Toespraak van Dries Goethals n.a.v. ‘Mars voor Katholiek onderwijs’

marsonderwijs

Toespraak van de voorzitter van Pro Familia, Dries Goethals, vlak voor de aanvang van de Mars voor Katholiek onderwijs, in Brussel afgelopen zaterdag.

Beste mensen,

Voordat onze Mars voor Katholiek Onderwijs een aanvang neemt, willen wij eerst de gelegenheid nemen om de heer Lieven Boeve, tegen wiens politieke agenda wij ons helaas te verzetten hebben, een grote dienst te bewijzen. Wij maken deze uitspraken zonder enige sarcastische ondertoon, zonder onderliggende bedoeling om hem of zijn medewerkers openlijk belachelijk te maken, maar om hem met oprechtheid van harte aan te sporen om terug te keren naar de fundamenten van ons Apostolisch Geloof, het Geloof van de Heilige Roomse Kerk, zoals dit de plicht is van allen. Wij gaan zo dadelijk een kopie van de oude Mechelse Catechismus aan het adres van zijn werkzaamheid bezorgen, opdat hij een boek ter hand zou hebben, eertijds bezegeld met de goedkeuring van het Belgisch Episcopaat, waarmee hij zich op een gemakkelijke wijze kan instrueren in de beginselen van de door God geopenbaarde Religie.

Het gebrek aan onvervalst catechismusonderricht is immers schrijnend onder ons volk; niet alleen temidden van de jeugd, maar ook van volwassenen, staatsmannen en ja, zelfs onder de Clerus van de ware, authentieke Kerk van Christus, die Romeins en Katholiek is. Bronnen beschikbaar stellen van de broodnodige religieuze instructie is dus een grote daad van naastenliefde, vooral in onze tijden. Wij hopen de heer Boeve te kunnen overtuigen om weder te keren tot het eerbiedigen van de wil van God, die verlangt dat alle mensen het heil bereiken door de zuivere belijdenis van het ware Geloof, en het praktiseren van de Christelijke gerechtigheid, niet alleen in de private atmosfeer, maar ook in de publieke arena van de woelige menselijke samenleving.

Die sociale heerschappij van Christus is immers het geluk van een natie. De Kerk, die op de eerste plaats het eeuwig heil van het mensdom beoogt, brengt onvermijdelijk een veelheid van tijdelijke voordelen te weeg onder de volkeren die haar hun civiele tronen laten bestijgen. Een korte blik op de geschiedenis toont aan dat, ook op het domein van temporale aangelegenheden, de gelukkigste dagen die tijden zijn waar de Cesarskroon in een hoge graad van harmonie leeft met de Pauselijke tiaar, op krachtige wijze geconsolideerd in de heilzame doctrine van de Apostelen.

Laat ons dan voor de toekomst van onze kinderen strijden door op te komen voor de rechten van Christus Koning, opdat zij mogen opgroeien in een heropgebouwde maatschappij waar de fragiliteit van de jeugd gerespecteerd wordt, de grijze haren der ouderlingen geëerbiedigd worden, en waar de knie zich buigt voor de God van Hemel en aarde. Moge de Heer van de Machten ons bijstaan, onder andere met de hernieuwde verspreiding van waarlijk Katholieke catechese.
Lieven Boeve heeft zich openlijk uitgesproken tegen dit Sociaal Koningschap van Christus, dat zich uitstrekt over het onderwijs, zoals over alle andere aspecten van de maatschappij. Hij heeft immers verklaard dat hij zogenaamde “dialoogscholen” verlangt. Ik citeer: “Scholen die vertrekken vanuit de eigen traditie, maar open staan voor andere levensbeschouwingen.”

De aloude, maar altijd jonge stem van de Heilige Kerk zegt echter iets geheel anders. Ziehier een citaat van de roemrijke Paus Gregorius XVI, uit de Encycliek “Mirari vos”: “Uit dit indifferentisme vloeit als uit een onreine bron het dwaze en valse beginsel, hetwelk men eerder waanzin zou kunnen noemen, nl. dat „vrijheid van geweten” voor iedereen moet opgeëist en gewaarborgd worden. En de weg tot deze allerverderfelijkste dwaling wordt bereid door die volslagen en onbegrensde vrijheid van gedachte, welke, tot ondergang van Kerk en staat wijd en zijd ingang vindt, terwijl sommigen dan nog zo onbeschaamd zijn om te verkondigen, dat deze vrijheid enig voordeel voor de godsdienst oplevert. Maar — zo sprak Augustinus — „wat brengt eerder de doodsteek toe aan de ziel, dan de vrijheid om te dwalen?”

Het overduidelijke contrast tussen deze twee citaten behoeft geen verdere commentaar. Hetgeen Paus Gregorius een delirium noemt, wordt door de heer Boeve hoog geprezen als een verrijking van de cultuur, en voorgelegd aan Katholieke ouders om in de kneedbare kinderzielen, aan hen toevertrouwd, te injecteren. Dergelijke indoctrinatie is de verwoesting van onze jonge generaties. Wij willen Christus en Maria in de scholen; niet Mohammed en zijn koran. Eén is God, en één is ook de door Hem geopenbaarde Katholieke Godsdienst. Wij verwerpen categoriek de islamisering van het onderwijs, en wij scharen ons ondubbelzinnig en resoluut rondom de Kruisbanier van Onze Heer Jezus Christus.

Nadat bovenstaande tekst door Dries Goethals (Voorzitter Pro Familia) werd voorgelezen op het podium van de ‘Mars voor Katholiek onderwijs’, ging deze als begeleidende brief in een enveloppe samen met een exemplaar van de ‘Mechelse Catechismus’. Deze enveloppe werd dan op de bus gedaan door een groep kinderen, de bestuursleden van Pro Familia en de sprekers van onze manifestatie.

Noot van de redactie: Helaas konden wij van Restkerk niet aanwezig zijn op deze manifestatie, maar Pro Familia heeft onze volledige steun!