Vervulde profetieën

Amerika keert Israël de rug toe bij de VN

israelpic

“Weet dat Israël, zo beïnvloed door het Westen, verworpen en verraden zal worden door de VS op het moment dat zij dit het minst verwachten.”

Profetie uit de boodschappen van het Boek der Waarheid, 10 maart 2012

Barack Obama heeft het gedaan. Ondanks enorme druk van de regering van Israël, van Donald Trump en leden van zijn eigen partij in het Congres, besloot Barack Obama om bij de Verenigde Naties een mes te steken in de rug van Israël. Afgelopen vrijdag keurde de VN Veiligheidsraad resolutie 2334 goed, dat oproept tot een “twee-staten oplossing gebaseerd op de grenzen van 1967”, en dat schokkend stelt dat “het verwezenlijken van nederzettingen door Israël in de Palestijnse gebieden die bezet zijn sinds 1967, inclusief Oost Jeruzalem, geen wettige geldigheid heeft”. De resolutie werd goedgekeurd met 14 stemmen tegen 0, en de VS onthielden zich. Maar de uitkomst van de stemming werd in feite bepaald door Barack Obama. Sedert tientallen jaren, heeft de macht van de veto stem van de VS bij de VN Veiligheidsraad, Israël beschermd tegen dit soort resoluties. Maar nu besloot Obama om Israël te verraden door toe te laten dat deze resolutie werd gestemd. Het is duidelijk dat deze stem enorme gevolgen zal hebben voor Israël, de VS en de hele wereld.

De resolutie stelt duidelijk dat Oost Jeruzalem in “Palestijns gebied” ligt, en dat de Veiligheidsraad zegt dat het geen veranderingen zal accepteren aan de pre-1967 grenzen, behalve deze die “aanvaard werden door de partijen door middel van onderhandelingen.”

Tijdens een interview met CNN afgelopen zondag, zei een officiële woordvoerder van Netanyahu: “We hebben ijzersterke informatie van internationale bronnen en van bronnen in de Arabische wereld dat de Obama administratie werkelijk deze resolutie er hielp door te drukken, en het hielp opmaken.”

Alle vorige keren dat de VS de splitsing van Jeruzalem er trachtte door te drukken, kreeg het te maken met één of andere ernstige catastrofe. Bijbelgeleerden zeggen dat het deze keer niet anders zal zijn.

Het is ook zo dat Israël door vele landen gehaat wordt, en dus veel vijanden heeft. Iran zei in het verleden meerdere malen dat het Israël volledig van de kaart wil vegen. Indien Israël zich niet wil houden aan deze resolutie, dan is het niet ondenkbaar dat er hier oorlog van kan komen.

israelflag

Bron: Theeconomiccollapseblog.com


Uittreksels uit het Boek der Waarheid:

Deze oorlogen (in het Midden-Oosten) werden opzettelijk aangewakkerd om controle uit te oefenen en veel van deze naties worden als demonisch afgeschilderd door de leugens die over hun politieke leiders verspreid worden. Kinderen, deze oorlogen werden listig opgezet, allemaal tegelijk, met als doel leider na leider uit de weg te ruimen. Er zullen vreedzame oplossingen aangeboden en toegejuicht worden maar deze zijn leugenachtig. Jullie, Mijn kinderen, worden misleid. Geruchten van oorlog zijn maar geruchten. Hoe ontstaan geruchten? Wie begint ermee en waarom? Waarom, denken jullie, raakten er zoveel landen tegelijkertijd verwikkeld in deze oorlog? Dat was geen toeval. Er wordt een plan op touw gezet door de Antichrist om deze naties, die beschikken over rijke grondstoffen, te beheersen en te veroveren. Zodra zij deze landen controleren, zullen zij zeer machtig worden. Wanneer deze oorlogen toenemen en vermoeiend worden, zal de Antichrist zich kenbaar maken als de vreedzame onderhandelaar. Weinigen van jullie wordt de waarheid verteld door de controle die de Antichrist en zijn organisaties uitoefenen in de communicatiewereld. Bid nu, terwijl de oorlogen zullen toenemen, om hun plannen vleugellam te maken. Weet dat Israël, zo beïnvloed door het Westen, verworpen en verraden zal worden door de VS op het moment dat zij dit het minst verwachten. Daarop zal de holocaust waarover Ik spreek, plaatsvinden. Bid, bid, bid voor het volk van Israël dat tot aan Mijn Tweede Komst zal blijven lijden voor hun zonden. (Jezus Christus, 10 maart 2012)

 

Mijn uitverkoren volk, de Joden, worden nog maar eens geconfronteerd met een verschrikkelijke vervolging. De plannen, om hen ten val te brengen, zijn gaande. Degenen van wie ze geloven dat het hun vrienden zijn, zijn hun vijanden. Zij zullen lijden onder veel ontberingen. Ik doe een beroep op de hele mensheid om voor Israël te bidden. De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen Mijn volk beraamd. Bid, bid, bid dat deze groepering van de Antichrist belet wordt om deze slechte daden te plegen. Deze duistere zielen hebben jullie gebeden nodig opdat zij, tijdens de Waarschuwing, hun misdrijven zullen erkennen. Bid dat zij hun pantser laten vallen en smeken om Mijn barmhartigheid. Als zij dat doen, kunnen de oorlogen en de onrust in Israël afgezwakt worden. (Jezus Christus, 11 januari 2012)

 

Advertenties

Categorieën:Vervulde profetieën

3 antwoorden »

 1. De kinderen van de duisternis begrijpen dat als één deel van het drievoudig snoer gebroken wordt, het hele snoer breekt. Dat drievoudig snoer bestaat uit ‘God, het beloofde land en zijn uitverkoren volk.’ Daarom richten ze hun pijlen op iedere koning die koning is bij de gratie Gods. Daarom is het voor hen van eminent belang om het Joodse volk te vernietigen of hun land af te pakken. Als ze daarin slagen is het Vrederijk gedoemd. Begrijpt u nu waarom er zoveel verzet is tegen het huidige land Israël en het Joodse volk?

  Zie mijn artikel hierover op:

  https://www.scribd.com/document/333330841/Koning-Bij-de-Gratie-Gods-Hubert-Luns

 2. ronduit schandalig maar we hadden kunnen verwachten van moslim Obama hij heeft zijn middenvinger opgestoken naar israel zoals de profetie laat zien en hiermee in vervulling gaat! Het is alleen afwachten wat Trump gaat doen maar de resolutie van de mislukte VN kan hij niet meer terug draaien !

 3. Enkele opmerkingen op de teksten op deze webpagina.
  1 – Moeder van de verlossing: zou een nieuwe titel zijn die wordt verlangd door Moeder Gods.
  Moeder van de Verlosser, ja, en dat is Zij.
  In de zogezegde “boodschappen” van Amsterdam zou het ook zo gaan als de “Vrouwe van alle volkeren die eens Maria was”. Zou dan, volgens dit treurig verhaal geen Maria meer zijn?
  Ook hier is Zij de Moeder van God – Jezus – waarachtig God en waarachtig Mens. Alleen door deze onoverzichtelijke genade van God kunnen wij het eeuwige leven verwerven.
  De verlossing van de erfzonde en de persoonlijke zonde wordt verworven door:
  a – De Menswording van Christus door de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
  b – Door het lijden en Kruisdood van Onze Heer Jezus Christus.
  c – Door de Katholieke Kerk, Heilig Misoffer en andere Sacramenten.
  d – Door onze offers, gebeden en verdiensten.
  De Middelares van ALLE genaden is dan ook zij die volledig in dienst stond van God
  en zijn Wil op een volmaakte wijze volbracht.
  2 – Israël is de naam die God gaf aan Jacob omdat hij de Engel niet liet gaan alvorens hij de belofte
  ontvangen had dat de Verlosser Jezus zou komen. Nadien noemt God (door middel van de Engel) Jacob Israël.
  Betekent ‘de sterkte van God’. “Ik noem u niet langer meer Jacob maar Israël.
  Deze Hebreeuwers die in de komst van Christus geloofden en ervoor baden zijn zij die vermeld staan in de Heilige Schrift (Jacob, Abraham, Isaac, David, enz … tot de H. Anna en de H. Joachim de ouders van de Spuit van Jesse (afstammeling van David) = Maria – de Onbevlekte de Ark van het verbond.
  Dat is het uitverkoren volk van God Israël en al diegenen die in de Katholieke Kerk (gesticht door Jezus)
  zijn.
  Al de titels die haar toekomen staan vermeld in de Litanie van O.L. Vrouw.
  3 – De diaspora = de verjaging uit Jeruzalem van deze die Jezus niet hebben aanvaard.
  4 – Het huidige zogezegde land Israël is een ongeoorloofde bezetting van land dat hen niet toebehoorden door Zionisten. Zionisme opgericht in het eerste Zionistische Congres in Bazel (Zwitserland) in augustus 1897.
  Zionisme heeft niets gemeen met de Katholieke Kerk. Deze laatste wordt door de Zionisten beschouwd als hun eerste vijand. Enkele van hun werken zijn o.a.: Liberalisme (binnengebracht in de Moderne Kerk), Communisme,
  Socialisme, Franse Revolutie, Vrijmetselarij … enz…
  5 – De blauwe ster tussen twee blauwe strepen = de ster van Melech.
  Onder de 12 stammen van Israël, die ieder hun eigen symbool hadden, was geen enkele stam die als symbool een hexagram,
  ofwel een zes puntige ster had. Als men in die tijd al afwist van het bestaan van een hexagram,
  dan was het omdat dit een heidens teken was. Voor het eerst in de geschiedenis wordt het zespuntige symbool genoemd
  in het jaar 922 v.Chr. dat is de tijd dat Salomo een altaar heeft gebouwd voor de heidense Goden Astharoth en Melech
  en zich tot magie en hekserij wend. In die tijd werd namelijk het zespuntige symbool vooral gebruikt in hekserij,
  mystiek en magie. In het jaar 1897 tijdens het Internationale Zionistische Congres in Bazel wordt het gekozen als
  insigne voor de Zionistische beweging. Het groot loge van de orde der Vrijmetselarij in Israël gebruikt de ster
  eveneens in hun zegel.
  De twee strepen betekenen het gebied tussen de Nijl en de Eufraat. Het gebied dat ze besloten hebben zich toe te eigenen.
  Tijdens de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw in Marienfried in 1946, heeft Zij aangekondigd dat Haar teken de Ster
  zal overwinnen.