeld door veel geheime rituelen en zwarte missen te bezoedelen. Mijn beeld zal opgesmukt worden met satanische symbolen en Ik zal op veel plaatsen ontheiligd worden door vrijmetselaarsgroeperingen, die er de controle verworven hebben.” […]

En tegenover Medjugorje heeft Bergoglio ook meerdere malen zijn afkeer geuit, die hij niet onder stoelen of banken steekt:

Op 14 november 2013 sprak Bergoglio:

“De geest van nieuwsgierigheid is geen goede geest. Het is de geest van dispersie, van het zich verwijderen van God… de geest van teveel praten.  En Jezus vertelt ons ook iets interessant: deze geest van nieuwsgierigheid, die werelds is, leidt tot verwarring.

Nieuwsgierigheid leid ons tot het zeggen van: “Maar ik ken een ziener, die elke dag boodschappen krijgt van de H. Maagd.” Bergoglio ging verder:  “Onze Lieve Vrouw is de Moeder van iedereen! En ze houdt van iedereen. Ze is geen postmeester, die elke dag boodschappen zendt. Dit leidt ons af van het Evangelie, van de Heilige Geest, van vrede en wijsheid, van de glorie van God.”

Het Koninkrijk van God is onder ons. Zoek geen rare dingen op, zoek geen nieuwigheden met deze wereldse nieuwsgierigheid.”

In juni 2015 zei Bergoglio in zijn homilie het volgende:

“Dan zijn er nog mensen die vergeten zijn dat ze werden gezalfd en de garantie van de Heilige Geest hebben gekregen. Ze zoeken altijd naar bepaalde nieuwigheden in hun christelijke identiteit. Ze vragen waar de zieners zijn die hun precies kunnen vertellen welke boodschap de Moeder van God zal sturen om 4 uur in de namiddag.

En in november 2016, toen hij sprak over de Wereldjongerendagen, waarom hij Maria er ook bij had betrokken:

Ik had geen andere voorstellen en was hiermee tevreden. Maar de echte Madonna! Niet de Madonna aan het hoofd van een postkantoor die elke dag een nieuwe brief stuurt waarin staat: ‘Mijn kinderen, doe dit en doe dan de volgende dag dat.’ Nee, niet die Madonna. De echte Madonna is diegene die Jezus in onze harten verwekt, een Moeder. Deze belangstelling voor een superster Madonna, die de schijnwerpers opzoekt, is niet Katholiek.

Bergoglio zegt dan wel de “rozenkrans te bidden”, maar toen men in het Vaticaan op 31 mei 2013 een rozenkrans gebed bad ter afsluiting van de meimaand (iets dat Bergoglio trouwens heeft afgeschaft), waren het lekengelovigen die voorbaden, en zat hij er redelijk ongeïnteresseerd bij en bad hij zelf amper mee (zie video bv. op 23:58).

Zodus de ware bedoeling van Bergoglio in Fatima: Onze Lieve Vrouw eren of de gelovigen weer zand in het gezicht strooien?


Merchandising voor Bergoglio die naar Fatima trekt: er zijn reeds T-Shirts verkrijgbaar.